Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Støj og miljøforhold ved byggeri og anlæg

Støj og miljøforhold ved byggeri og anlæg

Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Når du skal udføre nedrivnings- eller bygge- og anlægsarbejder skal du følge reglerne i Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune, så støj, støv og vibrationer begrænses.

Du må kun udføre generende aktiviteter inden for normal arbejdstid:
Hverdage:      kl. 07.00 - kl. 18.00
Lørdage:        kl. 07.00 - kl. 14.00

Midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter og nedrivningsarbejder kan være:

Bygge- og anlægsarbejder og nedrivning
Bygningsfacadebehandling
Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner

Stærkt støjende aktiviteter som påfører omgivelserne væsentlige gener, som fx alle former for spunsningsarbejde og lignende aktiviteter, bør som udgangspunkt kun foregå i tidsrummet:

Hverdage:      kl. 08.00 - 16.00

Miljøafdelingen kan ved alle bygge- og anlægsaktiviteter stille skærpede krav til bygherre om, at der skal foretages ekstra foranstaltninger som sikrer, at naboer generes mindst muligt af støj, støv og vibrationer. Miljøafdelingen kan ligeledes begrænse tidsrummet for aktiviteter, hvis der er forhold som taler for det. Miljøafdelingen kan efter ansøgning fra bygherre udvide ovennævnte tidsrum, hvis der er væsentlige begrundelser herfor.  

Større bygge- og anlægsprojekter, stærkt støjende aktiviteter og projekter som er omfattet af reglerne om Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) kan være undtaget fra ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune”.

Miljøafdelingen skal vurdere den konkrete sag og afgøre, om projektet er omfattet af forskriften eller ej. Miljøafdelingen skal vurdere, om der skal gives påbud efter Miljøbeskyttelseslovens §42 (hvori en 14 dages partshøring indgår) for at regulere bestemte forhold, som ikke er omfattet af forskriften. I disse tilfælde skal der påregnes en længere sagsbehandlingstid, og derfor er det en fordel at kontakte Miljøafdelingen i god tid (gerne et par måneder) før arbejdet starter med en beskrivelse af de forventede aktiviteter.

Miljøafdelingen kan i visse tilfælde forlange en støjhåndteringsplan, hvori der skal redegøres for, hvilke aktiviteter der skal foregå, hvornår de skal foregå og hvordan man vil sikre sig, at aktiviteterne støjer, støver og vibrerer mindst muligt. Miljøafdelingen kan efter dialog med bygherre ændre de i forskriften angivne tidsrum.

Naboorientering
Du skal som bygherre orientere naboer skriftligt med oplysninger om arbejdets karakter og varighed og de gener arbejdet kan medføre samt kontaktoplysninger. Naboorienteringen skal sendes 14 dage før arbejdet går i gang og kopi sendes til Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling på virksomhed@gladsaxe.dk.

Hvis du som bygherre får dispensation til at foretage støjende aktiviteter udenfor normal arbejdstid, skal du også orientere naboerne mindst 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Du kan bruge en af følgende tre skabeloner:
Naboorientering - generel om tidsplan

Naboorientering - uden for normal arbejdstid

Naboorientering - særligt generende forhold

Bygge- og anlægsaffald
Du har pligt til at undersøge og screene bygninger for forurenende stoffer, inden du går i gang med nedrivning eller renovering. Og du skal anmelde dit byggeaffald på bygningsaffald.dk 14 dage før arbejdet går i gang.

Hvis du skal arbejde udenfor normal arbejdstid, skal du søge om dispensation. 
Gladsaxe Kommune kan dispensere fra tidsrummet ”normal arbejdstid” i en begrænset periode, hvor der må udføres støjende aktiviteter. Dette kan ske på baggrund af samfundsmæssige, miljømæssige, sikkerhedsmæssige, trafikale eller byggetekniske forhold. Du skal ansøge om dispensation senest 14 dage før en aktivitet igangsættes på virksomhed@gladsaxe.dk.

Overtrædelse af forskriften
Hvis du overtræder regler i forskriften, kan det straffes med bøde.

I forbindelse med etablering af Hovedstadens Letbane på Ring 3 udføres der bygge- og anlægsarbejde på strækningen fra Lyngby Taarbæk Kommune til Herlev Kommune.

Bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med etablering af Letbanen foregår løbende i anlægsperioden 2017-2024. Der vil i perioder foregå arbejde på de enkelte lokaliteter og langs strækningen.

Byrådet har 24. maj 2017 givet dispensation til Hovedstadens Letbane I/S til at arbejde udenfor normal arbejdstid. Det er angivet i kommunens ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune”.

Normal arbejdstid:
Hverdage: 07-18
Lørdage: 07-14
Søn- og helligdage: Ingen

Med dispensation:
Hverdage: 07-22
Lørdage: 07-18
Søn- og helligdage: 08-18

Stærkt støjende aktiviteter skal så vidt muligt undgås på hverdage efter kl. 20.

Derudover kan der i øvrige tidsrum i aften- og nattetimer foretages mindre støjende arbejder. I særlige tilfælde kan der foretages stærkt støjende, støjende, støvende og vibrerende arbejde udenfor ovenstående tidsrum (aften og nat) hvis:

  • Det ikke er muligt at udføre arbejdet af hensynet til trafikafviklingen i dagtimerne (såsom arbejder i vejbane, togspor, broarbejde eller lignende)
  • Arbejdet af tekniske årsager kun er muligt at udføre i en arbejdsgang (såsom støbning af betondæk)

Entreprenørerne skal begrunde nødvendigheden af de udvidede aktiviteter og orientere naboer i god tid.

Hovedstadens Letbane I/S forventer, at aktiviteterne på den enkelte lokalitet eller strækning vil vare mellem 3-12 måneder. Så meget som muligt af arbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid. Men det kan blive nødvendigt at arbejde aften, weekend og nattetimer.

I de tilfælde, hvor der udføres støjende arbejder over en længere periode, skal der som minimum sikres en arbejdsfri weekend hver 3. måned.

Se dispensationen

Her kan du læse mere om arbejdet med letbanen i Gladsaxe, og du kan følge det samlede projekt på Dinletbane.dk  

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback