Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Veje og trafik Trafikstøj

Trafikstøj

Trafikstøj i Gladsaxe

Gladsaxe er hårdt ramt af trafikstøj, der udspringer fra Hillerødmotorvejen og Motorring 3. Denne støj har en skadelig indvirkning på vores borgeres livskvalitet og udgør en udfordring i vores bestræbelser på at skabe en behagelig by. Støjgenerne forstyrrer dagligdagen for mange af vores borgere og begrænser vores muligheder for at etablere nye faciliteter, herunder daginstitutioner, der kan opfylde de anbefalede støjkrav. Derfor er vores fokus særligt rettet mod at bekæmpe trafikstøj og forbedre livskvaliteten for alle i Gladsaxe.

Gladsaxe er stærkt plaget af trafikstøj fra de to gennemkørende motorveje. Trafikstøjen er en stigende udfordring i forhold til at bevare og udvikle den gode by med den livskvalitet, som vi gerne vil tilbyde vores borgere. Det massive vejnet skærer gennem byen på ganske kort afstand af villakvarterer, rækkehuse og etageboliger og tæt forbi daginstitutioner, skoler, idrætsanlæg og vores rekreative områder. Støjgenerne påvirker mange borgeres dagligdag, og vi har vanskeligt at finde områder, hvor vi kan bygge nye skoler og børnehaver, som lever op til de vejledende støjkrav. Motorvejene adskiller også byens kvarterer og spænder ben for den sociale sammenhængskraft.

Udfordringerne er så store, at én aktør ikke kan løse dem alene. Derfor har vi i samarbejde med Furesø Kommune og Realdania gennemført et vidensprojekt, hvor vi har samlet den nyeste viden fra ind- og udland om mulighederne for at skærme for støjen Tæt på kilden og Væk fra kilden. Vi håber, at vi med den nye viden kan bidrage til en bredere forståelse for, hvad der skal til for at løse støjproblemerne, og at vi med dette afsæt kan etablere nye samarbejder mellem stat, kommune og private, så vi kan forbedre livskvaliteten for vores borgere.

Du kan læse mere om projektet og finde de to rapporter på Realdanias hjemmeside: Fremtidens forstad uden trafikstøj (realdania.dk)

Trafik- og Teknikudvalget godkendte 12. november 2018 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2018 - 2023.

Støjhandlingsplanen er udarbejdet på baggrund af kommunens støjkortlægning udført 2017. Kortlægningen omfatter kun støj fra vejtrafikken fra veje med mere end 500 biler pr. døgn.

På hjemmesiden roligbolig.dk kan du læse meget mere om trafikstøj og støj, som udfordring i boligen. Her er tips til, hvad du kan gøre ved din bolig for at få mindre trafikstøj indenfor eller på udendørsarealer.

Du kan også finde information om lovgivning, hvilke myndigheder som har ansvaret, effekterne af trafikstøj, hvordan man måler trafikstøj og meget andet.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se støjkortlægning for hele Danmark.

Bemærk venligst, at der den 30. juni 2023 er blevet offentliggjort nye tal baseret på data fra 2022.

I øjeblikket kan der ikke søges om tilskud 

Tilskud til støjisolering

Byrådet i Gladsaxe Kommune vil gøre en indsats for, at flere boliger bliver isoleret mod vejstøj og har derfor fra 2019 afsat 400.000 kr. årligt til en støjrenoveringspulje.

Ejere af boliger, der kan søge om støtte, får brev direkte fra Gladsaxe Kommune. Det drejer sig om helårsboliger, der er belastet med et udendørs støjniveau på mindst 69 dB(A).  Kort over støjbelastningen kan ses her. 

Boliger, der er bygget før 1996 med vinduer, der er mere end 25 år gamle og med det højeste støjniveau, bliver prioriteret først.

Der kan søges om tilskud til udskiftning til støjdæmpende ruder/vinduer, forsatsvinduer og til støjdæmpende friskluftsventiler i beboelsesrum. Det er muligt at søge om tilskud kun til vinduer og materialer, hvis man ønsker at udføre arbejdet selv. Tilskuddet udgør 50 % af udgifterne, dog højst 25.000 kr. pr. bolig.

Der gives kun støtte til vinduer i beboelsesrum, det vil sige ikke til vinduer i badeværelse, kælder, entré og lignende. Der gives støtte til vinduer i facaden, der vender mod støjkilden, samt de tilstødende sider af huset.

Tilskud søges ved at udfylde og indsende ansøgningsskema som borgeren vil få tilsendt. De mest støjbelastede boliger prioriteres først. Boligejere, der får tilsagn om støtte, skal indhente to tilbud fra håndværkere og vælge det billigste. Kommunen skal godkende det valgte tilbud, inden arbejdet udføres. Støtten udbetales, når arbejdet er dokumenteret gennemført. Kommunen besøger nogle af de udførte arbejder, efter aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til stoejpulje@gladsaxe.dk

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback