Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Bakkegården Inden du flytter ind Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement

Gladsaxe Kommunes almene ældreboliger og botilbud.


Standard vedligeholdelsesreglement
A-ordning (normalistandsættelse) - kort fortalt

Lejer sørger i boperioden for lejlighedens indvendige vedligeholdelse (hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling).
Lejer afholder alle udgifter til vedligeholdelsen.
Lejer er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligens standard ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
Ved fraflytning gennemfører udlejer en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder nye og håndværksmæssigt forsvarligt sat i stand.
Lejer afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejer overtager gradvist denne udgift i forhold til boperiodens længde.
Lejer afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

 

1. Ikrafttræden
Med virkning fra den 1. juni 2010 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

2. Ændring af lejekontrakten
Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser.

Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

3. Beboerklagenævn
Uenighed om henholdsvis udlejers og lejers opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet

1. Boligens stand

Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand.
Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte.
Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

2. Syn ved indflytning

I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejer et indflytningssyn for at konstatere, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejer indkaldes til synet.

3. Indflytningsrapport

Ved indflytningssynet udarbejder udlejer en indflytningsrapport, hvor lejer kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af indflytningsrapporten udleveres til lejer ved synet eller sendes til lejer senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.

4. Fejl, skader og mangler skal påtales inden to uger

Hvis lejer ved overtagelsen konstaterer fejl, skader og mangler, skal lejer senest to uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejer.
Udlejer kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejer hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

1. Lejers vedligeholdelsespligt

Lejer sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejer afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

Lejer skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

2. Særlig udvendig vedligeholdelse

Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejer vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.

Udlejer kan indgå individuel, skriftlig aftale med lejer om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.

3. Udlejers vedligeholdelsespligt

Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige.

Udlejer vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer og lignende, der er installeret af udlejer eller af en lejer som led i dennes råderet.

Afdelingen sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Afdelingen afholder alle udgifter i denne forbindelse.

Udlejer kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af dette punkt.

4. Anmeldelse af skader

Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejer straks meddele dette til udlejer.

Undlades sådan meddelelse, hæfter lejer for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

1. Normalistandsættelse ved fraflytning

Ved fraflytning udføres en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig

maling af lofter og overvægge
maling eller tapetsering af vægge
rengøring.
Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejer, medmindre

opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejer har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.

Lejer afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejer overtager gradvist denne

udgift med 3,03 pct. pr. påbegyndt måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået tre år vil udlejer således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.

2. Misligholdelse

Lejer afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejer, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejer har givet adgang til boligen.

3. Ekstraordinær rengøring

Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande mv., betragtes dette også som misligholdelse.

4. Undladelse af normalistandsættelse

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

5. Syn ved fraflytning

Udlejer foretager syn af boligen senest to uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejer indkaldes skriftligt til dette syn med mindst en uges varsel.

6. Fraflytningsrapport

Ved synet udarbejder udlejer en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller skal betales af udlejer.

Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejer ved synet eller sendes til lejer senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

7. Oplysning om istandsættelsesudgifter

Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejer lejer skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejers andel heraf opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

8. Endelig opgørelse

Udlejer sender den endelige opgørelse over udgifterne til istandsættelse til lejer uden unødig forsinkelse og med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejers andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

I den endelige opgørelse kan lejers samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 pct. i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

9. Arbejdets udførelse

Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejers foranledning.

10. Istandsættelse ved bytte

Ved bytte af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

(jf. III, 2. Særlig udvendig vedligeholdelse, andet afsnit)

1. Altaner

Almindelig rengøring

(jf. IV 1. Normalistandsættelse ved fraflytning)

1. Stuer, værelser og entré

Vægbehandling

Vægge er ved indflytningen tapetseret med rutex uden overlæg eller anden malbar overflade

og malet med plast vægmaling glans 0-10, som kan vedligeholdes således:

Fremgangsmåde ved tapetsering

nedtagning af gammelt tapet
udspartling
afslibning
grunding med microdispers (limes)
opsætning af standardtapet med overlæg
ved opsætning af rutex skal det være uden overlæg.
 

Fremgangsmåde ved maling af malede overflader

afvaskning
udspartling
afslibning
pletgrunding
maling med plastmaling, glans 0 til 10.
Tapet- og malingstyper eller vægbeklædninger, der ikke må benyttes

strukturmalinger
fotosatspapir
hessian
træbeklædning
murskaller.
Loftsbehandling

Lofter er ved indflytning behandlet med hvid plastloftmaling, som vedligeholdes med:

afvaskning
udspartling
pletgrunding
maling med hvid plastloftmaling.
Det er tilladt at opsætte glasfilt på lofter inden malerbehandling.

2. Køkken

Vægbehandling

Overvægge kan være behandlet som lofter. Vægge med glasvæv, rutex er behandlet med acrylplastmaling glans 25, og vedligeholdes med

afvaskning
pletspartling af evt. huller
grunding
maling med acrylplastmaling glans 25.
Fliser må ikke males. Der må ikke bores huller i fliser. Bores der huller i fuger skal disse

fuges ved fraflytning.

Loftsbehandling

3. Badeværelse

Vægbehandling

Fliser må ikke males. Der må ikke bores huller i fliser. Bores der i fuger skal disse fuges ved

fraflytning.
Loftsbehandling
.Evt. nye pladelofter kan vaskes med
rengøringsmidler til almindelig husholdningsbrug.
Det anbefales at opsætte badeforhæng og aftørre døren samt fliser efter badning.

4. Træværk

Træværk er overfladebehandlet med acrylplastemalje glans 40 - 80.

Vedligeholdelse

afvaskning
slibning
udspartling med acryl spartelmasse
slibning
grunding
maling med acrylplastemalje.
må ikke rullemales

5. Inventar

Som under 4. træværk (f.eks. køkkenskabe og garderobeskabe)

6. Vinduer

Plastvinduer må ikke males

Der må ikke bores eller skrues i plastkarme og plastrammer.

Rengøres med rengøringsmidler til almindelig husholdningsbrug.

7. Radiatorer og rør

Radiatorer og rør er overfladebehandlet med acrylplast, emalje glans 40.

Vedligeholdelse:

afvaskning 
slibning
maling med acrylplastemalje.

8. Vandhaner og ballofix stophaner

Vandhaner og ballofix stophaner må ikke males.

9. Trægulve

Trægulve slibes, afvaskes og lakeres med vandbaseret, klar lak.

10. Gulve i klinker, linoleum, vinyl

Gulve klinker, linoleum, vinyl må ikke males.

11. Elinstallationer

Elinstallationer må ikke males

1. Boligens standard ved lejemålets begyndelse

Ved lejers overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejers skøn har været behov for det.

2. Slid og ælde

Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde svarende til type og alder.

3. Farvevalg

Lofter fremtræder hvide

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback