Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, vand og varme Varme og energi Fjernvarme

Fjernvarme

I Gladsaxe Kommune tilbyder Gladsaxe Fjernvarme og Vestforbrænding fjernvarme til forbrugerne.

Fjernvarmeudbygningen er en vigtig brik i Gladsaxe Kommunes klimaindsats, da hver bolig, som skifter til fjernvarme, gennemsnitligt sparer miljøet for cirka 4 tons CO2 om året. 

Udbygningsplaner for fjernvarme i Gladsaxe

Fjernvarmenettet blev etableret i slutningen af 1980'erne. I 2010 blev det udbygget, så blandt andet boligselskaber fik tilbudt fjernvarme. I 2013 fik de første villa- og parcelhuse fjernvarme, og siden er fjernvarmenettet vokset støt.

I dag dækker fjernvarme omkring 60 procent af varmebehovet i Gladsaxe, og med de aktuelle udbygningsplaner kan fjernvarmen forsyne op mod 100 procent frem mod 2030.

På dette kort kan du se, hvilke områder der har fjernvarme, og hvor der er planer om udbygning de kommende år. Du kan læse mere om de to fjernvarmeselskabers udbygningsplaner i de næste menupunkter.

Gladsaxe Fjernvarme leverer fjernvarme i den sydlige del af Gladsaxe. Selskabet er en kommunal forsyning, der betjener kunder og borgere på vegne af kommunen.  

Byrådet har i 2022 godkendt selskabets projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i den resterende del af selskabets forsyningsområde. Dermed kan borgere i dette område – med få undtagelser – forvente at have adgang til fjernvarme inden 2028.

Følg linket herunder for at se, hvornår du kan forvente fjernvarme, hvis du bor i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde.

Kort over udbygningen i Gladsaxe Fjernvarmes forsyningsområde

Du kan læse mere om Gladsaxe Fjernvarme på gladsaxefjernvarme.dk

Vestforbrænding Fjernvarme leverer fjernvarme nord for Motorring 3 og vest for Stengårds Allé. Selskabet er et fælleskommunalt interessentselskab, hvor fjernvarmen primært stammer fra affaldsforbrænding.

Byrådet har godkendt selskabets projektforslag for udbygning af fjernvarmenettet i den resterende del af selskabets forsyningsområde.

Følg linket herunder for at se, hvornår du kan forvente fjernvarme, hvis du bor i Vestforbrændings forsyningsområde.

Kort over udbygningen i Vestforbrænding Fjernvarmes forsyningsområde

Læs mere om Vestforbrænding Fjernvarme.

Spørgsmål og svar om fjernvarme

Ja.
Fjernvarme er en energieffektiv og klimavenlig opvarmningsform, fordi man kan udnytte energien fra forskellige kilder, fx affaldsforbrænding, sol og vind.

I dag kommer omtrent 80 % af fjernvarmens energi i Gladsaxe Kommune fra energikilder som halm, flis, affald og fra samproduktion med el. Procenten stiger år for år, og vi stopper ikke, før 100 % af vores varme er grøn.

Fjernvarmen er et fleksibelt system, og det betyder, at vi i fremtiden kan bruge nye og endnu grønnere energiformer til produktion af fjernvarme.

Gladsaxe Kommune samarbejder med fjernvarmeselskaberne om at gennemføre fjernvarmeudbygningen så hurtigt som muligt.

Der er dog tale om store anlægsprojekter, som kræver mange specialister og fagmedarbejdere samt anskaffelse af materialer med lang leveringstid. Når der graves fjernvarmerør ned, er der både sikkerhedsmæssige og trafikale hensyn at tage, og derfor tager det tid.

 

Med de nuværende høje gaspriser er der risiko for, at flere borgere vælger en varmepumpeløsning, før fjernvarmen når frem. Hvis tilslutningen i et udbygningsområde falder til under 40 procent, vil kommunen sammen med fjernvarmeselskabet genoverveje udbygningens tidsramme og omfang. 

Dette vurderes der dog ikke at være stor risiko for i Gladsaxe, da der til den igangværende udbygning er en tilslutning på over 80 procent.

Gladsaxe Kommune vil sammen med selskaberne løbende vurdere, hvorvidt tilslutningerne i udbygningsområderne er høje nok til at fjernvarmen kan udbygges.

Rækkefølgen for udbygningen af fjernvarme er fastlagt i dialog med fjernvarmeselskaberne og er primært bestemt af den eksisterende infrastrukturs placering og kapacitet. Det er derfor ikke muligt at ændre på rækkefølgen. 

Hvis der allerede er fjernvarme i dit område, kan du kontakte fjernvarmeselskabet for at høre, hvornår du kan blive tilsluttet. Det er fjernvarmeselskaberne, som planlægger rækkefølgen for tilslutninger.

 

Der er flere ting, du selv kan gøre for at spare på el- og varmeregningerne.

SparEnergi.dk kan du orientere dig om dine muligheder, herunder tilskudsordninger til energirenoveringer og generelle spareråd. 

 

Der er flere muligheder, hvis dit gasfyr lakker mod enden, og fjernvarmen er på vej.

For eksempel kan du reparere fyret, udskifte det med et brugt eller købe en midlertidig varmepumpe. Kontakt en VVS’er og forhør dig om mulighederne og orienter dig inde på SparEnergi.dk

Nej, der er ikke tilslutningspligt til fjernvarme. Gladsaxeborgere kan som udgangspunkt selv vælge den opvarmningsform, de ønsker til deres hjem.

Fjernvarmeselskaberne ejes af kommunerne og drives efter et hvile-i-sig-selv-princip, som betyder, at selskaberne ikke må tjene penge på fjernvarmen.

Varmepriserne bliver derfor fastsat løbende ud fra de udgifter, selskabet har til drift og vedligehold samt anlægsomkostninger i forbindelse med udbygning.

Der er generelt stor usikkerhed om prisudviklingen på energimarkedet, som er vanskelig at forudse mange år frem i tiden. 

Selvom fjernvarmepriserne historisk set har været stabile, er det sandsynligt, at prisstigninger på materialer, entreprenører og energikilder vil få prismæssige konsekvenser for alle forbrugerne i form af en højere fjernvarmepris end tilfældet har været de sidste år.

Fjernvarmen forventes dog fortsat at være konkurrencedygtig sammenlignet med andre varmeløsninger.

Gladsaxe Kommune samarbejder med fjernvarmeselskaberne om udbygningen med fjernvarme.

Det er fjernvarmeselskaberne, som udarbejder projektforslag for potentielle udbygningsområder, og byrådet godkender projektforslagene, såfremt selskaberne kan påvise en positiv samfundsøkonomi for udbygningen.

Efter godkendelse skal det pågældende fjernvarmeselskab udrulle fjernvarmen indenfor 5 år.

Gladsaxe Kommunes Varmeplan 2030 danner rammerne for samarbejdet mellem kommunen og fjernvarmeselskaberne - herunder hvilke områder, der udarbejdes projektforslag for. 

Gladsaxe Kommunes varmeplan skal ses som en handleplan, der sætter rammerne for en hurtig udbygning af fjernvarmen. Derfor samarbejder Gladsaxe Kommune med fjernvarmeselskaberne om at tilbyde fjernvarme til borgere inden udgangen af 2028.

Kommunen og fjernvarmeselskaberne vil således gøre, hvad vi kan for at sikre dette, men der er faktorer som fx mangel på materialer og entreprenører, som kommunen ikke kan påvirke, og som kan medføre forsinkelser.

Det er fjernvarmeselskaberne, der står for selve udbygningen og som udbyder opgaven med udbygning af fjernvarme.

Det har i mange år været kommunens målsætning, at alle gladsaxeborgere skal have tilbud om fjernvarme. Den igangværende energikrise har fremskyndet behovet for en hurtig udrulning, og det presser markedet.

Det er fjernvarmeselskabernes tidsplan, der er den gældende, da denne løbende bliver opdateret af selskaberne. Der er generelt stor usikkerhed om udviklingen på energiområdet, og flere faktorer kan påvirke tidsplanen - fx mangel på materialer og entreprenører.

Derfor kan du med fordel holde dig opdateret om udbygningen på fjernvarmeselskabernes hjemmesider.

Gladsaxe Fjernvarme

Vestforbrænding Fjernvarme

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback