Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Skole og uddannelse Folkeskoler Læring og dannelse

Læring og dannelse

Læs om arbejdet med læring, trivsel og dannelse i Gladsaxe Kommunes folkeskoler

Vi indgår sammen med Gentofte og Rudersdal Kommune i et omfattende tværkommunalt udviklingssamarbejde på folkeskoleområdet. Udviklingsindsatsen hedder "Alle børn skal lære at lære mere" - eller i daglig tale, "3K".

Målet er altså, at alle børn skal lære at lære mere, og for at realisere dette mål, får alle lærere, pædagoger og ledere i de tre kommuner et omfattende kompetenceløft, så de kan støtte eleverne i at gøre størst mulige fremskridt i skolen.

I 3K arbejdes der med synlig læring, en tilgang til læring, som hjælper eleverne til at kunne forklare:

 • Hvad de skal lære
 • Hvor de er nu i deres læringsproces
 • Hvad deres næste skridt er

Læs mere om synlig læring længere oppe på siden. 

3K-samarbejdet støttes økonomisk af A.P. Møller Fonden og evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut samt førende internationale forskere inden for synlig læring.

Se mere på 3K's hjemmeside Alle elever skal lære at lære mere

I Gladsaxe arbejder vi målrettet med at styrke vores undervisningsmiljøer, så alle børn kan lære og trives i vores skoler.

Det er også derfor, vi arbejder med co-teaching på alle vores skoler. Med en co-teacher i klassen, får læreren mulighed for at samarbejde med en lærer med specialpædagogisk viden i en længere periode, og det gør det muligt at inkludere flere forskellige børn i klassefællesskabet.

Med co-teaching kan vi både imødegå forskellige børns behov for særlig støtte og samtidig styrke klassens læringsfællesskab.

Dette gøres ved, at specialpædagogiske metoder og forståelser så at sige ”arbejdes ind” i den måde, der tilrettelægges undervisning på.

I filmen om co-teaching i Gladsaxe kan du se mere om dette arbejde og møde Trine Bjerg og Rikke Bach, der leder arbejdet med co-teaching.

God fornøjelse.

Gå til synstolkning af videoen.

Få hjælp og inspiration

Du kan finde masser af inspiration og gode råd til at styrke sammenholdet i dit barns klasse på forældrefiduser.dk. Forældrefiduser er udviklet af Det Kriminalpræventive Råd, TrygFonden og Skole og forældre, og formålet er at gøre det nemmere for forældre i en klasse at arbejde aktivt for, at alle klassens børn er med i fællesskabet - også uden for skoletiden.

Medierådet for Børn og Unge har mange forskellige råd og vejledninger til forældre og unge.

Krænkelser og mobning

Er du blevet mobbet, eller har du fået delt private, grænseskridende eller krænkende informationer, billeder eller video, eller hvis du har haft en anden ubehagelig oplevelse online, kan du blandt andet finde hjælp disse steder:

Gode spørgsmål til dit barn

Det er altid en god ide at tale med dit barn om hans eller hendes færden. Du kan for eksempel indlede samtalen med et af følgende spørgsmål:

 • Er der sket noget nyt på nettet/de sociale medier?
 • Hvem er du ven med?
 • Ved du godt, at du ikke må dele billeder og video af andre uden at spørge om lov?
 • Kan du finde på at skrive med nogen du ikke kender?
 • Hvilke ting skriver du, når du er på nettet?
 • Er du med I nogle grupper?

(Kilde: "Børn og sociale medier" af Lykke Møller Kristensen)

Robotter, Selvkørende biler, deleøkonomi og kunstig intelligens, er blot nogle af de ting, der bliver en mere almindelig del af hverdagen inden for fem, 10, 20 år. Det betyder blandt andet, at mange børn i børnehusene og skolerne i Gladsaxe kommer til at få job, der slet ikke findes i dag, og det stiller andre krav til udviklingen af elevernes kompetencer end dem, vi tidligere har lagt vægt på i den danske folkeskole.

I Gladsaxes skoler uddanner vi børn og unge til det 21. århundrede, hvor livsduelighed og demokratisk dannelse er centrale egenskaber, og behovet for arbejdskraft er anderledes, end vi kender det i dag. Derfor er der brug for at nytænke folkeskolernes struktur, bygninger og sammensætning.

Udviklingsindsatsen Fremtidens Skole er godt igang i Gladsaxe Kommunes skoler. Målet med indsatsen er at imødekomme fremtidens krav til den verden, vores børn vokser op i. Alsidige personlige, sociale og faglige kompetencer går hånd i hånd med trivsel og demokratisk dannelse, hvilket er centrale elementer i udviklingen af Gladsaxes skoler. 

Læs om Fremtidens Skole

Elever og lærer kigger på en computer

I Gladsaxe Kommunes skoler får alle børn ved skolestart udleveret en iPad, som i løbet af 4., 5. eller 6. klasse erstattes af en computer.

iPad og computer understøtter elevernes læring, giver mulighed for større variation og differentiering i undervisningen samt skaber mere motivation for læring hos eleverne.

De bruges som pædagogiske redskaber til at øge udbyttet af undervisningen og støtter elevernes faglige udvikling. Eleverne må gerne bruge iPad'en eller computeren privat, så længe det ikke ødelægger muligheden for at bruge den til læring. Alle skoler i kommunen har regler for, hvad iPad'en og computeren må bruges til, og hvad man må gemme på dem.

Herunder kan du læse og downloade udlånsdokumentet, hvor du også finder information om ansvars- og forsikringsforhold.

Hvis du er forælder til et barn, der starter i 0. klasse, så læs også gerne folderen "Dit barns nye skole-iPad".

Nye venskaber, større tro på egne evner og øget faglighed er nogle af de ting, de unge får med i bagagen fra Læringscamp Gladsaxe.

Læringscamp Gladsaxe er et intensivt læringsforløb for unge, som har nogle faglige, personlige eller sociale udfordringer, de gerne vil arbejde med.

Den unge skal gå i 7. klasse for at ansøge, og forløbet vil strække sig ind i 8. klasse. Forløbet består af en række camps (én introcamp, én hovedcamp, én lokal campdag og to eftercamps), og når de unge ikke er på læringscamp, går de almindeligt i skole.

Læs mere om Læringscamp Gladsaxe

I handleplanen Læsning i Gladsaxe - beskrivelse af arbejdet med læsning i Gladsaxes skoler kan du læse om, hvordan skolerne arbejder med læsning i undervisning og i læreprocesser, både generelt og mere konkret gennem skoleforløbet.

Du kan også læse om det nære samarbejde om elevernes læsudvikling - med forældrene, med hinanden på skolen og på tværs af alle skoler i Gladsaxe.

Læsning i Gladsaxe - beskrivelse af arbejdet med læsning i Gladsaxes skoler

Læsning for alle

I Læsning i Gladsaxe - beskrivelse af arbejdet med læsning i Gladsaxes skoler kan du læse om Gladsaxe Kommunes arbejde med ordblindevenlige skoler. 

I Handleplan for matematik i Gladsaxes skoler kan du blandt andet læse om eksperimenterende og undersøgende matematikundervisning, sproglig udvikling i matematik, om at tilegne sig regnestrategier, at bruge digitale værktøjer samt om elever i matematikvanskeligheder og elever med særlige forudsætninger.

Handleplan for matematik i Gladsaxes skoler

I Gladsaxe Kommunes folkeskoler arbejdes der med synlig læring. Kort fortalt er synlig læring en tilgang til undervisning og børnenes læring, hvor børnene hele tiden ved, hvad de skal lære, og hvilke skridt de skal tage for at nå deres mål.

Synlig læring i undervisningen er et skift i elevernes tankegang omkring egen læring. Tidligere var vi mest optaget af, hvordan eleverne løste opgaven.

Med synlig læring er målet, at eleverne nu også fokuserer på, hvad de kan lære af at løse opgaven.

Hvis eleven tidligere fik til opgave at understrege udsagnsordene i en tekst, var det netop det og kun det, eleven havde fokus på.

“Hvor skal jeg sætte en streg i teksten for at løse opgaven?”

Nu vil opgaven være en del af en større sammenhæng, hvor eleven arbejder med følgende 3 spørgsmål:

 • Hvad skal jeg lære?
 • Hvor langt er jeg kommet?
 • Hvad er mit næste skridt?

De tre spørgsmål kan give eleverne større bevidsthed om egen læring, og alle omkring børnene, både lærere, pædagoger og forældre, kan bruge spørgsmålene som inspiration til at tale læring med børnene.

Synlig læring giver eleverne strategier til at komme tættere på deres mål og bedre muligheder for at vurdere egen progression. Det er den bevidsthed, der skal motivere dem og gøre det meningsfuldt at sidde i klassen og modtage undervisning.

At kunne definere et mål, være bevidst om hvor langt man er nået på vej mod målet og vide/undersøge, hvad det næste skridt er, kan bruges i alle henseender resten af livet, når man står over for nye udfordringer.

I Gladsaxes skoler sikrer vi, at når vi introducerer IT og medier i undervisningen, spreder vi samtidig ’gode IT-vaner’ blandt eleverne.

Den teknologiske udvikling ændrer vores samfund med høj hastighed. Derfor skal vi i folkeskolen ikke længere opfatte IT og medier som et til- eller fravalg, men derimod i stigende grad se digitale kompetencer som et grundvilkår for, at eleverne kan klare sig godt i det videre uddannelsessystem og på det fremtidige arbejdsmarked.

Det 21. århundredes kompetencer

Derfor har vi i Gladsaxes skoler fokus på at gøre vores elever fortrolige med forskellige teknologier og medier, som de kan bruge til ny læring og problemløsning, når det giver mening. Det er vores ambition at klæde børn og unge på med kompetencer, så de kan klare sig godt i livet efter grundskolen - på uddannelse, job og privat. De kompetencer kalder vi det 21. århundredes kompetencer, og i Gladsaxe fokuserer vi på følgende seks kompetencer:

 • Medborgerskab
 • Kreativ og innovativ tænkning
 • Kommunikation
 • Kritisk tænkning og problemløsning
 • Samarbejde
 • Personlige alsidige, sociale kompetencer

Når vi i Gladsaxe Kommune satser så meget på teknologi, er det hele tiden med øje for, at den kan være med til at udvikle det 21. århundredes kompetencer hos vores børn og unge. Samtidig skal eleverne lære at forholde sig kritisk til teknologi, for brugen af teknologiske redskaber er ikke nødvendigvis den bedste måde at løse en opgave på. 

Et usynligt liv

Teknologi og dermed også internettet giver altså mange muligheder i forbindelse med undervisning og læring.

Stort set alle børn og unge har i dag et digitalt liv. Et liv, der er lige så betydningsfuldt for deres sociale status og rolle i fællesskabet, som når de færdes blandt kammerater i den virkelige verden. Men fordi deres digitale liv umiddelbart ikke er synligt for os voksne, kan det være svært at tale med dem om de faldgruber, de støder på, når de er online.

Derfor skal børn og unge lære at begå sig fornuftigt og ansvarligt på nettet, hvor de risikerer at møde forskellige former for krænkelse og overgreb. Det er svært - måske endda tæt på umuligt - at holde de potentielle virtuelle farer helt ude af børnenes verden,
og vi bør i stedet fokusere på at hjælpe dem med at navigere sikkert og med sund fornuft online.

Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling markerer vigtigheden af, at børnenes skoleforløb ikke kun handler om den faglige læring. Det er ligeså centralt, at der bliver sat professionelt fokus på at udvikle elevernes fælles værdier, forståelse og gensidige tolerance.

I Gladsaxe Kommune er beskrivelsen af trinmålene lavet efter samme model som målene for fagene, altså med opstilling af trinmål undervejs i skoleforløbet.

Trinmål for børns udvikling

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback