Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Skole og uddannelse Folkeskoler Fælleselevrådet

Fælleselevrådet

Fælleselevrådets formål

Rådets formål er at samle og repræsentere elevernes og elevrådenes interesser i Gladsaxe Kommune, herunder:

 • At give eleverne mulighed for at videndele og idéudveksle mellem skolerne.
 • At have et talerør ind i det politiske system.
 • At blive hørt i forhold til politikker mm. på skoleområdet.
 • At styrke elevernes demokratiske forståelse.
 • At styrke elevrådene på den enkelte skole.
 • At være en høringspart og inspirationskilde for alle kommunale institutioner og organisationer, der arbejder med børn og unge.

Vedtægter for Fælleselevrådet 

Hvad er vi sat i verden for? (Fælleselevrådets mission) 

Fælleselevrådet er en stemme til alle kommunens elever og en mulighed til eleverne for at blive “hørt i det politiske system” / at blive hørt i forhold til nye tiltag og politikker m.m. på skoleområdet. 

Fælleselevrådet er ligeledes et sted, hvor kommunale institutioner og organisationer, der arbejder med børn og unge, kan hente inspiration og “ekspertviden”. 

I Fælleselevrådet drøftes emner, der går på tværs af skolerne eller har interesse for rådet. I Fælleselevrådet har eleverne mulighed for at vidensdele, idéudveksle og styrke deres demokratiske viden og formåen. 

Hvordan er rådet organiseret? 

Fælleselevrådets medlemmer går i 6.-9. klasse. 

Alle folkeskoler, vælger i alt 4 medlemmer i Fælleselevrådet: 2 medlemmer og 2 suppleanter. Når først man er valgt ind, sidder man i udgangspunktet indtil skoleårets udgang. 

På det første møde vælger rådet 1 formand og 2 næstformænd. Ligeledes udpeges 2 medlemmer og 2 suppleanter til Skolerådet. 

Hvordan fungerer møderne? 

Der indkaldes til Fælleselevrådsmøder i god tid. Dagsordenen udsendes ca. 5 dage før og alle møder finder i udgangspunktet sted på GXU, Gladsaxevej 198, 2860 Søborg. 

Fælleselevrådet fungerer kollektivt. Uenigheder afgøres ved flertalsafstemning. Ved afstemninger har hver skole 2 stemmer. Suppleanter, der deltager på Fælleselevrådsmøder ved afbud fra et medlem, har stemmeret, når de fungerer som suppleanter. 

Der skal dog mindst være 6 skoler repræsenteret på et møde, før rådet er beslutningsdygtigt. 

Vores spilleregler

Vi møder velforberedte, så vi ikke spilder hinandens tid. 

Det betyder, at: 

 • Alle har læst dagsordenen til mødet, som udsendes ca. 5 dage før mødet i Aula-gruppen, oprette til samme formål samt kommunikation mellem møderne. Dagsordenen udarbejdes i samarbejde mellem formanden, de to næstformænd og kontaktpersonen på GXU.
 • Hvis man ikke selv har mulighed for at deltage, skal man sende ens suppleant. Husk at give suppleanten besked i god tid, så vedkommende har tid til at forberede sig. 

Vi byder ind og respekterer hinandens holdninger

Det betyder, at: 

 • Vi giver vores mening til kende og deltager aktivt i diskussioner, debatter og samtaler omkring bordet eller i Aula-gruppen.
 • Vi overholder talerækken og taler pænt til hinanden. 

Vi tror på gennemsigtighed

Det betyder, at: 

 • Vi fremlægger sagen, som den er beskrevet/opstået. Vi er ærlige i en hver sag.
 • Vi er selv medvirkende til, at andre kender til det arbejde, som vi udfører i Fælleselevrådet. Derfor prioriterer vi bl.a. at orientere vores skoles elevråd samt andre interessenter.

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback