Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Længerevarende botilbud Borger- og pårørenderåd - døgndækkede botilbud Referat 13.06.2024

Referat 13.06.2024

Mødedeltagere

Kellersvej 6 ABD

Borgerrepræsentant: Christian Magnussen - afbud

Pårørenderepræsentant: Peter Breum (6D) - afbud

Medarbejderrepræsentant: Jesper Rosander

Daglig leder: Dorthe K. Olsen - afbud


Kellersvej 6C

Borgerrepræsentant: Vakant

Pårørenderepræsentant: Tonni Albrechtsen - afbud

Medarbejderrepræsentant: Jeanette William - afbud

Daglig leder: Eva E. Jacobsen - afbud


Kellersvej 9-11

Borgerrepræsentant: Kim Arvid - afbud

Pårørenderepræsentant: Vivian Danielsen (11) - afbud

Medarbejderrepræsentant: Martin Ahlehuus - afbud

Daglig leder: Tine M. Jensen


Kellersvej 13-15

Borgerrepræsentant: Ole Sørensen - afbud

Pårørenderepræsentant: Iqra Farooq (13) - afbud og Britt Helle Larsen (15)

Medarbejderrepræsentant: Sofie Kaufmann

Daglig leder: Sylwia N. Olsson


Kellersvej 17-19

Borgerrepræsentant: Vakant

Pårørenderepræsentant: Morten Shultz (17) (formand) og Anders Bo Møller (19)

Medarbejderrepræsentant: Metha Liff Lemming

Daglig leder: Tina Jonassen


Cathrinegården

Borgerrepræsentant: Joan Fischmann - afbud

Pårørenderepræsentant: Mette Lindeberg

Medarbejderrepræsentant: Bettina Høglund - afbud

Daglig leder: Helle Ingemann - afbud


Leder af GHT: Kristian Wedel Andersen


Ordstyrer: Morten Shultz


Referent: Tine Maribo Jensen


Gæst: Søren Hvid Karsten, chef for Psykiatri- og Handicapafdelingen (punkt 2)


1. Velkomst v. formand

Formål: Mulighed for at give information, hvis man har brug for at have telefonen tændt, er nødt til at gå før tid eller har et punkt til eventuelt.

Tak til Ole for at tage imod gaven fra borgmesteren i mandags til indvielsesfesten på Kellersvej.

Kristian fortalte om civilsamfundsindsatsen, som der politisk er meget opmærksomhed på.


2. Ambitioner og greb i et borger- og pårørendeperspektiv v. Søren Hvid Karsten

Formål: Samtale om hvordan borgerens stemme lever i vores samarbejde med de pårørende.

Baggrund: Gladsaxe Kommune har valgt, at alle arbejder ud fra et fælles mindset med fem tydelige ambitioner:

 • Psykologisk tryg organisation
 • Driftstærk og lærende organisation
 • Tværgående samarbejde
 • Samskabe med andre
 • Tættere samspil med politikere

Social- og Sundhedsforvaltningen har desuden valgt, at vi samtidig arbejder ud fra fem greb, der kan være med til at gøre ambitionerne mere jordnære og håndgribelige i hverdagen:

 • Borgerens stemme
 • Faglighed
 • Åben og lærende kultur
 • Politisk forventningsafstemning og prioritering
 • Samarbejde på tværs.

Søren præsenterede ambitioner og greb. På sigt vil de to smelte sammen til kun at være ambitioner. Ambitionerne skal tænkes som en ”prisme”, som alle i Gladsaxe Kommune ser igennem.

Psykologisk tryghed har været tema på alle niveauer i organisationen – herunder også i borger- og pårørenderådet.

Formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Katrine Skou, skal i praktik i GHT efter sommerferien.


3. Beboerindflydelse v. Kim Arvid og Tine Maribo Jensen, Kellersvej 9-11

Formål: En samtale om, hvordan der arbejdes med konkret beboerindflydelse og borgerperspektiv i hverdagen – fx ift. vedtagelse af husordener. Kim og Tine fortæller om, hvad de gør.

Vær undervejs opmærksom på, om der er noget fra samtalen, der kan inspirere os i vores arbejde i borger- og pårørenderådet, så vi bliver bedre til at sikre beboerindflydelse og borgerperspektiv i vores møder?

Baggrund: Kellersvej 9-11 har haft stor fokus på deres arbejde med beboerindflydelse og borgerperspektivet.

Der var en hilsen fra Kim, som var på Sølund festival. Tine fortalte om, hvordan der arbejdes med beboerindflydelse på Kellersvej 9-11.


4. Kort redegørelse fra samrådene/botilbuddene v. alle

Formål: Orientering om hvad der er særligt fokus på i de enkelte botilbud/samråd, som kan have interesse for de andre botilbud – herunder en tilbagemelding på forventningsafstemningsskemaerne.

Baggrund: 7. februar aftalte borger- og pårørenderådet, at de lokale samråd skulle evaluere forventningsafstemningsskemaerne og melde tilbage på dette møde.


Cathrinegården

De har overordnet haft fokus på det gode samarbejde mellem pårørende og medarbejdere.

Den årlige forårsarbejdsdag er afholdt. Det var en god dag, selvom der ikke kom så mange.

Årets sommerfest er afholdt, og det var vellykket. Pårørende påtager sig mange opgaver til sommerfesten for at aflaste medarbejderne. Praktiske opgaver hjælper med til, at man får talt med flere forskellige og ikke bare bliver siddende hele festen.


Kellersvej 6ABD

På deres sidste møde talte de om, hvordan de får flere med i samrådet. Rådet vil udarbejde en pjece til pårørende, som fortæller om rådets arbejde.

Frivillighed var også et tema.

Forventningsskemaet bruges til samarbejdsmøder.


Kellersvej 6C

Ingen repræsentanter tilstede.


Kellersvej 9-11

Samrådet afholder brunch i cafeen en gang i kvartalet for pårørende og borgere. Lidt tungt med få deltagere, men vi fortsætter.

På seneste samråd blev metodehuset præsenteret. Kellersvej 9-11 genopfrisker metodehuset efter flytningen.


Kellersvej 13-15

De havde første møde i dag i deres nyetablerede samråd.

Forbereder en sensommerfest for Kellersvej 13-15.

Bruger skema til forventningsafstemning ved indflytning og ved samarbejdsmøder. Sylwia fortalte, at de inviterer nye pårørende med til et teammøde, så de har mulighed for at møde det team, som er ansvarlige for borgeren.


Kellersvej 17-19

Talte om de forskellige tilsyn på sidste møde. Der har været socialtilsyn og risikobaseret tilsyn inden for ganske kort tid.

Der planlægges en temafest i efteråret.

Der er ansat en ny sygeplejerskevikar pr. 1. juni. Sygeplejerskerne har base i Kellersvej 17-19, men de dækker ind på alle botilbud på Kellersvej.


5. Seminar og temaaften 2024 v. formand

Formål:

a) Evaluere på borger- og pårørenderådets årlige seminar 13. april.

b) Fastlægge tema til temaaften i november og aftale, hvem der gør hvad.


Trine spurgte, hvorfor der ikke var inviteret mere bredt ud - for eksempel til alle pårørende. Morten forklarede, at det var tænkt som et tilbud til borger- og pårørenderådet og samrådene. Vi talte om, hvad der talte for og imod dette.

Forslag til tema til næste temaaften

 • De psykologiske aspekter ved at være pårørende til et menneske med handicap. For eksempel den psykolog, som Cathrinegården har brugt.
 • Teaterspektrum, som laver rollespil.
 • Pårørendesamarbejde.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at gå videre med forberedelsen: Mette, Anders, Morten og Kristian blev valgt. De mødes i uge 25.


6. Nyt om botilbuddene v. Kristian Wedel Andersen

Herunder:

 • Indvielsen af Kellersvej 10. juni og frivillighedsindsatsen
 • Halvårligt kostregnskab, januar – maj 2024


Økonomi

Generelt går det godt økonomisk i GHT. De fleste botilbud har et mindreforbrug lige nu. Der er fuldt belægning.


Ændring i Staben

Tre stabsmedarbejdere flyttes til rådhuset som led i regeringens indsats med at skaffe flere varme hænder. Vi understøttes stadig, men i mindre grad.


Kostregnskaber

Kostregnskaberne ser fine ud. Et par tilbud har et lidt for stort mindreforbrug p.t., som godt må rette sig lidt op.


Indvielse af Kellersvej

Indvielsesfesten gik rigtig godt. Der var en god stemning og mange gæster. Dejligt at få markeret, at vi er ved at være i mål.


Civilsamfundsindsatsen

Der er arrangeret fodboldfest lørdag 15. juni, hvor vi forventer gæster fra Københavns Kommune. LEV har sponsoreret en partybus til at køre gæsterne i. Så her er en lejlighed til at møde nye mennesker, som måske kan blive til venner.

Der er etableret en netværksgruppe til at understøtte civilsamfundsindsatsen. Kristian fortalte, at der er god energi i de aktiviteter, der arrangeres. Der er både deltagelse af borgere, medarbejdere, pårørende og frivillige.


7. Eventuelt v. formand

Næste gang holdes borger- og pårørenderådsmødet på Cathrinegården.


Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback