Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Varme og energi Varmepumper

Varmepumper

I Gladsaxe har byrådet besluttet at udfase opvarmning med fossile brændsler som naturgas og olie hurtigst muligt - og senest i 2030.

Energikrisen har fået mange til at undersøge muligheden for at skifte gas- eller oliefyret ud. 

Varmepumper – typisk luft til vand eller jord til vand – er et bæredygtigt og driftsøkonomisk alternativ til olie- og gasfyr, da de udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme ejendommen. Da varmepumper bruger el, kan anlægget blive CO2-neutralt på sigt, når strømmen alene produceres af vedvarende kilder.    

Men før du anskaffer dig en luft til vand-varmepumpe eller anlægger et jordvarmeanlæg, bør du undersøge, om du kan komme på fjernvarmenettet, da fjernvarme er en permanent varmeløsning, som også får tilført supplerende varme fra vedvarende energikilder. Tjek muligheden for fjernvarme.

Du skal også være opmærksom på, at luft til vand-varmepumper kan give støjgener, og at de ikke er lige effektive i alle typer huse.

Sammenlignet med en luft til vand-varmepumpe er der mindre støj ved et jordvarmeanlæg – til gengæld er det dyrere at anlægge og kræver en stor grund. Der findes flere typer af jordvarmeanlæg – uanset hvilket du vælger, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

 

Værd at vide om luft til vand-varmepumper

Varmepumper kan give støjgener både ude og inde – og jo koldere det er, jo mere skal varmepumpen køre for at producere nok varme.
 
Du skal være opmærksom på, at Gladsaxe er et byområde, hvor husene typisk ligger tæt. Støj fra varmepumper kan derfor blive et problem, hvis naboerne bor tæt på. Som tommelfingerregel er støjgrænsen 35 dB ved skel til naboen i nattetimerne.
 
Der er stor forskel på varmepumpernes støjniveau, og derfor er det vigtigt at vælge en støjsvag varmepumpe, der kan leve op til kravene. Du skal være opmærksom på, at dB-angivelsen på varme-pumpens label ikke er et udtryk for varmepumpens maksimale lydniveau. Derfor kan den ikke bruges til at vurdere, om varmepumpen overholder støjgrænsen i naboskel.
 
Din varmepumpeinstallatør kan hjælpe dig med at finde varmepumpens dB-niveau for den maksimale kapacitet. Installatøren kan også hjælpe med at placere din nye varmepumpe, så den generer omgivelserne mindst muligt.
 
Hvis vi i Gladsaxe Kommune får en berettiget klage over støj fra din varmepumpe, kan vi give dig et påbud om, at du skal dæmpe støjen. Hvis det ikke er muligt at dæmpe støjen tilstrækkeligt, kan det blive nødvendigt at flytte varmepumpen, slukke den om natten eller du kan blive nødt til at anskaffe dig en ny varmepumpe, der ikke støjer for meget.
 

Du kan vælge at få støjdæmpet din varmepumpe, når du installerer den, for at sikre at der ikke opstår støj-gener. Dette kan f.eks. gøres med en støjskærm, en lydsluse eller ved at købe en lyddæmper til varmepumpen, som producenten selv har designet. 
 
Energistyrelsen har udarbejdet en guide om støj fra varmepumper og en beregningsmodel, der kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering.

En varmepumpe har en udendørs ventilator, der støjer. Derfor er det vigtigt at tænke over, hvor den placeres.

Det er også en god idé at tænke over, hvor varmepumpen placeres i forhold til dine naboers støjfølsomme opholdsrum som eksempelvis soveværelser og udendørs opholdsarealer.

Vi anbefaler, at varmepumpen som minimum placeres 5-10 meter fra skel, men det byggetekniske afstandskrav er 2,5 meter.

Varmepumpen kan i princippet placeres op til 40-50 meter fra huset, så længe rørene fra varmepumpen isoleres ordentligt.

Hvis du ønsker at placere din varmepumpe tættere end 2,5 m på skel, kræver det en tilladelse før etablering fra Byggesagsafdelingen i Gladsaxe Kommune. 

Hvis du bor i lejlighed eller rækkehus, er der som regel restriktioner på, hvor varmepumpen må placeres, og derfor skal opsætningen godkendes af Byggesagsafdelingen. 

Send en mail til Byggesagsafdelingen, og giv besked om, hvilken type varmepumpe, du ønsker at installere og hvor, den skal placeres.

 

Læs mere om støjgener ovenfor.

Værd at vide om jordvarmeanlæg

Ved denne type anlæg graves jordvarmeslanger ned i jorden i cirka en meters dybde.

Denne type jordvarme kræver en stor have, da der skal anlægges flere hundrede meter jordvarmeslanger. Det betyder også, at en stor del af haven skal graves op.

 

Denne type anlæg etableres i en over 100 m dyb jordvarmeboring. Denne løsning er dyrere end de horisontale anlæg, men kræver ikke stor opgravning af haven.

De dybe boringer fra vertikale anlæg udgør en fare for at skade vores grundvandsressourcer. Derfor skal du både søge om tilladelse til at etablere jordvarmeanlægget og til at udføre selve boringen.

Vær også opmærksom på, at en jordvarmeboring skal VVM-screenes (Vurdering af Virkning på Miljøet). Sagsbehandlingstiden er derfor forlænget med cirka 1½ måned.

Med jordvarmespiraler er jordvarmeslangerne udformet som en spiral, der sænkes ned i huller i haven.

Hvert hul har en diameter på omkring en meter og er fem meter dybt.

Denne løsning er dyrere end de horisontale anlæg, men billigere end vertikale. De kræver opgravning, men ikke på så stort et areal som horisontale anlæg.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet på Byg og Miljøs hjemmeside

Når Miljøafdelingen gennemgår din ansøgning, undersøger vi blandt andet afstanden til nærmeste vandindvindingsboring, og om der er forurenet på din ejendom.

Når vi har behandlet din ansøgning – og du har fået tilladelsen – kan du gå i gang med at installere anlægget. Inden du tager jordvarmeanlægget i brug, skal du sørge for at det bliver tæthedprøvet. Resultatet af tæthedsprøvningen skal du sende til jord@gladsaxe.dk.

Jordvarmeanlægget skal inden for det første år efterses af en sagkyndig. Du skal opbevare en kopi af resultatet af eftersynet i mindst 10 år.

Hvis du ikke længere ønsker dit jordvarmeanlæg, skal du tømme jordslangerne og varmepumpen for væske og aflevere væsken på kommunens genbrugsstation. Du skal herefter udfylde et skema til sløjfning af jordvarmeanlægget og sende det til Miljøafdelingen. Vi sørger for at indberette det til Bygge- og Boligregistret (BBR).

Læs mere om jordvarme på sparenergi.dk

Generel information om varmepumper

Der findes mange forskellige varmepumper, og der bliver hele tiden udviklet nye typer.

Varmepumperne adskiller sig for eksempel ved, hvor høj fremløbstemperatur de er i stand til at lave, hvor energieffektive de er, og hvor meget de støjer.

Da en varmepumpe er en langtidsinvestering, er det en fordel at købe de mest energieffektive varmepumper med A++ og A+++ mærkning – både for el-regningen og for klimaet.

På Sparenergis hjemmeside kan du se en liste over varmepumperne på det danske marked, før du finder en montør.

 

For at kunne installere en luft til vand-varmepumpe eller jordvarmeanlæg skal du have et vandstrengssystem i huset. Det vil sige et rørsystem til varmt vand, der løber til radiatorer eller gulvvarme.

Langt de fleste huse kan få en luft til vand-varmepumpe, men ofte vil den være mere effektiv ved gulvvarme. Hvis radiatorerne er små, og huset er dårligt isoleret, kan du være tvunget til at købe en dyrere luft til vand-varmepumpe, der kan sikre en højere fremløbstemperatur, eller til at installere større radiatorer.

Derfor bør du altid regne på, om varmepumpen kan betale sig.

Det er en god idé at bruge en såkaldt VE-godkendt montør. VE står for vedvarende energi, og en VE-godkendt montør har dokumenterede kompetencer til at installere et vedvarende energianlæg.

De kan hjælpe dig med at sikre, at du får mest muligt ud af varmepumpen, og at styringen af dit anlæg er indstillet korrekt.

Du kan finde en VE-godkendt montør på Sparenergi.dk

Det koster over 100.000 kroner at få installeret en luft til vand-varmepumpe og endnu mere for et jordvarmeanlæg. Og da der er stor forskel på, hvor effektive de er i forskellige typer af bygninger, bør du altid regne på, om det kan betale sig.

Hidtil har det været muligt at søge tilskud til energirenovering og til udskiftning af olie- og gasfyr i Bygningspuljen. Fra 2023 kommer der nye puljer – læs mere på sparenergi.dk.

Hvis du skifter fra gasfyr til varmepumpe, har du via afkoblingsordningen mulighed for gratis at blive afkoblet gasnettet - læs mere på evida.dk.

Hvis du får installeret en varmepumpe, skal du huske at rette din boligs oplysninger i BBR, Bygnings- og Boligregistret - se BBR-oplysninger.

Når det er registreret, kan du ansøge dit elselskab om at få reduceret din elafgift. 

 

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback