Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Træning, støtte og sygdom Sorg og krise Selvhjælps- og netværksgrupper Patient- og handicapforeninger

Patient- og handicapforeninger

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. De rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. Demenslinjen på telefon 58 50 58 50 hjælper med spørgsmål om alt inden for demens. Man kan være anonym, hvis man ønsker det og rådgiveren har tavshedspligt. Demenslinjens rådgivere er kompetente fagpersoner med stor erfaring indenfor demensområdet.

Aktiviteter

Lokalforeningen i København, Frederiksberg og omegnskommunerne afholder arrangementer og hyggelige sammenkomster, hvor medlemmerne kan komme og få en snak med andre, som er i samme situation som dem selv. 

Bedre Psykiatri arbejder for bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag. De kæmper for flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af psykiatrien. Frivillige over hele landet hjælper pårørende til en bedre hverdag med højere trivsel og større overskud.

Aktiviteter

Netværks-/samtalegrupper for pårørende til psykisk syge, rådgivning, bisidderfunktion, informations- og oplysningsarrangementer. Lokal samtalegruppe og netværksgruppe for pårørende til psykisk syge, pårørende til voksne med ADHD, forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder. 

Dansk Handicap Forbund repræsenterer mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Deres vision er at skabe netværk og knytte bånd mellem mennesker med bevægelseshandicap og styrke medlemmernes fællesskabsfølelse.

Aktiviteter

Der bliver afholdt arrangementer og hyggelige sammenkomster, hvor medlemmerne kan komme og få en snak med andre, som er i samme situation som dem selv.

Danske Handicaporganisationer arbejder for, at mennesker med handicap kan leve et liv som alle andre. Mennesker med handicap skal kunne deltage, bidrage og være en del af fællesskabet. De repræsenterer mennesker med alle typer handicap, - synlige som usynlige.

Aktiviteter

Lokalafdelingen i Gladsaxe sikrer en konstruktiv dialog mellem politikere, embedsmænd og mennesker med handicap.

Parkinsonforeningen er en patientforening, som arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår. Foreningens formål er at være det naturlige samlingspunkt for parkinsonramte og deres pårørende med hensyn til vidensformidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og sociale aktiviteter. En del af formålet er også at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for Parkinsons sygdom - herunder atypisk parkinsonisme - og for sygdommens symptomer og konsekvenser. 

Aktiviteter

Storkøbenhavns kreds har et aktivt klubliv, hvor parkinsonramte og pårørende mødes med andre i samme båd, arrangerer sociale aktiviteter, foredrag og samvær.

Depressionsforeningen øger kendskabet til depression og bipolar lidelse gennem dialog og information og yder støtte og rådgivning til sygdomsramte og pårørende. Depressionsforeningen skaber ligeledes netværk gennem selvhjælpsgrupper i hele landet og arrangerer foredrag, kurser og temaarrangementer.

Kontakt og yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte Frederik Brejl på mail frederik@depressionsforeningen.dk.

Diabetesforeningen arbejder for at forbedre livsvilkårene for mennesker med diabetes og sætte diabetes på den politiske dagsorden. De ønsker at fremme diabetessagen til gavn og glæde for mennesker med diabetes, deres pårørende og netværk.

Døveforeningen af 1866 er en forening for døve, hørehæmmede og CI opererede tegnsprogsbrugere. Foreningen tilbyder en bred vifte af særligt tilrettelagte aktiviteter, som alle foregår på tegnsprog.

Brohusklubben er en seniorforening, der er målrettet ældre døve, hørehæmmede og CI-tegnsprogsbrugere. Man skal være over 55 år og bosat på Sjælland.

Aktiviteter

Alle aktiviteter planlægges og udføres af frivillige kræfter. Der foregår mange forskellige aktiviteter, som alle har udgangspunkt i ældre døves sproglige og kulturelle behov.

Kontakt og yderligere information:

Du er velkommen til at kontakte Bent Brøndum på mail brohusklubben.kommunikation@gmail.com.

Dansk Fibromyalgi-Forening er en patientforening, der arbejder for de fibromyalgiramte og deres pårørende. De støtter og vejleder deres medlemmer til at leve et så aktivt liv som muligt trods sygdommen.

Aktiviteter

Foreningen arrangerer en bred vifte af kurser, foredrag og cafémøder over hele Danmark. Kurserne er målrettet fibromyalgiramte og deres pårørende. Kurserne er tænkt som ”hjælp til selvhjælp” og mulighed for at skabe netværk med andre i samme situation.

Kontakt og yderligere information

Du er velkommen til at kontakte Janne Jørgensen på mail wiilyfj55@gmail.com.

Foreningen Danske DøvBlinde er en brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for døvblinde og synshørehæmmede i alle livets forhold. Den er for personer, som er døvblindblevne, det vil sige har mistet de to vigtigste sanser helt/delvist på et tidspunkt i livet, hvor de har udviklet enten tale-/tegnsprog. Foreningen modvirker isolation for synshørehæmmede/døvblinde og arbejder for bedre tilgængelighed både fysisk og digitalt.

Aktiviteter

De lokale klubber laver udflugter og hyggelige sammenkomster for medlemmer af foreningen. Ledsagere og kontaktpersoner er velkomne til at deltage. Klubbens arrangementer er åbne for nye deltagere, både talebrugere og tegnsprogsbrugere.

Gigtforeningen er en sygdomsbekæmpende organisation og deres vision er, at mennesker med sygdomme og smerter i led, ryg og muskler får et bedre liv. De tilbyder individuel telefonrådgivning af fagpersoner til deres medlemmer. Foreningen støtter forskningen i gigtsygdomme med henblik på bedre diagnosticering, behandling og forebyggelse.

Aktiviteter

Lokalgruppen Hovedstad Nord holder motionsaktiviteter, foredrag, netværksmøder og sociale arrangementer.

Formålet med foreningen Gladsaxe Multifitness er at skabe lettere adgang til motions- og fritidstilbud for borgere med et fysisk handicap, samt styrke fællesskabet mellem borgerne i nærområdet. Foreningen tilbyder rummelige fysiske rammer og en ligeværdig træningskultur.

Hjernesagen er en privat, landsdækkende forening for mennesker ramt af hjerneskader, for eksempel fra en blodprop eller blødning i hjernen. Foreningen arbejder for at:

  • forebygge, at mennesker bliver ramt af blødning eller blodprop i hjernen
  • sikre, at mennesker, der rammes af blodprop eller blødning i hjernen, får den bedst mulige behandling, genoptræning og rehabilitering
  • sikre bedst mulig støtte til de ramte og pårørende

Aktiviteter

Lokalforeningen afholder aktiviteter som afspænding/gymnastik, fællessang, forskellige spil og socialt samvær.

Hjerteforeningen er en privat organisation, hvis mission er at vinde kampen mod hjertesygdom gennem forskning, forebyggelse og patientstøtte. De arbejder for bedre rammer og flere midler til hjertebehandlingen, evidensbaseret forebyggelse og sammenhængende hjerterehabilitering. Foreningen vil bidrage til et godt liv for alle danskere med hjerte-kar-sygdomme og deres pårørende.

Aktiviteter

Hjerteforeningen Gladsaxe formidler Hjerteforeningens budskaber om forebyggelse, oplyser om hjertesygdom og støtter patienter og pårørende. Der bliver afholdt motionsaktiviteter, foredrag og sociale arrangementer. Der afholdes hjertecafé ca. 6 gange om året for hjertepatienter og pårørende. 

HS Danmark er en patientforening for den kroniske hudsygdom Hidrosadenitis Suppurativa, som viser sig ved bylder, der kommer igen, de steder hvor hud møder hud.

Aktiviteter
Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til sygdommen, for at forbedre diagnosticering og behandling, og arbejder med støtte til patienterne.

Håb i Psykiatrien er en forening, som ønsker at skabe velvære for patienter med psykiatriske sygdomme. Foreningen vil gerne inspirere patienterne til at italesætte deres ønsker og drømme.

Kræftens Bekæmpelse er en sygdomsbekæmpende organisation og en patientforening. Deres hovedområder er forskning, forebyggelse samt rådgivning og støtte til kræftpatienter og deres pårørende. Foreningens mission er at færre får kræft, flere overlever kræft samt et bedre liv efter kræft og deres vision er et liv uden kræft.  

Aktiviteter

Gladsaxe lokalforening har en café for kræftramte og pårørende, hvor der er mulighed for at møde ligesindede og udveksle erfaringer.

Landsforeningen Autisme vil udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører. Foreningen støtter og vejleder mennesker med autisme, samt pårørende til børn, unge og voksne med autisme. De vil sikre kvaliteten af tilbud til mennesker med autisme, og at de tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Deres målsætning er at skabe de bedste vilkår for alle autistiske mennesker.

Landsforeningen Lev er en privat landsdækkende organisation for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede. De arbejder for en forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende.

Aktiviteter

Som medlem af Landsforeningen Lev kan du drage nytte af ligesindedes erfaringer og viden. Foreningen afholder også foredrag og sociale arrangementer.

Formålet med landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) er at støtte og styrke mennesker, som er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade ved at tilbyde støtte og tilbud til målgruppen. Foreningen udbreder viden af høj kvalitet om spiseforstyrrelser og selvskade til relevante aktører på området.

Nyreforeningen arbejder for alle former for nyresyge, deres pårørende og donorer. Nyreforeningen Københavns Omegnskreds arbejder hovedsageligt for personer fra 30 år og opefter.

Scleroseforeningen kæmper for en verden uden sclerose og for en bedre hverdag for alle med sclerose inde på livet.

Aktiviteter

lokalforeningen Storkøbenhavn Nord afholdes der netværksgrupper, hvor der er mulighed for at møde ligesindede og udveksle erfaringer. Der afholdes ligeledes faglige og sociale arrangementer.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende. Hovedparten af medlemmerne og de aktive i SIND er pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. Foreningen fungerer som brobygger mellem de daglige oplevelser i psykiatrien og de informationer, som embedsmænd og politikere baserer beslutninger på. SIND hjælper også, når den enkelte familie eller sindslidende pludselig står i en svær situation.

Aktiviteter

SIND Gladsaxe-Gentofte-Lyngby afholder foredrag om sindslidelser, årsager og behandling, grupper for psykisk sårbare samt workshops for pårørende, hvor der gives redskaber til at reducere konflikter og fremme håb og dialog. Underviserne har selv erfaring som pårørende eller med psykisk sårbarhed.

Sjældne Diagnoser er en frivillig organisation for små patientforeninger. Foreningernes medlemmer er først og fremmest patienter og pårørende, der lever med sjældne sygdomme og handicap tæt inde på livet. De små patientforeninger drives af frivillige, der laver aktiviteter, medvirker til udvikling og udbredelse af viden og skaber rammer for hjælp til selvhjælp. 

Aktiviteter

Sjældne Diagnoser huser Sjældne-netværket for mennesker med diagnoser så sjældne, at der ikke findes en relevant forening. Derudover har foreningen også en Helpline, som yder information, støtte og rådgivning til mennesker med sjældne sygdomme og deres pårørende.

De Frivilliges Hus

Laurentsvej 9, 2880 Bagsværd
defrivilligeshus@gladsaxe.dk

Ring til os

Telefontider

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback