Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Seniorer Hjælp ved sorg og krise, når livet slutter Orlov til pasning af alvorligt syge

Orlov til pasning af alvorligt syge

Plejevederlag og pasningsvederlag er 2 slags tilskud til pårørende

Selvom plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse – fx for at aflaste dig som pårørende. Du mister ikke plejevederlaget, fordi den døende er midlertidigt indlagt eller er på en aflastningsplads.

Der er ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for længden af et kortere ophold. I vurderingen af om plejevederlaget kan fortsætte, kan det bl.a. indgå, om plejeordningen forventes at fortsætte efter indlæggelsen.

Der er stadig mulighed for at få hjælp fra kommunen, når du som pårørende plejer den døende. Den døende har fx mulighed for at få hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler og aflastningsophold.

Kommunen kan give tilskud til sygeplejeartikler og lignende (fx sondeernæring og ernæringspræparater) i forbindelse med plejen.

Den døende kan desuden få bevilget fuldt tilskud til medicin via sin læge.

Hvis du har en pårørende, som er alvorligt syg eller har et betydeligt og varigt handicap, kan du blive ansat af kommunen i op til 6 måneder til at passe den syge.

Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig og fx ikke bor i botilbud eller i en plejebolig
 • at begge parter – den syge og dig – er enige om pasningsforholdet
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet

Hvis du bliver bevilget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst 1 måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til 3 måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 26.018 kr. pr. måned (2024). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Lovgivning

Læs også

På borger.dk

Andre sider

Selvbetjening

§ 118 i Serviceloven

Kommunen kan efter Servicelovens § 118 ansætte en person til at passe en nærtstående (barn, voksen, ældre) med:

 • Betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Indgribende kronisk, langvarig eller uhelbredelig lidelse

Ved langvarig sygdom forstås lidelser, der som udgangspunkt forventes at vare et år eller
mere. Ved uhelbredelig alvorlig sygdom forstås tilfælde, hvor der ydes livsforlængende behandling.

Hvem er ikke omfattet af § 118

 • Døende, som er omfattet af § 119 som omhandler plejevederlag til pasning af personer, der ønsker at dø i eget hjem
 • Personer, der bor i et døgntilbud, plejebolig eller lignende

Kommunen kan ansætte en person, som har tilknytning til arbejdsmarkedet til at passe en
nærtstående, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • At alternativet til at passe den nærtstående i eget hjem er et døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet er så omfattende, at det svarer til et fuldtidsarbejde
 • At der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet
 • At kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Personen bliver ansat i den kommune, hvor den nærtstående bor.

Hvem kan blive ansat:

 • Lønmodtagere
 • Selvstændigt erhvervsdrivende
 • Arbejdsledige

Hvem kan ikke blive ansat:

 • Kontanthjælpsmodtagere 

Personen kan ansættes i op til 6 måneder i en sammenhængende periode. En aftale om ansættelse kan efterfølgende ændres. Ansættelsesperioden kan efter ønske fra den ansatte opdeles i perioder på hele måneder. En opdeling eller aftale om ansættelsesperioder på mindre end tre måneder kan aftales, men kan ikke efterfølgende ændres.

Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder ud over de 6 måneder, hvis særlige forhold taler for det. 

Pasning kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for pasning efter § 118.

Hvis to eller flere personer deles om pasningsordningen, kan den samlede aflønning ikke overstige den aflønning, der svarer til den samlede løn, én person ville få udbetalt. Lønnen udbetales forholdsmæssigt i forhold til delingen af pasningsordningen.

Der kan ydes én pasningsordning til ét sammenhængende sygdomsforløb eller handicap.
Samme person kan dog blive ansat igen, hvis den nærtstående rammes af en anden lidelse eller funktionsnedsættelse, der er omfattet af § 118, og hvis betingelserne er opfyldt.

Ansøgningsblanket findes på borger.dk. Visitationen kan kontaktes for vejledning.

For at der kan udbetales løn, skal følgende dokumenter foreligge:

 • Udfyldt ansøgningsblanket med ansøgning om ansættelse
 • Dokumentation fra læge eller hospital
 • Orlovsbekræftelse fra arbejdsgiver

Lønnen udbetales ved månedens udgang. Lønnen for 37 timers arbejde om ugen er 26.018 kr. om måneden (2024-sats).

Lønnen reguleres hvert år pr. 1. januar, og den ansatte skal meddele Visitationen, hvis der sker ændringer (forbedring, forværring eller om den nærtstående eventuelt er døende) i den nærtståendes situation, så der kan ske en revurdering. Der betales pensionsbidrag med i alt 12 procent, hvoraf de 4 procent tilbageholdes i lønnen, og arbejdsgiver betaler 8 procent af lønnen.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback