Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Fritid og oplevelser Foreningsliv Tilskud til foreninger Tilskud til frivilligt socialt arbejde Kriterier for §18 puljemidler

Kriterier for §18 puljemidler

Som udgangspunkt kan alle foreninger og grupper, hvis målgruppe ligger inden for det frivillige sociale område, komme i betragtning til §18 støtte.

Det er i høj grad målgruppen for aktiviteten, der er med til at afgøre, om den ligger indenfor det frivillige sociale område. En idrætsforening kan for eksempel således godt betragtes som en frivillig social forening, hvis det primære formål med aktiviteten er målrettet en af de ovennævnte grupper.

Målgruppen er overordnet set udsatte borgere i Gladsaxe, herunder

 • Patient- og handicap-foreninger
 • Misbrugere
 • Udsatte børn og unge
 • Borgere med etnisk minoritetsbaggrund
 • Humanitære foreninger og menighedspleje
 • Netværks- og selvhjælpsgrupper 
 • Pårørende til borgere i målgruppe 1 til 4

Der er tre centrale betingelser, der alle skal opfyldes for at opnå økonomisk tilskud.

 1. At aktiviteterne, der søges støtte til, er baseret på frivillig arbejdskraft, og den økonomiske støtte søges til at fremme og understøtte den frivillige indsats til fordel for borgere i Gladsaxe Kommune.
 2. At foreningen, gruppen eller aktiviteten er lokalt forankret i Gladsaxe Kommune. En ansøgning anses som lokalt forankret hvis:
  1. foreningen har hjemme i Gladsaxe Kommune,
  2. aktiviteten fysisk foregår i Gladsaxe Kommune eller
  3. det kan sandsynliggøres, at aktiviteten er målrettet mod Gladsaxeborgere, for eksempel gennem lokale oplysningsaktiviteter.
 3. At målgruppen for aktiviteterne ligger in

 • At aktiviteten understøtter Gladsaxe Kommunes Medborgerskabsstrategi.
 • At aktivitetens formål er at engagere Gladsaxe Kommunes borgere og skabe gode sociale netværk for udsatte borgere.
 • At aktiviteten har til hensigt at komme et betydeligt antal Gladsaxeborgere til gode, eller at aktiviteten udfylder et behov for en mindre gruppe borgere, der ellers ikke tilgodeses med andre tilbud.

 • Udviklingsprojekter, der for eksempel etablerer nye samarbejdsrelationer mellem forskellige typer af foreninger eller mellem foreninger og lokale arbejdspladser eller virksomheder, involverer nye grupper af borgere som frivillige, eller på anden måde udfordrer de traditionelle rammer for det frivillige sociale arbejde.
 • Aktiviteter med fokus på rekruttering, kvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige inklusive kurser, sociale arrangementer og honorarer
 • Konkrete aktiviteter for brugere udført af frivillige
 • Løbende driftstilskud inklusiv transport

 • Lønmidler til løbende foreningsdrift og administration eller til brugerrettede aktiviteter og ydelser
 • Huslejetilskud
 • Organisationer/klubber, som modtager tilskud i henhold til Servicelovens §79
 • Brugerråd, pårørendebestyrelser og borgerforeninger, der er tilknyttet en offentlig institution, medmindre aktivitetens formål kommer andre til gavn end institutionens egne brugere, eller aktiviteten er indgået som et samarbejde med en frivillig social forening
 • Landsdækkende foreninger, medmindre de er aktive og/eller har en lokal afdeling i Gladsaxe Kommune

Når aktiviteten er afsluttet eller senest ved udgangen af det efterfølgende år, skal der indsendes regnskab for anvendelse af midlerne. Ved tilskud over 20.000 kr. skal en af foreningen udpeget revisor godkende regnskabet. Ved tilskud over 70.000 kr. skal en autoriseret revisor godkende regnskabet.

Husk evaluering af aktiviteterne

Der skal også indsendes en evaluering af aktiviteterne, som tilskuddet er anvendt til. Der skal anvendes et evalueringsskema, og Gladsaxe Kommune vurderer løbende disse for at få et indtryk af effekten af den økonomiske støtte. Evalueringerne giver Gladsaxe Kommune mulighed for at få et indblik i de enkelte foreningers arbejde og udfordringer samt at følge udviklingen indenfor det frivillige sociale arbejde lokalt.

Regnskab og evaluering for tilskud skal indsendes, når aktiviteten er afsluttet eller senest ved udgangen af maj måned det efterfølgende år. 

Uforbrugte midler skal ved årets udgang tilbagebetales til Gladsaxe Kommune, eller der skal ansøges om tilladelse til at overføre midlerne til næste regnskabsår.
Underskud kan som udgangspunkt ikke overføres til næste år, men må dækkes af foreningen selv, medmindre der gives særlig dispensation.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback