Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Fritid og oplevelser Grønne områder Søer PFOS fundet i Gladsaxe

PFOS fundet i Gladsaxe

Spisning af fisk fra Mølleåsystemet – herunder Bagsværd og Lyngby Sø – frarådes, mens rosport og sejlads fortsat er tilladt.

Senest opdateret 13.07.2023

Siden Region Hovedstaden i forbindelse med en rutinemåling fandt PFOS i Mølleåen, er der som led i kildeopsporingen blevet taget vandprøver fra alle søerne i Mølleåsystemet, dvs. Farum Sø, Vejlesø, Furesøen, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

I samtlige prøver fra Mølleåsystemet er der målt PFOS i mængder, som overskrider de gældende grænseværdier – også i Bagsværd Sø. De målte koncentrationer i Bagsværd Sø svarer til det niveau, der tidligere blev fundet i Mølleåen, men det er endnu ikke muligt at udpege en konkret kilde til PFOS i søerne og Mølleåen. 


Samlet plan på vej for håndtering af forureningen

Gladsaxe Kommune har indgået et tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Furesø kommuner for at skabe overblik over forureningen, opspore eventuelle kilder og lægge en samlet plan for den videre håndtering af forureningen. I den forbindelse har kommunerne i fællesskab henvendt sig til Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed for at inddrage dem i arbejdet.


Fisk er analyseret

Som en del af de igangværende undersøgelser af PFAS/PFOS har vi analyseret fisk fanget i Mølleåsystemet. Der er udtaget prøver fra fem fisk; en sandart og gedde i Furesøen, en gedde i Lyngby Sø samt en sandart og en gedde fra Bagsværd Sø.

Der er påvist PFAS, herunder PFOS, i alle fiskene. Indholdet varierer, og da datagrundlaget ikke tilstrækkeligt til at lave endelige konklusioner, fraråder Gladsaxe Kommune derfor fortsat at spise fisk fanget i Lyngby Sø og Bagsværd Sø. 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke vurderer, at PFOS i det aktuelle niveau i sø-/åvand udgør en risiko for hunde, når de drikker af vandet. Men ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler Fødevarestyrelsen dog at begrænse hundes indtag af søvandet.

Man kan fortsat dyrke rosport i Bagsværd Sø og Lyngby Sø, da de målte værdier for PFOS er mindre end 50 ng/l, og det derfor ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vil udgøre en sundhedsmæssig risiko.


Koncentrationerne er størst i Furesø og Lyngby Sø

Resultaterne af målingerne indikerer, at kilden til forureningen sandsynligvis skal findes ved Furesø og Lyngby Sø, da der her findes de højeste koncentrationer. Der er ikke noget, der umiddelbart tyder på, at der skulle være en væsentlig kilde ved Bagsværd Sø.

Koncentrationen af PFOS er i alle de analyserede tilfælde under 30 ng/L og er dermed langt lavere end de koncentrationer, der i 2021 blev fundet ved Slagelse. Her var koncentrationen på op imod 34.000 ng/L.

 

Fund af PFOS i Gyngemosen og Smør- og Fedtmosen

Efter fund af PFAS-stoffer, herunder PFOS, i Mølleåen og tilhørende søer, har Gladsaxe Kommune foranlediget prøvetagning af stofferne i de to moseområder, Gyngemosen og Smør- og Fedtmosen.

Gyngemosen kan tidligere have modtaget spildevand fra det nu nedlagte renseanlæg Gyngemoseværket, og Smør-og Fedtmosen modtager overfladevand fra Bagsværd Erhvervskvarter, hvilket var baggrunden for også at få disse områder undersøgt for PFAS-forbindelserne.

I begge områder er der fundet overskridelser af grænseværdien for PFOS, hvor der er målt koncentrationer på op til 2 og 10 ng/L i hhv. Gyngemosen og Smør- og Fedtmosen. Grænseværdien er på 0,65 ng/L. De målte koncentrationer ligger på niveau med de fundne koncentrationer i Mølleåsystemet.


Fakta om PFOS

PFAS er en forkortelse for perfluorerede alkylsyrer og er en samlet betegnelse for en stor gruppe fluorholdige stoffer, herunder PFOS. Stofferne er fremstillet industrielt og nedbrydes ikke i naturen. Nogle af stofferne er kendt som værende kræftfremkaldende. PFOS kan påvirke reproduktionen og er mistænkt for at være hormon- og immunforstyrrende.

Nedenstående kort viser, hvor der er taget vandprøver i Mølleåsystemet.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback