Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie SSP og kriminalitetsforebyggelse Unge og kriminalitet

Unge og kriminalitet

Unge under 15 år kan ikke straffes eller anholdes for kriminalitet. Men de kan godt bringes til afhøring hos politiet, som skal undersøge og opklare sagen. Politiet giver sagen videre til de sociale myndigheder i kommunen, som tager kontakt til familien, og finder ud af hvad der skal ske med den unge.

Unge der er fyldt 15 år, kan straffes med bøde, ungdomssanktion eller fængsel, hvis de har begået kriminelle handlinger. Kammerater som på en eller anden måde har haft tilknytning til forbrydelsen, fx ved at give ”gode råd” eller har opholdt sig i nærheden for at holde vagt, kan straffes for medvirken. Et ”forsøg” på at lave en kriminel handling kan også straffes, selv om det ikke lykkes.

Hvis unge under 18 år afhøres i en straffesag, skal politiet kontakte både forældre og sociale myndigheder (kommunen). En repræsentant for de sociale myndigheder skal være til stede under afhøringen.

Begår unge der er fyldt 18 år en lovovertrædelse, sigtes og straffes den unge efter straffeloven eller anden strafbelagt lov. Politiet vil som udgangspunkt ikke underrette forældrene og kommunens sociale myndigheder bliver ikke involveret.

Den unge kan uanset alder komme til at betale erstatning. Dette gælder fx hvis der er begået hærværk.

 

Læs mere

En straffeattest indeholder de oplysninger, politiet har om en person. Det er ikke alt ulovligt, der bliver skrevet på ens straffeattest (fx at køre uden cykellygter).

Den første straf, de unge får, når de er mellem 15-17 år, kommer ikke på deres straffeattest. Det gælder dog ikke, hvis der er talt om en ubetinget frihedsstraf (eller alternativer til den, såsom ungdomssanktion og behandlingsdom). Men straffen kommer på de unges straffeattest, hvis de inden for en periode på 3 år igen begår kriminalitet. Det kaldes derfor en betinget notering på straffeattesten – det noteres altså kun, hvis de begår kriminalitet.

De ulovligheder, de unge er dømt for, bliver stående på den almindelige straffeattest mellem to og fem år fra tidspunktet, hvor dommen er afsagt, afhængig af, hvad det er, de er straffet for.

Du kan læse mere om straffeattest og forældelsesfrister m.m. på politiets hjemmeside.

Politiet og kommunale myndigheder (og også private institutioner der løser offentlige opgaver) kan udveksle relevante oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis det er nødvendigt for at forebygge kriminalitet (Retsplejelovens §115)

SSP Gladsaxe afholder sammen med politiet et ugentligt møde, omkring bekymringer vedrørende kriminalitetstruede unge under 18 år og unge der har været i berøring med kriminalitet. Ud over SSP og politiet, deltager en repræsentant fra Familieafdelingen, Ungeenheden samt en leder fra Ung i Gladsaxe.

På mødet aftales og koordineres den indsats der skal forebygge og håndtere kriminalitet hos unge. Det kan fx omfatte sociale foranstaltninger, så som familiebehandling, støttekontaktperson, bekymringssamtale med en lokalbetjent eller en særlig skærpet opmærksomhed på bestemte unge eller områder.

Hvis en ung i Gladsaxe har været involveret omkring noget kriminelt eller hvis der er anledning til en bekymring for det kan den unge sammen med forældre eller værge blive indkaldt til enten en bekymringssamtale eller en SSP-samtale.

Bekymringssamtale

Der kan indkaldes til en bekymringssamtale, hvis den unge har begået en kriminel handling samt er relativ ny i politiets register. Her indkalder politiet den unge og forældrene til en bekymringssamtale.

Samtalerne har til formål at skabe mulighed for at reflektere over den unges adfærd og give nye perspektiver på fremtiden. Der sigtes mod at lave nogle aftaler for hvordan den unge kan støttes til at holde sig fra yderligere kriminalitet.

  • Indkaldes af: Politiet
  • Foregår på: Politistation eller i hjemmet.
  • Medvirkende: Politi, SSP, ung, forældre/værge
  • Alder: Primært rettet mod alderen 15-17 år

SSP-samtale

Der kan indkaldes til en SSP-samtale i forlængelse af konkret enkeltsag eller en efter henvendelse fra fx skolen eller Ung i Gladsaxe (UNiG). Fokus for en SSP-samtale ligger på den oplevede bekymring for den unge og er et udgangspunkt for at en lærer eller pædagog der har en positiv relation til den unge evt. kan lave nogle aftaler samt følge op på udviklingen sammen med den unge og forældrene.

Du kan høre mere om SSP-samtalen ved at kontakte SSP konsulenterne på ssp@gladsaxe.dk eller 39 57 57 05.

  • Indkaldes af: SSP
  • Foregår på: Rådhus, i skolen eller på en Ungecafe.
  • Medvirkende: SSP, ung, forældre/værge, lærer/pædagog samt evt. socialrådgiver
  • Alder: Primært rettet mod alderen 12-15 år

Gladsaxe kommune har siden januar 2022 opstartet en særlig 18+ indsats der har til formål, at støtte unge mellem 18 og 23 år der har begået kriminalitet. Denne indsats sker i tæt samarbejde med Københavns Vestegns politi, sociale myndigheder, uddannelsesvejledere, God løsladelse, Rusmiddelcenteret, Exit, ungechefen og den ansvarlige SSP konsulent på området.

Konfliktråd er et møde mellem en forurettet og en gerningsperson og med en af konfliktrådets uddannede konfliktmæglere som mødeleder. Det er frivilligt for begge parter, om de ønsker at deltage i mødet. Gerningspersonen skal have tilstået, før man gennemfører et konfliktråd. Personer under 18 år skal have samtykke af deres forældre.

Ved et konfliktråd får forurettede og gerningspersonen mulighed for at tale sammen under trygge forhold, om det der skete. Den forurettede kan give udtryk for sine reaktioner og fortælle hvilke konsekvenser, overgrebet (vold, røveri, indbrud og butikstyveri m.m.) har haft. Gerningspersonen kan tage ansvar for sine handlinger personligt over for den forurettede og måske give en undskyldning. Et konfliktråd træder ikke i stedet for straf, men er et supplement til straf. Du kan finde mere information om konfliktråd her.

Politiet

På Politiets hjemmeside finder du oplysninger om og fra politiet. Du kan også finde Københavns Vestegns Politi der dækker Gladsaxe Kommune.

Anklagemyndigheden

Anklagemyndighedens kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. På Anklagemyndighedens hjemmeside kan du bl.a. finde information om en straffesags forløb og om hvad du kan forvente som offer, vidne eller sigtet.

Danmarks Domstol

Danmarks domstol kan du finde information om retssystemet.

Justitsministeriet

Justitsministeriet varetager opgaver vedrørende det samlede justitsvæsen, herunder politi. Og anklagemyndighed, retsvæsen og kriminalforsorg.

Ankestyrelsen

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. De laver også undersøgelser og statistikker og er med til at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet.

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd er en sammenslutning af foreninger, styrelser og andre, der søger at forebygge kriminalitet og skabe et tryggere samfund.

Offerrådgivningen

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

SSP - Forebyggelse og bekymring for unge

Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Skriv til os

Kontaktperson

SSP konsulent Rune Schmidt

Telefon: 21 46 92 42

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback