Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Pas, kørekort og ID Kørekort

Kørekort

Hvordan får jeg et nyt kørekort?

Du bestiller tid og derefter møder personligt op i Borgerservice til den aftalte tid. Se nedenfor hvad du skal huske at medbringe.

Hvis du mister dit kørekort eller bare ønsker et kørekort i kreditkortstørrelse, skal du først følge selvbejteningsløsningen og booke tid. Derefter skal du møde personlig op på Rådhuset, til den aftalte tid. Du finder selvbetjeningsløsning i rubrikken Bestil tid til kørekort.

Hvad skal jeg huske

Du skal møde personligt op i Borgerservice til din aftalte tid. Du kan få taget et digital foto i Borgerservice. Et digitalt foto koster 130 kr. (printes ikke) Foto skal det overholde politiet krav til pasfoto. Dit gamle kørekort (hvis du har det) Billedlegitimation (for eksempel dit pas). Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest. 

Gyldighed på kørekortet

Alle, der søger om fornyelse af kørekort, som udgangspunkt er underlagt den samme gyldighedsperiode på 15 år, medmindre der er helbredsmæssige forhold, der har indflydelse på førerevnen.

Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort. 

Betaling

Du kan betale med MobilePay, Dankort og andre betalingskort i Borgerservice.

Klage over gyldigheden

Hvis du vil klage over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort? Klagefristen er fire uger fra den dag afgørelse er meddelt.

Du kan se priserne for kørekort på færdselsstyrelsens hjemmeside. Du skal scrolle ned på siden for at se priserne på deres hjemmesiden.

 • Du kan få taget et foto i Borgerservice.
 • Foto i Borgerservice koster 130 kr. (printes ikke)
 • Foto skal det overholde politiet krav til pasfoto.

Der er tidsbestilling i Borgerservice. Du skal møde personligt op i Borgerservice til din bookede tid.

Er dit kørekort frakendt for en betinget periode, skal du bestille til i Borgerservice og møde op med:

 • En udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret i Borgerservice
 • Dit gyldige pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Et brev vedrørende frakendelsen, hvoraf det fremgår, inden for hvilket tidsrum du skal til kontrollerende prøve.

Hvad er betinget frakendelse af kørekort?

Betinget frakendelse af kørekortet betyder, at du har mulighed for at beholde dit kørekort. Når dit kørekort er frakendt på betinget basis, har du dit kørekort i en treårig prøveperiode. Du kan kun beholde kørekortet, hvis:

 • Du består en kontrollerende køreprøve, som udgøres af en teori- og køreprøve
 • Du ikke begår en ny trafikforseelse, som kan resultere i en frakendelse. Gør du det, mister du kørekortet ubetinget for en periode på mindst seks måneder.

Du bliver indkaldt til kontrollerende køreprøve

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt, vil færdselsstyrelsen indkalde dig til den kontrollerende køreprøve.

Hvornår får man betinget frakendt sit kørekort?

Dit kørekort kan blive betinget frakendt, hvis du for eksempel:

 • Ikke har taget hensyn til færdselssikkerheden og har voldt skade på personer eller ting eller har fremkaldt mulig fare
 • Har kørt for hurtigt, fx 160 km/t eller derover på motorvej eller over 60 pct. for hurtigt på de resterende veje
 • Har kørt spirituskørsel og har haft en promille mellem 0,5 og 1,20.

Frakendt pga. spritkørsel

Hvis dit kørekort er blevet betinget frakendt pga. spirituskørsel, skal du tage et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), inden du kan generhverve dit kørekort

Er dit kørekort blevet ubetinget frakendt, skal du bestille tid i Borgerservice. Til dit møde hos Borgerservice skal du medbringe:

 • En udfyldt ansøgningsblanket, som du kan få udleveret hos Borgerservice
 • Dit gyldige pas eller sundhedskort (sygesikringsbevis)
 • Et foto der lever op til retningslinjerne for foto til kørekort.


Færdselsstyrelsen har truffet afgørelse i min sag

Når Færdselsstyrelsen har truffet en afgørelse i din sag, skal du huske at informere kommunen om afgørelsen.

Ubetinget frakendelse af kørekort

Ubetinget frakendelse af kørekortet betyder, at du skal aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få et nyt kørekort igen, når frakendelsestiden er udløbet, og du har bestået en kontrollerende køreprøve.

Kontrollerende køreprøve til alle typer kørekort

Har du været frakendt i tre år eller mere, får du alene kørekort til kategori B (alm. bil). Havde du flere kategorier i dit gamle kørekort, skal du til kontrollerende prøve i de kategorier du gerne vil have tilbage.

Frakendt pga. spritkørsel

Hvis den ubetingede frakendelse er sket pga. spirituskørsel, skal du også gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus), før du får lov at gå op til den kontrollerende køreprøve.

Hvornår får man ubetinget frakendt sit kørekort?

Dit kørekort bliver ubetinget frakendt, hvis du for eksempel:

 • Har kørt spirituskørsel og har haft en promille på over 1,20
 • Har forvoldt stor skade på mennesker og biler
 • Tidligere har fået frakendt dit kørekort og overtrådt færdselsloven i prøvetiden.

Hvad er en alkolås?

En alkolås er et apparat, som installeres i for eksempel en bil, og som forhindrer at du kan starte køretøjet, hvis du har en promille over den tilladte grænse. Alkolåsen er forbundet til tændingssystemet. Inden du starter køretøjet, skal du puste i alkolåsen, som måler indholdet af alkohol i din udåndingsluft.

Hvordan får jeg en alkolås?

Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten ubetinget på grund af spirituskørsel. Hvis du vil køre med alkolås, skal du:

 • Ansøge om at deltage i alkolåsordningen og have udstedt et alkolåskørekort. Du indleverer ansøgningen til kommunen. Kommunen undersøger, om de grundlæggende betingelser for udstedelse af kørekort er opfyldt, og sender herefter ansøgningen videre til færdselsstyrelsen.
 • Gennemføre et Alkohol, Narko og Trafik-kursus (ANT-kursus)
 • Gå op til kontrollerende køreprøve (både teori-og praktisk prøve) hos færdselsstyrelsen
 • Købe eller leje en alkolås hos en godkendt leverandør

To forskellige alkolåsordninger

Der er to forskellige alkolåsordninger - en ”frivillig” og en ”obligatorisk”. Der er knyttet forskellige betingelser til hver ordning.

Den frivillige ordning

Du er omfattet af den frivillige ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel

 • Én gang med en promille på mellem 1,2 og 2,0 eller
 • To gange og din promille første gang var højst 2,0 og anden gang var højst 1,2.

Hvis du vil deltage i den frivillige ordning, skal du undersøges for et evt. alkoholmisbrug som betingelse for, at du kan komme med i ordningen. Hvis du har et misbrug, skal du i behandling for det.

Den obligatoriske ordning

Du er omfattet af den obligatoriske ordning, hvis du er dømt for spirituskørsel

 • med en promille på over 2,0 eller
 • to gange (undtagen, hvis din promille første gang var højst 2,0 og anden gang højst 1,2)
 • tre gange eller mere (uanset promillens størrelse).

Alkolåsen og det du skal betale

Færdselsstyrelsen har godkendt de leverandører af alkolåse, der må anvendes i forbindelse med alkolåsordningen. Du skal selv vælge en godkendt leverandør du vil benytte til at installere alkolåsen i din bil. Du står selv for at kontakte leverandøren, ligesom du selv skal betale samtlige udgifter til alkolåsen. Herudover skal du selv betale for bl.a. Færdselsstyrelsens, samt politiets administrationsomkostninger.

På Justitsministeriet hjemmeside kan du læse mere om kravene til alkolås.

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Oftest er der ikke noget krav om, at du skal have taget køreundervisning, men det kan være en god idé at tage et par køretimer. Du kan kun få dit kørekort igen, hvis du består den kontrollerende køreprøve.

Skal jeg altid bestå køreprøven?

Du kan dog i særlige tilfælde blive fritaget fra kravet om at skulle bestå en kontrollerende køreprøve til en bestemt kategori af køretøj.

For eksempel kan en person fritages for kravet om kontrollerende køreprøve på motorcykel, hvis personen ikke længere er i stand til at gå til kontrollerende køreprøve på en motorcykel (f.eks. hvis personen er blevet handicappet, og derfor ikke længere fysisk er i stand til at føre motorcykel, men sagtens vil kunne føre bil med særligt installeret udstyr).

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du aflevere dit kørekort til politiet. Du kan først få dit kørekort tilbage, når du har gennemgået en særlig køreundervisning og bestået en kontrollerende køreprøve. Skyldes kørselsforbuddet spirituskørsel, skal du i stedet for særlig køreundervisning gennemgå et Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus).

Særlig køreundervisning

Hvis du har fået kørselsforbud, skal du gennemføre en særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, inden du går til den kontrollerende køreprøve. Den særlige køreundervisning tager fat i fire udvalgte dele af den almindelige uddannelsesplan, som man gennemgår til den almindelige køreprøve:

 • trafikadfærd
 • grundregler for bilkørsel
 • manøvrer på vej
 • særlige risikoforhold.

Undervisningen skal mindst omfatte otte lektioner af 45 minutter i teorilokale og mindst otte lektioner af 45 minutter i skolevogn. Undervisningen skal mindst strække sig over otte undervisningsdage.

Alkohol, Narko og Trafik Kursus (ANT-kursus)

Hvis du har fået kørselsforbud pga. spirituskørsel begået den 1. marts 2002 eller derefter, eller fået betinget eller ubetinget frakendelse af retten til at køre bil pga. spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT-kursus) for at få retten til at føre bil tilbage.

Hvor får jeg ombyttet kørekortet?

Du bestiller en tid til kørekort - ombytning fra udlandet. Du skal møde personligt op i Borgerservice til din bookede tid.

Hvornår må jeg bruge mit danske kørekort

På Færselsstyrelsens hjemmeside kan du læse om hvornår du må køre i Danmark med et udenlandsk kørekort, hvornår det skal ombyttes til dansk kørekort, og om hvordan du ansøger om turistkørekort.

På Færdselsstyrelsens hjemmeside kan du læse regler og priser for kørekort til knallert.

Jeg skal have knallertkørekort

Du må først køre på lille knallert, når du er fyldt 16 år, men du må allerede begynde at gå til undervisning for at få dit kørekort til lille knallert, når du er 15 år og 6 måneder.

Læs mere om reglerne for både lille knallert og stor knallert hos Rådet for Sikker Trafik.

Jeg skal have kørekort til lille knallert

Du kan tage kørekort til lille knallert på GXU - Gladsaxe 10. klasse og Ungdomsskole. Undervisningen består af både teori og praksis - det vil sige, at du både skal læse, udfylde skriftlige prøver og ud at køre på vejene med en kørelærer.

Du skal klare følgende for at få kørekort til knallert

 • Følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
 • Bestå 30 undervisningstimer - inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.
 • Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

Hvordan får jeg kørekort til stor knallert?

For at få kørekort til stor knallert (45 km/t) skal du henvende dig til en kørelærer.

Du skal have kørekort til stor knallert, hvis du ikke allerede har kørekort til bil eller motorcykel. Du kan tidligst få kørekort til stor knallert, når du fylder 18 år.

Internationalt kørekort

Har du mistet dit kørekort? Et duplikatkørekort er en erstatning for dit originale kørekort.

På færdselsstyrelsens hjemmeside kan du læse om regler og priser for duplikatkørekort

Ansøg om nyt kørekort og bestil tid

Er dit kørekort beskadiget eller bortkommet, skal du ansøge om et nyt kørekort og bestille tid i Borgerservice. Når du kommer til din bookede tid hjælper  dig med få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort eller et duplikatkørekort, som erstatter dit mistede eller beskadigede kørekort.

Jeg har fundet mit kørekort igen

Finder du dit kørekort igen efter at have fået et duplikatkørekort, skal det oprindelige kørekort afleveres hos Borgerservice.

Mit kørekort er udstedt i et andet EU eller EØS land

Du skal være opmærksom på at du mister dit kørekort, hvis det er udstedt i et andet EU eller EØS land (Island, Liechtenstein og Norge). Du skal ansøge om et nyt kørekort hos Borgerservice.

Kan jeg få et midlertidigt erstatningskørekort

Du kan få udstedt det midlertidige erstatningskørekort, hvis begge nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Dit duplikatkørekort ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det
 • Du skal køre bil i udlandet - bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige, hvor det almindelige midlertidige kørekort også gælder.

Læs regler og priser på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Jeg skal søge om mit første kørekort

Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder dig om hele forløbet i forhold til undervisning, køreprøve og ansøgning. Kørelæreren udleverer et ansøgningsskema til dig, som du tager med til Borgerservice.

Kommunen afgør, om betingelserne for at få et kørekort er opfyldt.

Husk et kursus i færdselsrelateret førstehjælp

Når det er første gang, du skal have et kørekort, skal du huske at gennemføre et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

Køreprøver og helbredsspørgsmål

Færdselsstyrelsen afholder køreprøver og afgør sager om for eksempel helbredsspørgsmål.

Hvad skal jeg have med til min kørelærer?

Lægeattest fra din læge i en lukket konvolut
Bevis for, at du har bestået et færdselsrelateret førstehjælpskursus
Opholdstilladelse/bevis, hvis du ikke er dansk statsborger.

Husk at medbringe dit pas når du skal til køreprøve og teoriprøve.

Hvis du ikke har et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

Foto i kørekortet

Fotoet skal overholder politiset krav.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du sende din klage til den kommune eller færdselsstyrelsen, som har truffet afgørelsen. Kommunen videresender så klagen til Færdselsstyrelsen sammen med sagen. Klagefristen er fire uger fra den dag, færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse er meddelt. 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback