Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Seniorer Boliger for seniorer Plejeboliger Bakkegården Beboer- og pårørenderåd Referater

Referater

Referater fra beboer- og pårørenderådsmøder på Bakkegården demensboliger

Mødedeltagere:

 Henrik Dybsted, Familie på Bakkegården, bofællesskabet Oasen
Kirsten Schmidt,  Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten
Eva Michaelsen - afbud, Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten
Dorthe Wichmand Müller, Byrådsmedlem
Henriette Vissing Hagemann, Daglig leder for Oasen, Lunden og Himmelblå 
Mette Thoms, Sekretær

Bemærkninger til dagsorden

Ingen bemærkninger

Spildprojektet på Bakkegården

Line Dahl fra køkkenet deltog på mødet, hvor hun informerede om spildprojekt, økologi samt klimavenligt mad på Bakkegården. 

Spildprojektet startede i februar 2022 og dette har køkkenet arbejdet meget på. 
Pt. viser undersøgelsen at vi ikke har det store madspild efter vi er i gang - pr. dag er der et madspild på 14 kg., hvilket svarer til 0,74 g. pr beboer. Dette er rigtigt godt, da normaliteten siger 150 g.

Ifm. Spildprojektet har køkkenet også arbejdet med andre ting, såsom ”forhåndsbestillinger fra bofællesskaberne til køkkenet”. Denne proce-dure har køkkenet lukket for og i stedet hente bofællesskaberne selv det de mangler – dette har været medvirkende til at der ikke smides så meget ud. Derudover har køkkenet talt om holdbarhedsdatoer i bofæl-lesskaberne som også har afhjulpet spildet.

Kommunen har en forventning om, at økologiprocenten skal ligge på 80%, hvilket har været rigtig svært, da økologisk oksekød er rigtig dyrt.
Køkkenet har derfor arbejdet meget med hvordan dette kunne løses. I lang tid lå vi på 78%, men ved at indføre en vegetardag og en suppedag, er det lykkedes os at nå de 81%.
At der er skåret ned på oksekødet betyder også, at vi er blevet mere klimavenlige (mere end kommunen forlanger), i tal kan man sige af vi fra 2022 til 2023 har reduceret køb af oksekød med 217 kg.

Ifm. at der er lavet ændringer i menuerne – mængden af mad til bofæl-lesskaberne er reguleret ind, mere vegetarisk, flere grøntsager, supper og mindre oksekød, har køkkenet prøvet sig frem med diverse retter for at se hvad der faldt i god jord. Endvidere spørges bofællesskaberne hver aften om der var mad nok og hvad beboerne syntes om maden.
Er der kritik, retter køkkenet til, så retten ikke serveres igen.

Køkkenet har et bestemt system hvor der er alle opskrifter i. Systemet regner så ud hvor meget der skal bruges til hvad.
Køkkenet udnytter systemet fuldt ud.
Hver måned trækker Line en klimarapport – jo mindre oksekød jo mere klimavenligt.

Hvad har reaktion været fra at gå fra kød til vegetarisk kost. 
Køkkenet startede med at erstatte noget af kødet med sojabønner osv. Der er gået langsomt frem og umiddelbart fungerer det fint.
Supperne er fyldige pga. ernæringsprocenten, men køkkenet er spænd-te på om beboerne også ønsker supper om sommeren – det vil tiden vise.

Køkkenet er helt skarpe på at proteinindholdet skal være lig med når der erstattes med grøntsager fra kød.
Til aftensmad på Bakkegården køres der kun med hovedret og dessert. Man har fundet ud af at en forret ikke fungerer.

Pt. kigges der også på emballage for at være klimavenlig. 
For at det skal batte noget er det madvaren og ikke emballagen som gør noget.

Køkkenet har et rigtigt godt samarbejde med ergoterapeuterne i huset ifm. at en beboer ændrer sig, taber sig osv. og der laves så en dysfagi-test.

Nyt fra Bakkegården

Status på tlf.system:
Det er ved at falde på plads, hvilket vi er glade for

Status på vores dokumentationssystem Nexus:
Det kører fint - Vi har fået ny udviklingssygeplejerske som er utrolig god til at finde ud af hvor hvad skal være i systemet.
Hun har nu været ude i alle bofællesskaber og der gøres flittigt brug af hende ved tvivlsspørgsmål.

Info om den ny værdighedspolitik: 
Sammen med dagsordenen blev der sendt et link ud. 
Mette informererede om, at der er tilføjet lidt ændringer.

Opfølgning §17,stk. 4:
Bakkegården arbejder fortsat på dette:
Supervision på ledelsesområdet. Dette foregår med fuld til-fredshed her på Bakkegården, både for alle personalegrupper og ledelsen.
Faglig ledelse. Dette mener vi også at vi gør meget ud af her på Bakkegården. Alle daglige ledere i plejen sidder i bofællesska-berne. Vi gør os umage med at få implementeret ideer ud til medarbejderne og der er igennem årene blevet ændret meget.
I år arbejder vi med Sansestimulering som er et 4 dags kursus, vi arbejder med Eden, Nexus og dysfagi.
Årligt samarbejdsmøder mellem familier og Bakkegården.
Vi er gået i gang med dette. På Bakkegården kalder vi møderne for samarbejdsmøder og ikke forventningssamtaler, da udmel-dinger fra familierne er at dette har en negativ klang.
Coating – Henriette informerer om dette under pkt. 4

Seniorrådets deltagelse til beboer- og pårørenderådsmøder:
Seniorrådet har været på besøg på Bakkegården, hvilket var meget po-sitivt.
Seniorrådet ønsker fortsat en repræsentant (observatør) i beboer- og pårørenderådet for at være orienterede eller for fx at være understøt-tende i en given sammenhæng.
Ønsker Beboer- og pårørenderådet en observatør her på Bakkegården (vi kan til hver en tid melde fra, hvis det kommer dertil)?
Godkendt, at vi inviterer en repræsentant, hvor de informeres om at pkt. tages op igen om et år.

Orientering om udskiftning af linoleum i bofællesskabet Lunden og Himmelblå i 2023:
Henriette, Sannie (serviceleder) og Mette har haft en drøftelse omkring udskiftning af gulvet, da der er nogle store problemer ifm udgang fra boliger osv., da man ikke må træde på gulvet.
Vi informerer de familier som vil blive berørte af det. 
Arbejdet påbegyndes i efteråret.

Budgetønsker fra rådet:
Der er kommet 2 ønsker som Mette videregiver.

- Kommunen indkøber handicapvenligt sommerhus
- Motorvejen - der skal laves 3 spor, hvilket evt. kan have indfly-delse på Bakkegården

Div.:
Ingen kommentarer

Coachinguddannelse

Henriette informerede om uddannelsen som hun og daglig leder Maria deltager på.
Pt. er de i gang med modul 2 ud af 5 moduler.
Det er meget spændende og givtigt, men det er også meget tidskræ-vende, da man bl.a.  skal coache hinanden mellem undervisningsgange-ne.
Efter endt uddannelse vil de kunne benytte sig af coaching hos medar-bejdere og familier som dog skal sige god for at dette benyttes.
Daglig leder Sannie Ransby og Lise Jakobsen skal på kurset til efteråret.

Nyt fra Sundheds- og rehabiliterings-udvalget (SRU)

Forebyggende besøg:
Kommunen skal udføre forebyggende besøg hos hjemmeboende når de er 70, 75 og 80 år.
Ifm Covid19, er man dog kommet bagud og nogle har endnu ikke mod-taget besøg.
Det er dog besluttet, at man nu (uanset tidligere besøg eller ej) starter forfra.

Nyt seniorråd:
Der har været afholdt en temadag (workshop) i januar mellem det ny seniorråd og SRU.
Temadagen var en dag med samspil om hvad de vil bruge/tale med hin-anden om, fx det at vi bliver ældre og ældre, rekrutteringsproblemer, ensomhed, kroniske lidelser, småtspisende osv.
Den snak der kom ml. SRI og Seniorrådet var meget interessant. 

Energibesparende tiltag:
Denne snak har været i alle udvalg. 
Fremadrettet er det hele kommunen der inddrages.

Værdighedsrejseholdet:
Møllegården har modtaget en portion penge til dette.

Mødedatoer for resten af 2023

Den 06.06.23
Den 12.09.23
Den 14.11.23

Punkter til næste møde

Evt. et tilsyn

Eventuelt

Livshistorien:
Vi er pt. i færd med at kigge på livshistorien.
Kommunen arbejder på, at så meget som muligt skal digitaliseres. Dette arbejder vi også med ifm. livshistorien.

Nye medlemmer i Beboer- og pårørenderådet:
Ved næste møde kommer der 2 nye medlemmer til Rådet.

Mødedeltagere:


 
Henrik Dybsted Familie på Bakkegården, bofællesskabet Oasen
Pernille Lynge – ikke til stede Familie på Bakkegården, bofællesskabet Havehuset
Mette Lønhart - afbud Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten
Dorthe Wichmand Müller Byrådsmedlem
Henriette Vissing Hagemann Daglig leder for Oasen, Lunden og Himmelblå
Lis Smidsholm Seniorrådet
Mette Thoms Sekretær

Bemærkninger til dagsorden    

Lis Smidsholm fra Seniorrådet bydes velkommen. Suppleant for Lis vil være Minna Vadskjær
Endvidere byder vi velkommen Pernille Lynge som er pårørende til borger i Havehuset samt til Mette Lønhart som er pårørende til borger på Udsigten. Begge var dog fraværende på mødet.
Vi siger også en stor tak til Kirsten Schmidt og Eva Michelsen som takker af, da deres familie ikke længere er.

Rapporten fra BDO (uanmeldt kommunalt tilsyn)    

Mette informerede om det uanmeldte kommunale tilsyn i marts 2023.Det er første gang vi har oplevet, at der ingen bemærkninger var, hvilket vi er meget glade for.

Høringssvaret fra rådets side vil være, at rapporten er set og accepteret.

På mødet delte Mette ”overblik over forskellige tilsyn” ud, hvor indholdet af de 3 forskellige tilsyn  (Ældretilsyn, Sundhedstilsyn og Kommunalt uanmeldt tilsyn) blev gennemgået og drøftet – vedlægges referatet.

Nyt fra Bakkegården    

Faglig fokus på Bakkegården i efteråret 2023/foråret 2024:
Overordnet vil fokus være omkring den strategiske aftale, som kører over flere år hos os på Bakkegården.
Der vil i efteråret være fokus på Faglig ledelse, hvor der er lederseminar i august.
I foråret vil det være BPSD – adfærdsproblemer (ændringer, da der er kommet nye retningslinjer). Det skal indarbejdes hos os, så alle ved hvad der arbejdes med.

Personalesituationen:
Den ser fornuftig ud pt. Vi har stort set alle stillinger besat og også elever er vendt retur efter endt uddannelse.
Vi benytter os kun af vikarbureau, når alle andre muligheder er tømte.


Tilbagemelding på budgetønsker fra Bakkegården:
De ønsker som vi havde indgivet, er ikke blev opfyldt. Motorvejen er henlagt og sommerhuset er udsat.

Vi har dog fået bevilget penge til stillezoner på Bakkegården i år – de vil begynde at blive opsat efter sommerferien.

Anmeldt ældretilsyn den 04.07.23:
Den 4. juli vil der komme Ældretilsyn her på Bakkegården. Varigheden vil vare omkring 6 timer.
Henrik vil komme til at stå på listen over pårørende som kan ringes op af de tilsynsførende.

Sygeplejestuderende:
Vi vil i efteråret få langt flere sygeplejestuderende ud på centrene.
Hareskovbo og Bakkegården deltager i en prøveperiode med flere elever. Bakkegården får 3 elever og Hareskovbo får 2 elever. 

Årlige demenskursus/Edenkursus:
Der har lige været det årlige demenskursus.
I juni er der 3-dags Edenkursus – kurset vil være lidt anderledes end vanligt. 
Alle nye medarbejdere skal på kurserne og de ”gamle” medarbejdere kommer også løbende på igen.
Underviserne er utrolige gode.

På Edenkurset er der kommet et nyt emne op – Vel værds domæner (7 stk., i forhold til beboere og personale), som bl.a. går ud på:
Autonomi, hvordan man arrangerer hverdagen, inddragelse af familier, arbejde på tværs af bofællesskaber osv.
 
Livshistorie:
Vi arbejder jo også med 2 livshistorier – en fra ”før” og en fra ”efter”.

Sygefravær:
Sygefraværsprocenten ligger på 5% incl. langtidssygemeldinger, hvilket vi syntes er fint. Supervision og psykologisk tryghed har betydet rigtig meget i hverdagen.
Kommunen ligger generelt pænt.

Postnord løb den 18. august:
Den 18. august vil der være PostNord cykelløb, hvilket har betydning for tilgang/afgang fra Bakkegården.
Vi har styr på dagen. Mette delte infobrev ud på mødet, hvor der er optegnet, hvor vejene er lukket osv.
Ambulancer/brandbiler vil dog under hele arrangementet få adgang /udgang til og fra Bakkegården 
Vi vil informere pårørende og medarbejdere omkring dagen via opslag, hjemmesiden osv.

Der er borgermøde den 20. juni for at informere borgere om dagen.

Nyt fra Sundheds- og rehabiliteringsudvalget    

Politiker i beboer- og pårørenderåd:
Det er politisk besluttet, at der ikke længere skal være en politiker repræsenteret i beboer- og pårørenderådsmøderne på centrene. I stedet for vil der 2 x årligt være et møde ml. centrene og politikkerne.
Hvordan det arrangeres, vides pt. ikke.
Det er derfor Dortes sidste møde her d.d. – Dorte ønskes held og lykke i fremtiden. Dorte vil blive savnet.

Sundhedspolitikken:
Denne er blevet lidt anderledes, da den går over flere forvaltninger. Der arbejdes pt. med røgfri miljø og det vil der også gøres fremadrettet.
Hareskovbo har ansøgt om røgfrie boliger – dette er der givet afslag på.
På Kildegården må man ikke ryge indenfor, men godt udenfor.
I foråret prøver man at samle op på emnet.

Pyjamas-emnet:
Der har været en drøftelse i gang omkring ”pyjamasuniformen”, hvor man har været inspireret af Hundested kommune.

Døgnrytmelys:
Kildegården har haft lyset siden 2020.
Det vil koste 4,1 mill., hvis Bakkegården og Rosenlund skal have det tilsvarende (fast lys og lys som kan flyttes):
Konklusionen pt. er at det formentlig vil blive udrullet lidt ad gangen.

Budgetbidrag:
Budgetbidragene er nu sendt til borgmesteren

Mødedatoer for resten af 2023    

Den 12.09.23
Den 14.11.23

Punkter til næste møde

 Rapport fra Ældretilsynet


Eventuelt 

Ringetoner på telefoner:
Lyden er frygtelig høj og føles meget stressende.
Bakkegården har henvendt sig til firmaet flere gange for, at få lyden ændret, men det kan ikke lade sig gøre iflg. firmaet. 
Vi har dog fået en anden lyd på brand og overfaldsalarmer.
Det er ikke Iphonen som er problemet, men det er systemet som er lagt på som kommunen har købt.

Pårørenderådskonsulent:
Seniorrådet har ønsket om at få en pårørenderådskonsulent for handicaprådene og pårørenderådene i kommunen. Men er der behov for dette?
Vi kan ikke svare, da vi ikke rigtig ved hvad opgaven går ud på, men som udgangspunkt mener vi ikke det giver mening for centrene – det vil måske nok give bedre mening på handicaprådene.

 

 

Mødedeltagere:


Henrik Dybsted, Familie på Bakkegården, bofællesskabet Oasen
Pernille Lynge, Familie på Bakkegården, bofællesskabet Havehuset
Mette Lønhart, Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten
Dorthe Wichmand Müller, Byrådsmedlem
Henriette Vissing Hagemann, Daglig leder for Oasen, Lunden og Himmelblå
Lis Smidsholm, Seniorrådet
Mette Thoms, Sekretær

Bemærkninger til dagsorden

Der var en præsentationsrunde af alle, da der er nye repræsentanter i rådet.

Pkt. Rammevedtægter og dialogmøder, sættes på som pkt. 5.
Dorthe Wichmand Müller er med i rådet en tid endnu

Rapporten fra Ældretilsynet den 04.07.23 

Rapporten er sendt ud sammen med dagsorden. 
Mette informerede om Ældretilsynsbesøget den 04.07.23., bl.a. at der ud fra bemærkninger vedr. dokumentation mv. i Nexus fra Ældretilsynet er blevet udarbejdet en handleplan som der arbejdes tæt med nu – og som der vil blive fulgt op på hele 2024.
Ældretilsynet har godkendt handleplanen.
Ældretilsynet roste personalets viden. 
Udviklingssygeplejersken er allerede nu i fuld gang med at gennemgå opgaverne i Nexus med alle medarbejdere i huset.

Høringssvaret fra Beboer- og pårørenderådet til forvaltningen er:
Rådet har taget rapporten til efterretning.

Nyt fra Bakkegården

Ændring i fremadrettet tilsyn:
Vi vil have de samme tilsyn som nu, men der kommer også nogle nye små fokustilsyn, fx vil man kunne opleve tilsyn som vil se på alt omkring beboere som fx får blodfortyndende medicin eller insulin.

Information om bandrapport – især vedr. bofællesskabet Lunden/Himmelblå:
Man vil gerne brandsikre alle plejeboliger og hvert år kommer der nye detaljer.
Brandmyndighederne har nu hos os forlangt, at man i bofællesskabet Lunden og Himmelblå kun må have 4 stole, 2 små borde og 4 billeder på væggene i hvert af fællesområderne – i hver gruppe på syv beboere.
Dette er vi utrolige kede af – da det på ingen måde er hjemligt og slet ikke arbejder sammen med Eden-tilgangen.
Påbuddet fra brandmyndighederne starter allerede nu, hvor opstart af nyt gulv er påbegyndt. Dvs. at der kun sættes de møbler tilbage i bo-gruppen, som vi må have.

Hvad mener rådet om hvordan man bør informere de berørte familier:
Enighed om at der skal sendes brev ud til de berørte familier og deri forhøre sig om der er interesse for et informationsmøde senere hen med en given dato.

Faglig ledelse:
Mette informer om, hvad vi har fokus på, bl.a.:
Der har lige været afholdt et 2 dags kursus for ledelsen på Bakkegården, hvor der blev talt meget om nutidens faglige ledelse. 
Umiddelbart ser det ud til at vi gør, som man skal gøre.
På kurset fik ledelsen også nogle ideer, de tog med sig hjem. 

Budget for 2024:
Der er to forslag om besparelser på plejeområdet:
- Rengøring i plejeboliger. I dag bliver der gjort rent 1 x ugtl. – forslag om at det skal være hv. 14.dag ligesom for hjemboende borgere.
- Der er forslag for at fjerne penge til en klippekortpulje, hvilket vil få konsekvenser for os, hvis dette også vedtages.
Endvidere har Social- og sundhedsforvaltningen bedt MED-udvalgene tale om afskedskriterier. Bakkegården har MED-udvalgsmøde på torsdag, hvor emnet tages op.

Nedrivning af Kildegårdens gamle bygning er udskudt. 

Busser på gårdene i kommunen bliver der også set på - om de benyttes nok. Her på Bakkegården er vi af den opfattelse at de bruges rigtig meget. 

Vi må se hvad beslutningerne bliver når budgettet offentliggøres i slutningen af september.

Aktiviteter:
Den 20. september vil der være fødselsdagsfest i salen. Derudover er der også en del andre aktiviteter, som man kan se opslag om i Bakkegårdsnyt, ved Administrationen og på storskærmen.

Ny dagsorden/forretningsorden

 Den bliver rettet til på et tidspunkt, når vi ved noget endeligt mht. byrådsmedlems deltagelse i rådene.

Rammevedtægter og dialogmøder for beboer- og pårørenderåd

Der er ændret i rammevedtægterne – gående ud på:
Byrådsmedlemmerne er foreslået taget ud af rammevedtægterne for beboer- og pårørenderåd i kommunen.
Ønsker beboer- og pårørenderådet i stedet for et møde 1 x årligt eller hver andet år, hvor alle råd mødes med politikkerne?

Der var en drøftelse i beboer- og pårørenderådet.
Bl.a. kan det være et godt sted, hvor der kan udveksles erfaringer, det må være familier, beboere og de frivillige som deltager på et sådant møde.
Et årligligt møde vil være godt.

Rådets tilkendegivelse er, at det vil være ok med et årligt møde ml. rådene og politikkerne.
Bakkegården vil ikke have beboere, der deltager på disse møder.

Mødedatoer for resten af 2023 

Den 14.11.23

Punkter til næste møde 

Mødedatoer for 2024 (tirsdage)
Hvis man ønsker et emne taget op, så send Ann-Jeanett en mail 
(sofann@gladsaxe.dk) .

Eventuelt 

Der er sat branddøre op fra Oasen og ud på parkeringspladsen. Der parkerer biler foran nødudgangen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, da man skal kunne komme ud ved evt. brand. Det foreslås, at parkeringsskiltet sættes på lygtepælen efter døren.

Nyt fra Sundheds- og rehabiliteringsudvalget Overholdelse af budget for 2023:

Hvert kvartal kigger udvalget på budgettet – det holder p.t. i 2. kvartal.

Projekt ”sammen om ensomhed”
- Der laves kompetenceudvikling af medarbejdere for at screene borgerne omkring ensomhed (dette har især været i hjemmeplejen). Dette foregår hvert ½ år.
Kompetenceudviklingen har især været i hjemmeplejen men de private leverandører som kommunen arbejder sammen med, har også fået tilbud om kompetenceudvikling.
 Undersøgelser viser, at det ca. er 20% som er ensomme, hvilket er mange.
- Mange borgere har brug for at være sammen med andre borgere i mindre grupper – dette er der åbnet op for, så man mødes uden forudgående visitation.
- Elderlearn – brobygger ml. danske seniorer og tilflyttere. Det fortsætter vi med, da det har været givtigt.
- Snak sammen med frivillige fra røde kors om en digital platform.
- Der er fælles læsning – indtil videre 3 forelæsninger a 25 personer.
- Cykling uden alder – kommunen har købt et årskontingent.
- Besøgshunde Trygfonden – ordningen fungerer ikke i private hjem.
- Musikalske arrangementer – et sådant arrangement kan også nu arrangeres i private hjem.

Rammevedtægter Kildegården:
Der er arbejdet meget med procedurer osv. på Kildegården.
De kører med midlertidige pladser.

Forenkling af regler:
Der arbejdes pt. med at se på, hvor man kan forenkle regler på tværs i hele kommunen.

Så længe Dorthe er medlem af pårørenderådet, da vil punktet ’Nyt fra Sundheds- og rehabiliteringsudvalget’ stå på dagsordenen igen.

 

Mødedeltagere:

 Henrik Dybsted - afbud,  Familie på Bakkegården, bofællesskabet Oasen
Pernille Lynge – ikke fremmødt,  Familie på Bakkegården, bofællesskabet Havehuset
Mette Lønhart, Familie på Bakkegården, bofællesskabet Udsigten
Dorthe Wichmand Müller, Byrådsmedlem
Henriette Vissing Hagemann, Daglig leder for Oasen, Lunden og Himmelblå
Lis Smidsholm, Seniorrådet
Mette Thoms, Sekretær

Bemærkninger til dagsorden

   Ingen bemærkninger


Nyt fra Bakkegården

Opfølgning på rengøring i boliger pr. 1. januar:
Det er politisk besluttet, at der skal skæres i rengøringshjælpen i plejeboligerne på seniorcentrene fra ½ time ugentlig til ½ time hv. 14. dag.

Informationen har været skrevet i sidste nummer af Bakkegårdsnyt.
I næste nummer af Bakkegårdsnyt (Januar/februar) vil der komme yderligere information om, hvad rengøringsassistenterne/teknikkerne kan nå i en bolig på ½ time.

Der vil i alle bofællesskaber blive sat en lille rengøringsvogn med remedier, så der kan gøres rent ved eventuelle behov.
Det er plejepersonalet som skal tage sig af opgaven, hvis der sker et ”uheld” i bolig.
Endvidere er det sådan, at det personale (uanset uddannelse), som observerer urin mv i fx et hjørne på gang, fjerner dette – dog er køkkenpersonalet undtaget af hygiejnemæssige årsager.

Efterfølgende er der kommet et spørgsmål fra en pårørende, som har stillet sig undrende over dette. 
Dette er der selvfølgelig svaret på, bl.a. at vi kan være mere tydelige i informationen.

Derudover er der kommet spørgsmål til, om det er muligt, at beboerne selv kan betale for ekstra rengøringshjælp.
Dette er der ikke noget i vejen for – Bakkegården vil dog ikke være en del af dette og så må der i øvrigt ikke hænges reklamer fra rengøringsfirmaer op, da det bl.a. kan være konkurrenceforvridende. Som familie er man velkommen til selv at bestille rengøring  - og selv stå for evt. aftaler.

Syntes man som familie/ven at rengøringen bliver for dårlig, vil vi selvfølgelig gå ind i en drøftelse.

På mødet var der en snak om man fx kan flytte rundt på budgetterne. Her blev det understreget, at det kan ikke lade sig gøre – man kan ikke blande budgetkasserne og man kan heller ikke hæve huslejen, da boligerne administreres af boligselskabet KAB og ikke Gladsaxe kommune.

Opfølgning på brandtilsyn:
Gulvene er færdige på Lunden og Himmelblå. 
Der er meget tomt, da der jfr. sidste referat ikke må være ret mange møbler mv. Det er overhovedet ikke hjemligt/Eden og borgerne kan mærke det – det påvirker dem meget.

Dorthe informerede om, at hvis det besluttes, at der ikke længere sidder en politiker med i Beboer- og pårørenderådet, så skriv til Sundheds- og rehabiliteringsudvalget, hvis vi oplever noget som virker uhørt.

Opfølgning på branddør udenfor Oasen:
Skiltet udenfor Oasen med parkering forbudt skulle flyttes pga. det var misvisende. Dette hjalp dog ikke, da folk fortsatte med at parkere der. 
I stedet er der nu tegnet 2 gule striber og grønt skilt over udgangen. Dette har hjulpet – ingen parkerer der mere.

Orientering, Bakkegården ansøger om puljer i Sundhedsstyrelsen for nedbringelse af Psykofarmaka:
Mette vil ansøge om at få del i en pulje om nedbringelse af psykofarmaka. Hvis vi bliver udvalgt løber puljeperioden fra den 01.03.24-01.03.25.
Bakkegården har pt. 30 beboere som får en eller anden form for psykofarmaka og det antal vil vi meget gerne have nedbragt.

Optima:
Vi får nyt lønsystem, Optima, som træder i kraft 27. november. Daglig leder har derfor meget travlt p.t. med diverse tastearbejde, som skal være færdigt senest den 20.11.
 
Daglig leder Søglimt/Udsigten:
Daglig leder på Søglimt/Udsigten holder op pr. 24. november. 
Vi annoncerer derfor efter en ny, som forhåbentligt kan starte den 01.02.24. Pågældende skal være sygeplejerske pga. fagligheden i huset.

Personalekonsulent:
Bakkegårdens personalekonsulent holder op pr. 30. november. Vi 
Annoncerer derfor efter en ny.

Nyt fra Sundheds- og rehabiliteringsudvalget

Partnerskab – Life science:
Life science er et partnerskab med forskellige kommuner og virksomheder, som hver især byder ind med noget – Gladsaxe kommune byder fx ind med velfærdsteknologi.
Igennem partnerskabet har Gladsaxe kommune fået bevilget kr. 153.000,00 til at udvikle velfærdsteknologien fordelt på 3 år, fx markedet for den elektroniske ble.

Julehjælp i Gladsaxe:
Det viser sig, at den julehjælp Gladsaxe kommune har givet enkeltpersoner hvert år er ulovlig. Vi har overtrådt rammen for kommunalfuldmagten.
Derfor afholdes der i år i stedet for en større fest, hvor alle har mulighed for at deltage.

Opfølgning ture/rejser for selvhjulpne borgere:
Emnet har været diskuteret politisk, om man fortsat skal opretholde ture/rejser for selvhjulpne borgere, fx skovture, danmarkstur, udlandsrejse til Sverige osv.
Indtil videre vil der ikke blive ændret i denne ordning.

Status på arbejdet med sager om krænkelse og forråelse:
Det er tidligere besluttet (efter en sag), at der skal ligge en køreplan klar samt handleplaner, hvis kommunen kommer ud i en sag om krænkelser og forråelse. Denne køreplan mv. blev implementeret i efteråret 2022, men er nu blevet tilpasset, hvor også diverse MED-udvalg er blevet hørt.

Hjælpemiddelområdet:
Hjælpemiddelcentralen er blevet renoveret, og det er blevet virkeligt godt. 
Der er bl.a. kommet ny vaskemaskine hvor fx. Senge og andre hjælpemidler kan køres ind og vaskes rene – på 20 min.
Personalet på hjælpemiddeldepotet er meget glade for renoveringen, da det er blevet mere arbejdsmiljøvenligt.

Det er virkelig tiltalende er, at fx seniorcentrene kan gøre brug af hjælpemiddelcentralen mht. at få vasket diverse hjælpemidler efter aftale.


Mødedatoer for 2024

Tirsdag den 27.02.24 kl. 16.00 – Mette Lønhart melder afbud
Tirsdag den 28.05.24 kl. 16.00
Tirsdag den 17.09.24 kl. 16.00
Tirsdag den 26.11.24 kl. 16.00

Punkter til næste møde

Ingen bemærkninger


Eventuelt    

Ingen bemærkninger

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback