Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Udsatte og sårbare voksne Økonomisk hjælp og støtte Førtidspension

Førtidspension

Der findes forskellige regler og betingelser for at modtage førtidspension. Der er for eksempel særlige regler for dig, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2013.

Størrelsen på din førtidspension afhænger blandt andet af om du er gift eller samlevende. Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter ved siden af din pension. Det kan for eksempel være:

 • Indtægt ved personligt arbejde – løn, honorar mv.
 • Udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner
 • Underholdsbidrag og andre løbende ydelser, f.eks. erstatninger
 • Anden indkomst ud over førtidspensionen, der skal betales skat af
 • Positiv kapitalindkomst

Beregningen af din førtidspension afhænger af om:

 • Du er enlig
 • Din ægtefælle/samlever er folke- eller førtidspensionist
 • Din ægtefælle/samlever ikke er pensionist

Nederst på siden kan du finde links til Borger.dk, hvor der er eksempler på hvordan man beregner førtidspension baseret på de tre ovenstående kriterier.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra Skattestyrelsen, hvis du ændrer din forskudsopgørelse, eller hvis din løbende indkomst bliver højere end det indkomstgrundlag, Udbetaling Danmark har brugt til at beregne din pension ud fra.

Hvis du har ændringer til dine indkomster, skal du ændre dem inden en bestemt dato i hver måned, hvis ændringen skal nå at komme med i din næste udbetaling af pension. Nederst på siden kan du finde et link til Borger.dk, hvor du blandt andet kan finde den månedlige deadline for at opdatere din førtidspension. Nederst på siden kan du også finde et link, som du kan bruge hvis du gerne vil oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine forhold.

Når du får førtidspension, skal du give Udbetaling Danmark besked, hvis:

 • Du ændrer samlivsstatus, for eksempel hvis du bliver enlig, gift eller får en samlever
 • Du flytter
 • Du rejser til et land uden for EU/EØS og Schweiz – dog ikke Færøerne og Grønland - i mere end 2 måneder.
 • Din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig, for eksempel hvis du eller din ægtefælle/samlever arver, køber eller sælger værdipapirer eller får et afkast af formuen
 • Der sker ændringer i indkomster, du eller din ægtefælle/samlever ikke betaler skat af i Danmark, for eksempel udenlandske indkomster
 • Der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed. Det gælder uanset, om du eller din ægtefælle/samlever skal betale skat af indkomsten i Danmark eller ej.

Oplys ændringer til førtidspension

En gang om året laver Udbetaling Danmark en beregning af, om du har fået det, du havde ret til i pension året før (kaldes også efterregulering).

Beregningen vil enten vise at:

 • Du har fået den pension, du har ret til.
 • Du har fået for meget i pension, og du skal betale penge tilbage.
 • Du har fået for lidt i pension, og du skal have penge tilbage.

Udbetaling Danmark laver beregningen fra maj, når din årsopgørelse er klar fra SKAT. Har du en udvidet selvangivelse, bliver din pension gjort op i juli.

Hvad betyder det for mig, at min pension bliver gjort op?

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension, og du ikke har optjent sociale pensionsrettigheder fra et andet land i samme periode.

Din førtidspension bliver sat ned, hvis du har boet i Danmark i mindre end 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får tilkendt førtidspension, eller hvis du har optjent sociale pensionsrettigheder fra et andet land i samme periode, som du har boet i Danmark.

Hvis du er flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet bopælstid fra det land, du kommer fra, eller det land, hvor du er anset for flygtning i. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Du kan give Udbetaling Danmark besked om ændringer her:

Oplys ændringer til førtidspension

Her kan du læse om de ekstra regler der gælder for førtidspension der er tilkendt før d. 1. januar 2003. Udover disse regler, gælder det som ellers står i afsnittet om førtidspension.

Der er fire forskellige typer af førtidspension

 • Almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
 • Forhøjet almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
 • Mellemste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb
 • Højeste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb

Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie, men din førtidspensions grundbeløb og pensionstillæg kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever for eksempel har indtægter ved siden af pensionen. Det gælder at:

 • Hvis du har ekstra indkomst, kan dette få indflydelse på dit grundbeløb
 • Hvis din ægtefælle/samlever har ekstra indkomst, kan dette have indflydelse på dit pensionstillæg

 

Pensionsnævnet

Pensionsnævnet er en administrativ myndighed i kommunen, som af Kommunalbestyrelsen er bemyndiget til at træffes afgørelser i sager om førtidspension.

Pensionsnævnet består af to teamledere fra jobcentret.
Hvis du har spørgsmål til Pensionsnævnet, bedes du kontakte din sagsbehandler.

Du kan skrive til Pensionsnævnet via digital post på www.borger.dk.
Alternativt skrive direkte til Pensionsnævnet via Jobcenter@gladsaxe, att.: Pensionsnævn.

Din sag skal som udgangspunkt have været forelagt Rehabiliteringsteamet, og teamets medlemmer skal efterfølgende indstille dig til en førtidspension.
Den indstilling bliver sendt til Pensionsnævnet, som så træffer den endelige afgørelse.

Inden det sker, modtager du et brev, der fortæller, at din sag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, og du skal vide, at en førtidspensionssag først påbegyndes den dato, hvor kommunen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension (altså den afsendelsesdato, der fremgår af det brev, du har modtaget). Herefter har Pensionsnævnet tre måneder til at behandle din sag.

Hvis Pensionsnævnet ikke kan følge Rehabiliteringsteamets indstilling, skal din sag genforelægges for teamet. Når Rehabiliteringsteamet har revurderet sagen og afgivet en ny indstilling, træffer Pensionsnævnet en afgørelse.

Du vil blive orienteret af Pensionsnævnet, hvis din sag skal genforelægges. Du vil også få oplyst, hvorfor Pensionsnævnet ikke kan træffe en afgørelse.
Du skal deltage i alle Rehabiliteringsteamets møder om din sag, så du har mulighed for at komme med nye oplysninger ved genforelæggelsen. De nye oplysninger, kan nemlig indgå i grundlaget for din sags afgørelse i Pensionsnævnet.

Pensionsnævnet afholder møde hver måned; dog ikke i feriemåneden juli.
Mødedatoerne er:

18. januar 2024
15. februar 2024
21. marts 2024
18. april 2024
16. maj 2024
20. juni 2024
15. august 2024
19. september 2024
17. oktober 2024
21. november 2024
19. december 2024

Du har mulighed for foretræde for Pensionsnævnet.
Konkret betyder det, at du skal kontakte jobcentret, hvis du gerne vil mødes med Pensionsnævnet, før de behandler din sag. Du vil herefter blive indkaldt til en samtale, hvor du kan udtale dig.

Når Pensionsnævnet har behandlet din sag, vil du modtage en afgørelse. Her vil det fremgå, om meddeles afslag, eller om du er bevilliget førtidspension, samt hvornår førtidspensionen er bevilget fra.
 
Er du ikke enig i afgørelsen, har du mulighed for at klage indenfor fire uger.

Hvis du har fået afgørelsen med digital post, regnes klagefristen på 4 uger fra den dag, hvor vi har sendt afgørelsen til dig.

Hvis du har fået afgørelsen som almindeligt (fysisk) brev, går vi ud fra, at brevet er modtaget af dig senest seks hverdage (omdelingsdage) efter, at vi har sendt brevet.
Sender du din klage som almindeligt brev, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til seks omdelingsdage, før vi modtager klagen.
Det er dit ansvar at sende klagen i så god tid, at vi har fået den inden klagefristen udløber. Har du spørgsmål om klagefristen eller spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Når du får bevilliget førtidspension, videresender vi din sag til Udbetaling Danmark. Det er herefter Udbetaling Danmark, der står for udbetalingen af din førtidspension. Har du spørgsmål vedr. udbetalingen, kan Udbetaling Danmark kontaktes på telefon: 70 12 80 61.

Du kan læse mere på borger.dk.

Borger.dk - Førtidspension

Pension, Bolig og Fleks-løntilskud

Gladsaxevej 372
2860 Søborg

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback