Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed og omsorg Til almen praksis

Til almen praksis

På denne side kan du finde de rapporter, der er lavet om samarbejdet mellem de praktiserende læger i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. Og anden infomation om samarbejdet mellem mellem almen praksis og kommune.

Nyhedsbreve for 2024

Tilbud til almen praksis i regi af geriatrisk afdeling Herlev-Gentofte Hospital

Som en mulighed for at undgå ophold i akutmodtagelsen for ældre skrøbelige borgere, har Herlev-Gentofte Hospital flere tilbud, som almen praksis kan benytte sig af:

 • Ved behov for sparring og rådgivning kan geriatrisk hotline kontaktes på 38 68 90 23 (Herlev) og 38 67 42 21 (Gentofte) på hverdage mellem kl. 8 og 15. Hotlinen kan også arrangere en sub-akut indlæggelse førstkommende hverdag.
 • Geriatrisk ambulatorium på Gentofte Hospital tilbyder sub-akutte tider – henvisnin-gen skal påføres ”sub-akut”. Ved behov for liggende transport kan patienten enten ses i hjemmet, eller sub-akut i akutmodtagelsen.
 • Det udkørende geriatriske team kan kontaktes på tlf. 23 48 42 76. Teamet, der består af læge og sygeplejerske, kan tage ud til borgere, der ikke selv fysisk kan komme ind på hospitalet, typisk indenfor 2-4 hverdage.

Tilgængelighed på telefonen

Sygeplejen oplever flere og flere lægesekretærer, der henviser til at sende en MedCom, når de ringer i telefontiden mellem kl. 8 og 9. Sygeplejen ringer kun vedrørende problemstillinger, der ikke kan samarbejdes om via MedCom. Da der kan være op til tre dages svartid på en korrespondancemeddelelse, kan sygeplejen derfor ikke være i dialog med egen læge om akutte problemstillinger - derfor en opmærksomhed på, at være tilgængelige for sygeplejen i den åbne telefontid.

Henvisning til TeleKOL - husk borgerens grænseværdier

Det er vigtigt at kommunen modtager patientens grænseværdier på saturation, vægt, og puls for både øvre og nedre værdier ved henvisning til KOL hjemmemonitorering. Den ansvarlige sygeplejerske har behov for værdierne til it-systemet, som medarbejderne i kommu-nen benytter til formålet.

Principafgørelse for bevilling af kompressionsstrømper som hjælpemiddel

Ankestyrelsen har med principafgørelse 20 - 22 afgjort, at kommunen ikke kan bevillige kom-pressionsstrømper som et hjælpemiddel, når de anvendes med det primære formål at forebygge og behandle ødemer som følge af kronisk venøs insufficiens. For at kompressionsstrømper kan bevilliges som et hjælpemiddel, skal de understøtte en fysisk funktion, eller gøre patienten i stand til selvstændigt at gøre flere ting, som de ellers ikke ville kunne uden brug af kompressionsstrømperne.

I principmeddelelsen vejledes patienterne til at kontakte egen læge og/eller hospital om muligheden for at få ordineret kompressionsstrømper som et behandlingsredskab efter Sundhedsloven. Det er sundhedssektoren, der skal vurdere, om det er en mulighed. Konsekvensen af principmeddelelsen vil være, at mange patienter ikke kan få bevilget kompressionsmaterialer, og flere vil derfor stå over for selv at skulle afholde udgiften til kompressionsmaterialer.

Ny arbejdsgang og tilgang til borgere med commotio

Patienter med hjernerystelse kan henvises til kommunal genoptræning via en kommunehenvisning (SUL §-119). Et forløb forudsætter en lægelig udredning. Vi igangsætter forløb 4 uger efter skaden er sket. Patienten kan også selv henvende sig via hjernerystelse@gladsaxe.dk eller 39 57 57 57. Tilbuddet indeholder rådgivning og vejledning om den første tid efter hjernerystelsen og hvordan patienten håndterer de mest almindelige symptomer, genoptagelse af hverdagsaktiviteter, og balance mellem aktivitet og hvile.

Venlig hilsen
Mette Ødum

Receptfornyelse via Kildegården

Som udgangspunkt er det egen læge, der fornyer recepter på sine egne patienter. Der kan undtagelsesvist komme receptfornyelsesanmodninger fra Kildegården på præparater, som Finn Rønholt, læge på Kildegården, har iværksat til brug for ophold her. Finn er opmærksom på at sende en korrespondance, der hvor han er den iværksættende part.

Finn har desuden talt med Kildegårdens personale om, at de skal undlade anmodninger om receptfornyelser via egen læge, der hvor det for eksempel er antipsykotika eller behandling med morfin, som Finn har iværksat. Som udgangspunkt fornyer Finn selv recepter på de præparater, som han har iværksat behandling med, men det kan ske, at personalet sender anmodning til egen læge. Egen læge kan altid sende en korrespondance til Finn ved tvivlstilfælde.

Brug af dynamisk henvisning til sundhedstilbud

I den nye visning på sundhed.dk fremgår det nu enkelt, om henvisning til sundhedstilbud ønskes sendt ved brug af dynamisk henvisning, f.eks. til kommunal forebyggelse, eller ved korrespondance til visitationen. Under afsnittet Henvisningsvejledning fremgår, hvilken type henvisning der ønskes (henvisning eller korrespondance), og om kommunen ønsker særlig information på henvisningen.

Gladsaxe Kommunes sundhedstilbud kan ses her.

Sundhedstilbuddene på Sundhed.dk har fået et løft

Sundhedstilbuddene har fået en opdateret og forbedret visning på sundhed.dk. Konkret er designet for sundhedstilbuddene blevet opdateret, så der er et bedre samlet overblik, hvilket gør det lettere at finde relevante tilbud. Samtidig er selve beskrivelserne af de enkelte sundhedstilbud gjort mere ensartede, kortere og mere præcise, så de er nemme at orientere sig i hurtigt. Se den opdaterede side med sundhedstilbud

Praktiserende læge søges til Sofiebo under ordningen om faste læger på botilbud

Sofiebo er er et botilbud med plads til 18 børn og unge med autismespektrumforstyrrelser i alderen 4-18 år. Sofiebo er beliggende på Damsagervej 9 i Værløse, og har driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Med en socialpædagogisk tilgang til børnene og de unge, og ved hjælp af visualiseringer og struktur i hverdagen, skaber Sofiebo sammenhængende, genkendelige og trygge rammer for børnene og de unge.

Sofiebo søger et samarbejde med en læge, der interesserer sig for målgruppen, og som kan bistå ved behov for lægefaglige somatiske vurderinger, refleksioner og diagnostik.

Kontakt Dina Ruby Dhanjal på dirudh@gladsaxe.dk eller telefonnr. 88 44 47 57 ved interesse.

Venlig hilsen,

Mette Ødum

Nyhedsbreve for 2023

Ny praksis for brugen af kompressionsstrømper

Århus kommune har erfaret, at udvalgte borgere med fordel kan sove med kompressionsstrømperne på, da det viser reduktion af deres ødem. Gladsaxe kommune vil gerne anvende erfaringerne og afprøve dette i første omgang i et afgrænset område af hjemmeplejen.

På KLU er lægerne orienteret om beslutning om, at hjemmeplejen vil vurdere, hvorvidt borgere, der tidligere har fået ordineret kompressionsstrømper, kan anvende kompressionsstrømper hele døgnet og sove med dem på i flere døgn. KLU besluttede, at der ikke skal gives besked til lægen, hvis der anvendes kompressionsstrømper hele døgnet, da det ikke er en lægelig beslutning. 

Grøn recept 

Gladsaxe Kommune har skiftet leverandør af sondeernæring og energidrikke fra 1. februar 2023.  Der er indgået en aftale med firmaet Simonsen & Weel som kommunen opfordrer til at bruge som leverandør. Den grønne recept kan sendes sikkert til Simonsen & Weel kundeservice på ks@sw.dk eller uploades på deres hjemmeside 

Sygeplejersker under uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Gladsaxe Kommune efterspørger klinikophold i uge 19 og 20 til to sygeplejersker under uddannelse til specialsygeplejerske, som er ansat henholdsvis i plejebolig og i hjemmeplejen. Ligeledes er der også behov for klinikophold til fire sygeplejersker ultimo 2023/ primo 2024.

Kommunen opfordrer til at kontakte uddannelseskonsulent Christina Klyhs Albeck i Gladsaxe Kommune på mail: karalb@gladsaxe.dk tlf. 39 57 55 32 for at aftale klinikopholdet.

PLO bakker op om praktikforløbene, som er en frivillig ordning. Honoraret udgør 860,62 kr. pr. dag til klinikken, der modtager sygeplejersker.

Nye lægehuse i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har to matrikler til lægehuse til rådighed. Det forventes, at de vil kunne tages i brug i midten af 2025 eller i begyndelse af 2026. Kommunen vil løbende orientere, når bygningerne sendes i udbud til udlejning.

Dosispakket medicin

KL, PLO og Danske Regioner holdt et webinar den 9. februar 2023 med præsentation af rapporten om dosispakket medicin, som viser, at der indenfor for de kommende år kan frigøres svarende til 600 årsværk, og at dosispakket medicin kan øge patientsikkerheden.

Der er etableret en styregruppe for tværsektoriel implementering af dosisdispensering, som består af deltagere fra KL, PLO, Apotekerforeningen, Sundhedsdatastyrelsen, Sundhedsministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, MedCom samt kommunale og regionale repræsentanter.

Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring planlægning af undervisning for almen praksis, der havde første møde den 23. februar 2023, hvor, MedCom også deltog. Vi har modtaget en meddelelse om, at den nuværende aftale udløb den 28. februar 2023 og afventer udmelding om en ny aftale.

Gladsaxe Kommune søger fast tilknyttede plejehjemslæger

Gladsaxe Kommune mangler kun fast tilknyttede plejehjemslæger på enkelte afdelinger i pleje- og demensboliger. Du kan kontakte Helene Bothilde Rønne på mail: heboro@gladsaxe.dk for at høre om hvilke plejeboliger, der søger en læge. Hvis du vil høre om opgaven som plejehjemslæge, kan du kontakte praksiskonsulent Mette Ødum på mail: mettegraversen@hotmail.com

 

Med venlig hilsen

Mette Ødum

Hjemmeplejen kan nu benytte flere lokale klinikker til sygeplejeindsatser

Sygeplejeindsatser leveres som udgangspunkt fra en sygeplejeklinik. Hidtil har det kun været muligt for Gladsaxe Kommunes hjemmepleje at benytte sygeplejeklinikkerne på Kildegården. Hjemmeplejen har nu fået oprettet lokale klinikker på yderligere tre matrikler fordelt rundt om i kommunen: Bakkegården, Egegården og Gyngemosegård.

Sygeplejeindsatserne kan derfor nu i højere grad leveres tæt på borgernes hjem. Oprettelsen af de lokale klinikker bliver formidlet til borgerne i en kort artikel i det kommende Seniorblad 60+.

Nu kan praktiserende læger kontakte PPR i Gladsaxe Kommune via NemForm

I overenskomstaftalen for almen praksis 2022 er der fokus på at etablere elektronisk kommunikation mellem almen praksis og kommunernes pædagogiske og psykologiske rådgivning (PPR). Baggrunden er, at egen læge i stigende grad kontaktes omkring unge og mistrivsel, og man ønsker at give almen praksis flere handlemuligheder. Nu er der derfor mulighed for, at læger kan kontakte PPR i Gladsaxe Kommune via NemForm digitale blanketter. Du kan kontakte PPR via den digitale blanket her 

Information fra sundhedsplejen om forskellige tilbud til forældre

 • Sorggrupper
  Der starter sorggrupper for børn, der har mistet en forælder eller søskende. Børnene deles i følgende to grupper: 6 - 12 år og 13 - 23 år. Grupperne mødes hver anden uge i to timer på Bibliotek+, og faciliteres af to faggrupper. Der er to sundhedsplejersker, to familieterapeuter, to psykologer og to sagsbehandlere med i arbejdet.
 • VIPP-PUF-indsats (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting) som projekt
  Børn med tre eller flere items ved 9-måneders PUF undersøgelsen tilbydes seks ekstra hjemmebesøg med en specialuddannet sundhedsplejerske. Items er afvigelser fra det forven- tede af et barn på 9-10 mdr., for eksempel ”Græder barnet mere end en time hver dag?”. Sundhedsplejen filmer barn og forældre fem gange og give tilbagemeldinger på samspillet.
 • Far hold – fædrene er jo mere på barsel nu
  Holdene sammensættes efter hvornår fædrene går på barsel, og består som regel af fem til seks fædre. Første gang er der en sundhedsplejerske med, og her mødes de i lokaler, hvor der også holdes Fars Legestue. Derefter er det op til fædrene, om de vil mødes privat eller i Fars Legestue.
 • Fars legestuer
  Der er fire legestuer for fædre i Gladsaxe Kommune:

Venlig hilsen

Mette Ødum

Gladsaxe Kommunes tilbud til borgere med inkontinens - opsporing, forebyggelse, udredning og genoptræning

Gladsaxe Kommune har specialuddannede fysioterapeuter, der forestår inkontinensforløb på baggrund af minimal-care udredning, rest-urin scanning, og fysioterapeutisk underlivsun-dersøgelse. Tilbuddet indeholder også træning på hold, samt individuelt tilrettelagt hjemme-træningsprogram, og mulighed for individuelle opfølgninger.

Henvisning til tilbuddet

Borgere med inkontinens kan henvende sig direkte til Kildegården Genoptræning, tlf. 39575757, eller den praktiserende læge kan henvise til Forebyggelsescentret, gerne med vedhæftet beskrivelse af tidligere relevante undersøgelser/anamnese. Kvinder, der ved 1. undersøgelse efter fødsel, får konstateret ingen eller svag kontakt til bækkenbund, kan hen-vises direkte - også uden inkontinensgener. Forløbet foregår i samarbejde med praktiserende læge, og fysioterapeuten sender KM ved behov, og altid ved afslutning af forløbet.

”Sub-akut” blodprøvetagning på Kildegården

Som noget nyt har læge på Kildegården, Finn Rønholt, fået adgang til at bestille blodprøver via NOVAX/WEB-REC i ”sub-akutte” situationer. Hvis du som egen læge får behov for blodprøvetagning, som IKKE kan vente på mobillab, vil det derfor være muligt at få taget blodprøver ad denne vej. Du kan kontakte Finn på tlf.: 61 78 70 38 eller via korrespon-dance. Hvis blodprøver ordineres af Finn, vil du altid blive adviseret om dette via korrespon-dance. Svar vil som vanligt fremgå af Sundhed.dk, men Finn følger selv op på disse.

§2 besøg på Kildegården

Antallet af §2 besøg på Kildegården er reduceret markant, efter at Finn Rønholt er blevet ansat som læge på Kildegården. Der er dog fortsat behov for opfølgning ved personligt fremmøde af egen læge i enkelte tilfælde. I så fald anmodes om dette via korrespondance-meddelelse. Når du ved, hvornår du planlægger at tilse den pågældende borger, vil Kilde-gården bede dig sende besked herom via korrespondance. Kildegården vil så sørge for, at der er personale til stede ved besøget, som kender den pågældende borger.

Tilbud om Telemedicinsk Hjemmemonitorering til borgere med KOL

Gladsaxe Kommune tilbyder fra december 2023 telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL mhp. at styrke borgerens mestringsevne, tryghed og livskvalitet. Tilbuddet er til borgere med svær KOL (GOLD gruppe D), borgere i iltbehandling, og borgere med pallia-tive behov relateret til KOL. Borgere, der har en psykosocial problemstilling, fx angstproble-matik, og skønnes at kunne have gavn af tilbuddet, kan også henvises. Det er den behand-lingsansvarlige læge for borgerens KOL, der henviser til tilbuddet. Henvisning gøres ved at sende en dynamisk henvisning til telekol ved at anvende MedComs pakketabel.

Teknikken

Gladsaxe Kommune, eller hospitalet, udleverer en tablet, en saturationsmåler og hvis ikke borgeren har i forvejen - en badevægt. Borgeren foretager målinger i eget hjem, besvarer spørgeskemaer om symptomer, og kommunikerer elektronisk, og via videosamtaler, med en sygeplejerske der er uddannet i KOL hjemmemonitorering.

Venlig hilsen
Mette Ødum

Rettelse vedr. telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL
I nyhedsbrevet for september måned blev der orienteret om, at Gladsaxe Kommune nu tilbyder telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Grundet en række forsinkel-ser har det været nødvendigt at udskyde opstart af tele-KOL til december måned.

Ændret kontakt vedr. STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for børn og unges Men-tale trivsel).

Gladsaxe Kommunes STIME-telefon er nedlagt. Oplever du familier, der har behov for råd og vejledning ift. STIME, så skal familien kontakte PPR-psykologen, der er tilknyttet barnets skole/institution. Forældre kan finde PPR psykologens kontaktoplysninger på Aula, eller de kan henvende sig til skolens/institutionens administration. Du kan på Region hovedstandens hjemmeside læse mere om STIME her.

Gladsaxe Kommunes lokationsnumre ændres i SOR

I starten af november omdøbes lokationsnummer fra ”Hjemmesygeplejen og HandicapPsy-kiatri, Gladsaxe” til: ”Social, sundhed og omsorg, Gladsaxe Kommune”. Selve nummeret er det samme.

Derudover omdøbes ”Rusmiddelcentret Gladsaxe” til ”Rusmiddelcenter, Gladsaxe Kommune” og ”Sundhedstjenesten, Gladsaxe Kommune” bliver til ”Sundhedsplejen, Gladsaxe Kommune”.

Oversigt over Gladsaxe Kommunes tilbud på sundhedsområdet ophører

Gladsaxe Kommune har tidligere lavet en oversigt over kommunens tilbud på sundhedsområdet til almen praksis. Kommunen opdaterer ikke længere denne oversigt. Almen praksis kan i stedet finde en oversigt over kommunens sundhedstilbud på sundhed.dk

Vågetjenesten – for pårørende til en døende

I Gladsaxe Kommune har pårørende til en døende mulighed for at få aflastning. Vågetjene-sten er et ekstra tilbud til den døende og eventuelle pårørende, og erstatter ikke det professionelle personales opgaver, men er et supplement hertil. Opgaverne, som løses af de frivillige i tjenesten, er af social og medmenneskelig karakter, og de tilbyder nærvær og en varm, tryg hånd i livets sidste timer. Du kan rekvirere foldere til udlevering i din praksis ved at skrive til gladsaxe.vaagetjenesten@rodekors.dk.

Sundhedsjournalen har fået ny og forbedret visning

Fra den 13. september har Sundhedsjournalen via Sundhed.dk fået nyt design. Sundhedsjournalen viser patientdata på tværs af kommuner, hospitaler, speciallæger med mere.

Overblikssiden er forbedret, så den viser patientoplysninger fra de mest besøgte datakilder;

 • Journaler viser de tre seneste forløb med notat eller epikrise
 • Laboratoriesvar viser det seneste svar for henholdsvis mikrobiologi, klinisk biokemi og immunologi og patologi
 • Billedbeskrivelser viser de tre seneste billedbeskrivelser 
 • Cave viser hvor mange registreringer, patienten har

Når du trykker på et svar, vil du blive ledt over i datakilden med det valgte svar åbent.

Venlig hilsen
Mette Ødum

Samarbejdet mellem kommune, praktiserende læger og regioner

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback