Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Kellersvej 6 Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Referat 15.11.2023

Referat 15.11.2023

Mødedeltagere

Kellersvej 6 ABD

Borgerrepræsentant: Christian Magnussen 
Pårørenderepræsentant: Peter Breum (6D) 
Medarbejderrepræsentant: Jesper Rosander 
Daglig leder: Dorthe K. Olsen

Kellersvej 6C

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Tonni Albrechtsen
Medarbejderrepræsentant: Jeanette William 
Daglig leder: Eva E. Jacobsen - afbud

Kellersvej 9-11

Borgerrepræsentant: Kim Arvid 
Pårørenderepræsentant: Vivian Danielsen (11) - afbud 
Medarbejderrepræsentant: Martin Ahlehuus 
Daglig leder: Tine M. Jensen 

Kellersvej 13-15

Borgerrepræsentant: Ole Sørensen 
Pårørenderepræsentant: Iqra Farooq (13) og Britt Helle Larsen (15) 
Medarbejderrepræsentant: Sofie Kaufmann 
Daglig leder: Sylwia N. Olsson - afbud

Kellersvej 17-19

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Morten Shultz (17) (formand) og Dorthe Askjær (19) 
Medarbejderrepræsentant: Metha Liff Lemming 
Daglig leder: Tina Jonassen - afbud

Cathrinegården

Borgerrepræsentant: Joan Fischmann 
Pårørenderepræsentant: Mette Lindeberg 
Medarbejderrepræsentant: Bettina Høglund 
Daglig leder: Helle Ingemann 
 
Leder af GHT: Kristian Wedel Andersen
 
Ordstyrer: Morten Shultz
 
Referent: Dorthe K. Olsen
 
Gæst: Per Hansen fra KAB

1. Boligadministration v. Per Hansen fra KAB

Formål: Per fortæller bl.a. om KAB’s proces for deres budgetter, og hvilke muligheder der er for at påvirke dem. Per vil også fortælle om, hvilke ansvarsområder, der hører under henholdsvis KAB og GHT, samt hvor fremtiden peger hen.
 
Der har været lidt utilfredshed fra pårørende med afholdelsen af beboermøderne. Der er dog en fast procedure for, hvordan man afholder sådanne møder. Inden mødet går boligadministrator og viseværten en ”markvandring” (en årlig gennemgang af afdelingerne for, hvad der mangler at blive lavet på bygninger og udearealer). Derefter sender KAB regnskabet til Gladsaxe Kommune.
 
Dagsorden og indkaldelse
 • Alle dagsordenpunkterne er faste. 
 • Borgerne modtager indkaldelse og dagsorden senest fire uger før beboermødet.
 • Har man et ønske om at tilføje et punkt på dagsordenen – fx om økonomi, skal KAB havde det så tidligt som muligt. Send derfor gerne ønsker løbende.
 • Repræsentanterne i borger- og pårørenderådet ønskede, at møderne fremover holdes sent på eftermiddagen – tidligst kl. 16, så flere pårørende har mulighed for at deltage. 
 • Beboermøderne holdes ca. tre måneder før årets udgang. Dette er blandt andet på grund af en eventuel varsling af huslejestigning.

2. Dagsorden og referat fra borger- og pårørenderådsmøde 6. september 2023 v. Morten Schultz 

Formål: Godkende dagsorden og referat.

Referater fra indeværende samt forrige år kan læses på Gladsaxe.dk (dog uden bilag).

Fremover anses referatet som værende godkendt, hvis der ikke har været kommentarer inden for 14 dage efter udsendelse. Dagsordenen anses ligeledes som godkendt, hvis der ikke har været kommentarer inden for syv dage efter udsendelse.

3. Kort redegørelse fra samrådene/botilbuddene v. alle

Formål:  
a. Orientering om hvad der er særligt fokus på i de enkelte botilbud/samråd, som kan have interesse for de andre botilbud
b. Orientering om hvem der er valgt til samråd samt borger- og pårørenderåd.

Husmøder

På botilbuddenes beboermøder skal der drøftes, hvordan husordenerne skal udformes. Herefter fremlægges husordenerne til information i samrådet.

Cathrinegården

Der er fire pårørende i samrådet. Inden valget ringede pårørenderepræsentanterne rundt til de øvrige pårørende for at fortælle, hvad samrådet går ud på. 
 
Samrådet har drøftet, at de skiftes til at være ordstyrer og referent.
 
Cathrinegården er i gang med at planlægge en temaaften til foråret, hvor der kommer en psykolog, som vil fortæller om det at være pårørende. De har fået sparring af en konsulent fra LEV.

Kellersvej 6 ABD

Der er tre pårørende i samrådet. 

Kellersvej 6C 

Der er fem pårørende i samrådet.

Kellersvej 9-11

Der er fem pårørende i samrådet.

Kellersvej 13-15

Der er fire pårørende i samrådet. De har drøftet muligheden for at holde samrådsmøder via Teams.

Kellersvej 17-19

Der er fire pårørende i samrådet. Socialtilsynet laver tilsyn 20.11.23, hvor nogle pårørende fra samrådet deltager

4. Retningslinjer for valg til samråd v. Morten Schultz

Formål: En opdatering af retningslinjer for samråd med henblik på at kunne holde valg til både samråd og borger- og pårørenderåd samtidig i ulige år, så der ikke skal holdes to valgmøder hvert andet år.

I Vedtægter for borger- og pårørenderåd for de døgndækkede botilbud i Gladsaxe Handicaptilbud, § 2, stk. 1 står der:

”Valgperioden for borger- og/eller pårørenderepræsentanter og medarbejderrepræsentanter er to år. Valgperioden starter 1. januar i lige år. 

Valg til borger- og pårørenderådet for borger- og/eller pårørenderepræsentanter samt medarbejderrepræsentanter finder sted i sidste kvartal i ulige år.”

Udkastet blev godkendt med følgende justeringer:

§ 4. Samrådets struktur: 
Stk. 1.: 
- Daglig leder indkalder til samrådets første møde i det nye år, hvor konstitueringen finder sted. hvert år i november. Samrådet vælger selv sin formand. 
- Repræsentant for medarbejderne eller den daglige leder kan ikke vælges til formand eller deltage i konstitueringen. 

Stk. 4.: 
Dagsorden udarbejdes af samrådsformanden og daglig leder i fællesskab med input fra formanden og det øvrige samråd. Dagsordenen udsendes af daglig leder, med evt. relevante bilag, senest fire hverdage før mødet.

§ 5. Samrådets dagsorden skal som minimum indeholde: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Den aktuelle medarbejder- og borgersituation (til-/fratrædelser og ind-/udflytninger) 
3. Orientering fra borger- og pårørenderådet 
4. Gennemgang af dagsorden til borger- og pårørenderådet 
5. Det pædagogisk faglige fokus 
6. Sundhed/trivsel 
7. Aktiviteter 
8. KAB - eventuelle input til vedligeholdelse og forbedringer
9. Evt. 

Nye Retningslinjer for samråd, Gladsaxe Handicaptilbud, er vedlagt dette referat.

Det blev drøftet, om de pårørende måtte sende en suppleant til Borger- pårørenderådsmøderne, hvilket de ikke må.

Daglig leder indkalder til første møde i januar. Husk at tilpasse møderne i samrådene til møderne i borger- og pårørenderådet, så dagsordenen kan indgå i samrådenes møder.

5. Opsamling på borger- og pårørenderådets temaaften 11.10.23 v. Morten Schultz

Formål: Drøfte om temaaftenen giver anledning til nye tiltag?

Stine Dahl og Tina Ekdahl var indbudt til at fortælle om det at have en søskende, der er handicappet. De to har lavet en podcasten ”Tæl til ti”, hvor de i afsnittet ”Min storebror har et handicap” også taler om det at være pårørende. Alle opfordres til at lytte til episoden.

Der deltog ca. 35 mennesker i temaaften. Det var en rigtigt god og spændende aften med gode input. Nogle ville gerne have haft mere dialog, da der kun var mulighed for at komme et lille spadestik ned. 

Uden over denne aften har Gladsaxe Kommune 7. november holdt en teamaften om det at være pårørende.

Der var et ønske om at motivere medarbejderne til at deltage.

6. Seminar 2024 v. Morten Schultz

Formål: Drøfte form og emner for årets seminar i 2024. 
 
Input til temaer:
 • Psykologisk tryghed – fortsætter som overordnet tema
 • Betydning af pårørende - tryghed hos pårørende skaber tryghed
 • At være tryg som pårørende
 • Psykolog Anette Due Madsen 
 • Psykolog Ann-Louise Rusborg
 • Evt. et forløb om selvhjælpsgrupper 
 • Hvordan kommunikerer vi med hinanden? Fokus på et fælles sprog mellem pårørende og medarbejderne
 • Det at være ”ufrivillig pårørende ” - hvordan håndtere man dette som pårørende?
 • 10 gode punkter til et godt samarbejde 
 • Konfliktmægling når samarbejdet går i hårdknude 
 • Sparring med samråd fra botilbud i andre kommuner.

7. Datoer for møder og temaaftener i 2024 v. Morten Schultz

Formål: Godkende datoer for møder, temaaftener og seminar i 2024.
 
Møderne kommer fremover til at fordeles på forskellige ugedage. 

8. Takster i 2024 v. Kristian Wedel Andersen

Formål: Orientering om takster for kost m.m. i 2024.

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 31. maj 2023. (sag nr. 2) bl.a. taksterne for 2024. I noterne fremgår baggrund for beregningerne. Der er to væsentlige ændringer, som er værd at bemærke:

Kost

Modellen for beregning af kost er fra næste år ændret. Fremover tages der ikke alene udgangspunkt i regnskabet for to år før, hvor fx regnskabet for 2022 ville fastlægge taksten for 2024. I denne model opkræves underskud ikke/tilbagebetales overskud ikke. I stedet overgår vi til en model, hvor tidligere over-/underskud indregnes i taksten. Det betyder, at for taksten 2024 indregnes både over-/underskud fra 2022 og det forventede resultat af 2023.

Vask 

Der indføres fra 2024 to takster for vask, så borgere, der benytter det fælles vaskeri, selvom de har egen vaskesøjle, opkræves halv takst

9. Nyt om botilbuddene v. Kristian Wedel Andersen 

Økonomi (budgetnoter + budget for 2024)

Budgetnoterne blev uddybet. 

Sygefravær og personaleomsætning

Gladsaxe Kommunes sygefraværspolitik bliver fulgt. Udviklingen følges tæt hver måned. 

GHT arbejder med at mindske personaleomsætningen. 

Ny civilsamfundskoordinator

Der har været jobsamtaler til den ledige stilling som civilsamfundskoordinator, og den nye civilsamfundskoordinator starter 1.1.2024.

10. Eventuelt v. Morten Schultz

Der var en kort drøftelse af programmet ”Operation X – Et råb i natten”. 

Kellers mindesten skal have en ny plads. Den står i øjeblikket tæt på GHT Huset, Kellersvej 16.

Forhåbentlig kan der holdes indvielse i foråret 2024

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback