Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Miljø og klima Afgørelser: Miljø, natur og vandløb

Afgørelser: Miljø, natur og vandløb

Her finder du Gladsaxe Kommunes afgørelser efter naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelser efter naturbeskyttelses- og vandløbsloven

Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelsesloven1 stk. 1, § 16 stk. 1 og § 17, stk.1 til etablering af fire skure og etablering af sti i forbindelse med ny tilbygning til Bagsværd Observationshjem beliggende på Bagsværdvej 146, 2880 Bagsværd. Matr.nr. 7oz, 7mi og 7p, Bagsværd i Radiomarken.

Skure og sti ønskes placeret inden for Søbeskyttelseslinjen til Bagsværd Sø og skovbyggelinjen ved Radiomarken.

Både du og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er på 4 uger og skal indgives senest den 20. juni 2024. Læs mere om at klage herunder.

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden seks måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 20. november 2024.

Har du spørgsmål til afgørelsen eller ønsker du at se bilagene kan du kontakte natur@gladsaxe.dk.


Læs afgørelsen


Klageinstans

Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvem skal klagen sendes til?

Man klager skriftligt ved anvendelse af digital selvbetjening – klage-portalen for Miljø- og Fødevareklagenævnet, som findes på www.naevneneshus.dk. Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Hvad kan der klages over?

Kommunens endelige afgørelse. Dog ikke afgørelser, hvor kommunen som tilsynsmyndighed har foranlediget et ulovligt forhold lovliggjort.

Krav til klagen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der er kommet uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, kan man rette henvendelse til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen meddelt offentligt regnes klagefristen dog altid fra dato for offentliggørelsen.  Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvornår må tilladelsen udnyttes?

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Man vil straks få besked, hvis afgørelsen påklages. I tilfælde af klage må dispensationen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Miljø- og Fødevareklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. 

Hvem kan klage jf. NBL § 86?

  • Adressaten for afgørelsen
  • Ejeren af den ejendom som afgørelsen vedrører
  • Offentlige myndigheder
  • Lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål.

Gebyr

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr. Man betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Afvises realitetsbehandling eller får klager helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

 

Afgørelser efter jordforurenings- og miljøbeskyttelsesloven

Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune” til Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF) til udvidet arbejdstid udenfor normal arbejdstid (som er hverdage kl. 07-18 og lørdage kl. 07-14) på lørdage kl. 14-17 i juni 2024 på Alsikemarken. 

Dispensationen gives af trafiksikkerhedsmæssige årsager, der skal sikre en effektiv udbygning og sikker fremdrift i udvidelsen af fjernvarmen. 

Miljøafdelingen skønner, at naboer ikke bliver påvirket i væsentlig grad som følge af den udvidede arbejdstid lørdage kl. 14-17, da arbejdet foregår i dagtimerne.  

Der er fire ugers klagefrist for adressaten og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet Nævnenes Hus

 

Klagefristen er fra 7. juni 2024, hvor afgørelsen er meddelt. Høringsfristen udløber fredag 5. juli 2024 kl. 24.00.

Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen meddeler dispensation fra ”Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter i Gladsaxe Kommune” til I/S Vestforbrænding Fjernvarme til ekstra udvidede arbejdstider, så arbejdet kan foregå alle dage i tidsrummet kl. 06-18.

Denne dispensation gælder for følgende tidsrum:


  • hverdage kl. 06-07
  • lørdage kl. 06-07 og 17-18
  • søn- og helligdage kl. 06-08 og 17-18


I ovenstående tidsrum må der foregå mindre støjende arbejder såsom fx udlægning af rør, udførelse af samlinger (svejsning, muffer m.v.) og kvalitetssikring.

Fjernvarmeudvidelsen i Bagsværd Erhvervskvarter har skulle koordineres med andre store byggeprojekter i området, der bevirker, at pladsen på de lokale veje er begrænsede.

De udvidede arbejdstider kan være med til at reducere anlægsperioden, fordi det muliggør en mere fleksibel tilrettelæggelse af anlægsarbejdet. Dermed kan anlægsperioden mindskes og vejstrækninger vil være lukket i kortere tid end ellers.

Miljøafdelingen skønner, at naboerne ikke vil være påvirket af de ekstra udvidede arbejdstider i væsentlig grad, da der er tale om mindre støjende arbejder.

Klageadgang

Der er fire ugers klagefrist for adressaten og enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen og kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet Nævnenes Hus.

Klagefristen er fra onsdag 12. juni 2024, hvor afgørelsen er meddelt. Høringsfristen udløber onsdag 10. juli 2024 kl. 24.00.


Læs dispensationen her

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback