Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Cathrinegården Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Referat 14.06.2023

Referat 14.06.2023

Mødedeltagere

Kellersvej 6 ABD

Borgerrepræsentant: Christian Magnussen 
Pårørenderepræsentant: Peter Breum (D) 
Medarbejderrepræsentant: Jesper Rosander
Daglig leder: Dorthe K. Olsen - afbud

Kellersvej 6C

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Tonni Albrechtsen - afbud
Medarbejderrepræsentant: Jeanette William - afbud
Daglig leder: Eva E. Jacobsen - afbud

Kellersvej 9-11

Borgerrepræsentant: Kim Arvid – deltog ikke
Pårørenderepræsentant: Vivian Danielsen - afbud
Medarbejderrepræsentant: Martin Ahlehuus – deltog ikke
Daglig leder: Tine M. Jensen – deltog ikke

Kellersvej 13-15

Borgerrepræsentant: Ole Sørensen – deltog ikke
Pårørenderepræsentant: Iqra Farooq (13) og Britt Helle Larsen (15) 
Medarbejderrepræsentant: Sofie Kaufmann - afbud
Daglig leder: Sylwia N. Olsson 

Kellersvej 17-19

Borgerrepræsentant: Vakant
Pårørenderepræsentant: Morten Shultz (17) (formand)
Dorthe Askjær (19) - afbud
Medarbejderrepræsentant: Metha Liff Lemming - afbud
Daglig leder: Tina Jonassen 

Cathrinegården

Borgerrepræsentant: Joan Fischmann 
Pårørenderepræsentant: Mette Lindeberg
Medarbejderrepræsentant: Bettina Høglund 
Daglig leder: Helle Ingemann 

Leder af GHT

Kristian Wedel Andersen

Ordstyrer

Morten Shultz

Referent

Sylwia N. Olsson

1. Psykologisk tryghed v. Benedikte Salling Marstrand

Benedikte fortalte om, hvordan vi på leder- og medarbejderniveau vil arbejde med psykologisk tryghed i GHT. Der var efterfølgende en drøftelse af, om det også kunne være relevant for pårørende, da de også kan stå i situationer, hvor belastningssymptomerne opleves.
Slides eftersendes sammen med referat. Der var forslag om et endagskursus for de pårørende for at skabe et fælles sprog og fælles forståelse af de følelser og reaktioner, der nogle gange kan være på spil.

Slides eftersendes sammen med referat.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra borger- og pårørenderådsmøde 19. april 2023 v. Morten Schultz

Dagsorden og referat blev godkendt. 

3. Opsamling efter temaeftermiddag 6. juni v. Morten Schultz

I invitationen til temaeftermiddagen stod følgende: 

Gitte Lyng Rasmussen, Ph.d. og lektor ved Københavns Professionshøjskole, har i oplægget taget afsæt i empiriske eksempler fra hendes forskningsprojekt. Hun sætter fokus på de oplevelser og erfaringer, voksne med udviklingshandicap har med deltagelse i deres hverdagsliv og de muligheder og barrierer for deltagelse, de oplever. Deltagelse er en handicappolitisk målsætning, men hvordan opleves deltagelse, når man ser det fra voksne med udviklingshandicaps eget perspektiv? 

Oplægget peger på, hvilken betydning medarbejdere og pårørende har for voksne med udviklingshandicaps deltagelse. Det meste af hverdagslivet foregår på bosteder, aktivitets- og beskæftigelsestilbud, hvorfor medarbejdere, deres praksis og forståelse af den pædagogiske opgave får en central rolle for voksne med udviklingshandicaps deltagelseserfaringer og muligheder. Samtidig spiller de pårørende også en central rolle for voksne med udviklingshandicaps deltagelse. 

Der var god blanding af medarbejdere, ledere, borgere og pårørende til temaeftermiddagen.

Gitte Lyng Rasmussen har gjort meget ud af at klarlægge sin undersøgelse og dens begrænsninger i forhold til den videnskabsteoretiske position. 

Gitte Lyng Rasmussen talte meget om det gamle fællesskab, køkkenareal og fællesrum. Hun påpegede, at professionelle kan komme til at tage aktøren ud af borgeren, hvordan vi kan opdage det i tide og være opmærksomme på det. Det er vigtigt, at vi arbejder med kommunikation for at styrke dette emne. 

Gitte Lyng Rasmussen er optaget af, hvilke drømme og ønsker de nytilflyttede borgere har for eget liv, og det vil hun gerne dyrke som en del af et projekt. Det er vigtigt, at der er forskningsfokus inden for vores område. De eksempler, der er anvendt i afhandlingen, kunne godt trænge til at blive løftet og nuanceret, da der også sker meget andet end det, der er det umiddelbare. 

Det er uklart hvad den præcise konklusion var. Det er vigtigt, at de borgere, der bor i GHT, bør have de samme muligheder som alle andre. Men det kan være meget svært at tolke borgerens kropssprog - herunder lyde eller bevægelser. De pårørende har lettere ved at tolke end en medarbejder, og det kan være et problem. 

Det er vigtigt, at man er deltagende i sit eget liv. Men hvad er deltagelse? Indflydelse i eget liv er deltagelse. Borgerne skal være aktive og deltage i eget liv. Det er vigtigt, at vi fordyber os i selvhjulpenhed.

Vi skal være bedre til at oversætte sproget, og derigennem styrker vi borgernes deltagelse, tilvalg og fravalg. Der er mange steder, hvor kommunikationen bliver overset. Hører vi nok efter? Er vi opmærksomme og tålmodige nok til at give os tid til at aflæse borgerens kropssprog? Fx hvis borgeren ønsker at blive hjemme?

Hvordan kan løsningerne tænkes anderledes? 

Det er rart, at der er fokus på deltagelse på området, hvad er deltagelse, og hvad vi kan gøre som pårørende og civilsamfund.

Udgangspunktet var et behov for en partner og at være en del af et fællesskab i forhold til de borgere, projektet har fulgt. Det er tankevækkende, at der forsøges at lægge det ”normale” samfund over området, men er det løsningen? Måske er der behov for andre alternative løsninger. Der er brug for rammer, hvor forskellige behov kan tilgodeses. Sammenhængen i dagligdagen på et botilbud, herunder tjenesteplan og normering, kan have indflydelse på borgerens behov og deltagelse.

Der er borgere, der benytter fællesrum, og der er borgere, der fravælger fællesskabet. 

Kellersvej 3 er flyttet ud i andre lokaler. Flytningen er gået over alt forventning, set i lyset af deltagelsesbegrebet. Forandringer er ikke altid slemme. 

Det var et inspirerende arrangement. Det vil også være interessant at drøfte køn og fællesskab.

4. Kort redegørelse fra samrådene/botilbuddene v. alle

Formål: Orientering om hvad der er særligt fokus på i de enkelte botilbud/samråd.

Cathrinegården

Der var sommerfest 3. juni med bar og drinks. Der var levende musik. Pårørende hjalp med festen, og der er en oplevelse af, at de pårørende ønsker at byde ind med henblik på aktiviteter. Det går i den rigtige retning med den aktivistiske bølge.

Der er et ønske om at arrangere nogle ture samt aktiviteter med henblik på spil, PlayStation og computer. Der arbejdes på at etablere en gruppe/netværk, hvor flere kan spille sammen. 

Der er et ønske om at få de pårørende mere på banen. Det giver mulighed for dialog med hinanden og styrker kommunikation og vidensdeling.

Kellersvej 6ABD

Der er holdt sommerfest/grill. Der var desværre ikke mange pårørende, men det var en hyggelig dag. Der var en god normering til festen. 

Der holdes seminar til efteråret med belastnings psykologi/psykologisk tryghed samt ”Grib Ind”. 

Socialtilsynet har været på uanmeldt besøg og rapport afventes.

Kellersvej 6C

Samrådsmøde i sidste uge. Fokus på gennemstrømning og forventningsafstemning.

Der skal arbejdes med en beskrivelse af Kellersvej 6C for at synliggøre, hvad der er særligt ved netop dette tilbud, og hvad man kan forvente, når man flytter ind.

Socialtilsynet har været på uanmeldt besøg og rapport afventes.

Økonomi

Det er dyrt at være beboer. Der er flere udgifter, som er pålagt beboeren - herunder egenbetaling af toiletpapir og drikkevarer.

Episoder, hvor der har været uheldige/uhensigtsmæssige situationer med beboere, er også drøftet i samrådet.

Dagtilbud (Kellersvej 3) er flyttet i nye lokaler. Der er skærpet opmærksomhed på, hvordan det går, og hvordan det skal foregå i de nye rammer.

Kellersvej 9-11

Samrådsmøde blev holdt for seks uger siden.  

Der er blevet holdt et arrangement i stil med ”Kender du typen” med overskriften ”Tour de Chambre”, hvor pårørende har været inviteret. Konceptet gik ud på, at de borgere, der havde lyst, kunne invitere andre ind i sin bolig og vise den frem.

Der er holdt intimkoncerter, og tilbuddet er startet op med en besøgshund.

Samrådet skal være mere aktivistiske for at søsætte flere arrangementer. 

Kellersvej 13-15

Der er holdt intimkoncert på Kellersvej 15. Der har været deltagelse til Sjællandsfestivallen samt Sølund Festival.

Der er flyttet en borger ind på Kellersvej 15. 

Der skal arbejdes med belastningspsykologi samt psykologisk tryghed i efteråret samt primo 2024.

Kellersvej 17-19 

Der er holdt intimkoncerter samt en mexicansk fest. 

Vigtigt tiltag: forløb i gang med autisme, så personalet får indblik.

Der er iværksat et hverdagsteknologisk pilotprojekt med sensorbleer, hvor målet er at forebygge unødvendige bleskift.

5. Gladsaxe Kommunes Psykiatri- og Handicappolitik 2023 - 2026 v. Kristian Wedel Andersen

Handicappolitikken skal ud at leve og tages med til samrådsmøderne. Efter sommer mødes borger-og pårørenderådet med Freja (konsulent) med henblik på at arbejde med implementeringen af politikken og med fokus på, hvordan vi konkret kan få det til at leve. 

Der har været ønske om at lave handicappolitikken enkelt og konkret. 

Borger- og pårørenderådet har været med til at give input til handicappolitikken gennem tidligere proces. Rådet kan se egne bidrag i politikken - herunder under pårørendenetværk, hvilket er positiv. Aktivisme er et godt afsæt for at skabe mere deltagelse og værdi for alle. Der er allerede flere eksempler på aktivisme i vores organisation.

6. Nyt om botilbuddene v. Kristian Wedel Andersen 

Ensomhedsmarch

Ensomhedsmarch afvikles i efteråret 2023, og GHT vil gerne være med til at markere det med flere interessenter - herunder borgere, medarbejdere, pårørende og hverdagsaktivister. Den præcise dato eftersendes.

Sankt Hans

Sankt Hans holdes fredag d. 23/6, og det er civilsamfundskoordinatoren, der står for arrangementet. Invitationen er sendt ud.

Byggeriet

Alle udearealer er ved at blive lavet færdige. Men det er uvist, hvornår de er helt færdige.
 
Kellersvej 5A og 5B (tidligere Kellersvej 8) er i gang med at blive renoveret til 11 boliger i botræningstilbuddet.
 
Nygodkendelse på 9-11 og 13-15. Der foregår en proces i forhold til en afklaring af målgrupper. 

Indvielse på Kellersvej 27.09.2023

Sæt kryds i kalender 27. september 2023. Der er indvilgelse af de nye fysiske rammer fra kl. 14-16. Der bliver sendt en invitation ud. Vi ønsker og håber, at så mange som muligt deltager. Borgermesteren er inviteret.

Frivillighed

Cathrinegården arbejdes med frivillighed. Post Nord rundt etape slutter i Bagsværd. Cat. Deltager med at dele plakater ud.

Dagtilbud på Socialtilsynet

Alle dagtilbud skal fremadrettet være under Socialtilsynet.

Budgetnoter

Budgetnoterne blev gennemgået (se bilag).

Budgetbidrag 2024 - 2027

Hvert år skal der findes én procent af budgettet i hvert af kommunes udvalg. Det
svarer til ca. 3,3 millioner kroner for hele Psykiatri- og Handicapudvalget (PHU), hvor GHT udgør den største del.
 
Der er to årsager til, at denne procent skal findes:
1. For at sikre råderum til nye politiske og faglige prioriteringer.
2. Der er en ramme for, hvor mange penge vi må bruge på serviceudgifter på psykiatri- og handicapområdet. Det er den, der kaldes ”servicerammen”, og som udstikkes af finansministeriet. Denne er udfordret og skal forsøges afhjælpes.
 
Budgetbidraget blev offentliggjort 17. maj 2023. 
 
31. maj behandles budgetbidraget på PHU-mødet. 26. august præsenterer borgmester Trine Græse sit budgetforslag. Der er 1. behandling af budgettet 30. august og 2. behandling 11. oktober, hvorefter vi har klarhed over budgettet for 2024 – 2027. 
 
En del af PHU’s budgetforslag går ud på, at der laves en reel besparelse på 1.250.000 kr. årligt ved at omlægge og effektivisere ejendomsdriften og vedligeholdelsesområdet i GHT.  
 
Der er god stemning i Gladsaxe Kommune, hvor man har fokus på at finde de gode løsninger, vi vil gerne prøve at finde alternative løsninger. Vi kan ikke gøre det, vi har gjort i går, men vi skal prøve at finde nye løsninger med inddragelse af borgere, pårørende og frivillige.
 
Det er vigtigt, at medarbejderne er inddraget, så de er med til at finde bæredygtige løsninger.
 
Sylwia har for eksempel inddraget medarbejderne omkring økonomi. Medarbejderne er inddraget i økonomi til bl.a. personalemøder, hvor budgettet drøftes. Medarbejderne får dermed indsigt i, hvad tilbuddets økonomiske ramme er.
 
Det skaber værdi i forhold til rekruttering, at vi arbejder med og har fokus på det gode og konstruktive pårørendesamarbejde. Mangel på samme kan ofte være årsag til opsigelser, da det kan være en stor belastning for de involverede parter. Der er ønske om at styrke pårørendesamarbejde yderligere og at bruge det som et pejlemærke i forhold til at være en attraktiv arbejdsplads.

Valg til samråd samt borger- og pårørenderåd i 2023

Samråd

Alle botilbud skal indkaldes til valg i samrådene. Ifølge retningslinjerne holder de enkelte botilbud hvert år valg til samrådene i september 2023 for pårørende og medarbejdere (se bilag). 
 
Der er hvert år op til fire pårørenderepræsentanter på valg. 
 
Medarbejderrepræsentanten vælges det modsatte år af medarbejdersuppleanten. 
 
Borgere vælges på et beboermøde i oktober. 
 
Valgperioden løber fra 1. november til 31. oktober i henholdsvis ét år (borgere) og to år (pårørende og medarbejdere).

Borger- og pårørenderåd

Der er valg til borger- og pårørenderådet i november 2023 (se bilag). 
 
Valgperioden er fra 1. januar 2024 – 31. december 2025.

7. Eventuelt v. Morten Schultz

Podcasten ”Tæl til 10” anbefales, og deltagerne vil gerne komme ud til den kommende temadag 11/11 for at tale om, hvordan det er at være pårørende til et menneske med handicap.

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback