Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og familie Familie og rådgivning Sagsbehandlingstider for Familieafdelingen

Sagsbehandlingstider for Familieafdelingen

Fristerne er fastsat i henhold til retssikkerhedslovens § 3 stk. 2.

Der kan være situationer, hvor den angivne tidsfrist ikke kan overholdes. Årsagen kan være, at der f.eks. skal indhentes statusattest fra læge eller andre nødvendige oplysninger fra borger eller tredjepart med deraf følgende behov for partshøring.
Hvis fristen ikke kan overholdes, vil Familieafdelingen enten skriftligt eller mundtligt orientere borgeren om, hvornår en afgørelse kan forventes.

Fristerne angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet og ikke hvornår hjælpen sættes i gang.

De samme sagsbehandlingsfrister gælder også sager, der hjemvises af Ankestyrelsen. Fristen regnes fra modtagelsen af Ankestyrelsens afgørelse. Med modtagelse menes, når sagen er blevet tilgængelig for kommunen.

Læs mere

Merudgifter til børn

Barnets lov § 86.

Behandlingsfrist: 6 uger

Før en afgørelse træffes, skal der indhentes bl.a. lægelige oplysninger og andre oplysninger.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med en funktionsnedsættelse

Barnets lov § 87.

Behandlingsfrist: 6 uger

Før en afgørelse træffes, skal der indhentes bl.a. lægelige oplysninger og andre oplysninger.

Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v.

Barnets lov § 90 stk. 1 nr. 1-3

Behandlingsfrist: 6 uger

Ledsagerordning for 12- til og med 17-årige

Barnets lov § 89.

Behandlingsfrist: 6 uger

Særlige dag- og klubtilbud - Barnets lov §§ 82-83

Gladsaxe Kommune har ikke egne tilbud i kommunen efter §§ 82-83og er derfor afhængige af ledige pladser i tilbud i andre kommuner. En ansøgning efter §§ 82-83 behandles på et visitationsudvalg i Gladsaxe Kommune indenfor tre måneder. Her træffes afgørelse om, hvorvidt barnet er i målgruppen for tilbuddet. Hvis barnet er i målgruppe og bevilges et §§ 82-83-tilbud, sendes barnets sag i høring i en kommune med et relevant tilbud. Ventetiden på et konkret tilbud kan i nogle tilfælde være mellem 6-12 måneder. I tilfælde af lang ventetid på et tilbud er kommunen i dialog med forældrene omkring evt. tiltag under ventetiden.

Barnets lov § 85 (hjemmetræning)

Behandlingsfrist: 4 måneder

Barnets lov § 85 stk. 6 (støtte til træningsredskaber, kurser og hjælpere)

Behandlingsfrist: 6 uger

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand

Barnets lov § 35 stk. 1 nr. 1

Behandlingsfrist: 6 uger

Udgifter i forbindelses med prævention

Barnets lov § 35 stk. 1 nr. 2

Behandlingsfrist: 4 uger

Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for støtte

Barnets lov § 35 stk. 3

Behandlingsfrist: 4 uger

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder og deres familier

Barnets lov § 31

Behandlingsfrist: 4 uger

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier

Barnets lov § 81

Behandlingsfrist: 4 uger

Ansøgning om dækning af udgifter

Sagsbehandling af ansøgninger om dækning af udgifter kræver, at der foreligger en opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse. Det betyder, at sagsbehandlingsfristerne nedenfor gælder for de sager, hvor der foreligger en afsluttet og opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse.
I de sager, hvor der ikke foreligger en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, bliver sagsbehandlingen forlænget med op til 2 måneder ved behov for an afdækning eller op til 4 måneder ved behov for en børnefaglig undersøgelse. Du vil selvfølgelig blive orienteret om den konkrete sagsbehandlingstid i din sag, når vi modtager en ansøgning om hjælp.

Udgifter i forbindelses med støttende indsatser eller udgifter der erstatter en ellers mere indgribende og omfattende indsats 

Barnets lov § 35 stk. 4-5

Behandlingsfrist: 4 uger

Udgifter der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås eller at en hjemgivelse kan fremskyndes

Barnets lov § 35 stk. 4 nr. 3

Behandlingsfrist: 4 uger

Udgifter der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet

Barnets lov § 35 stk. 4 nr. 2.

Behandlingsfrist: 4 uger

Støttende indsatser

Sagsbehandling af ansøgninger om støttende indsatser kræver, at der foreligger en opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse. Det betyder, at sagsbehandlingsfristerne nedenfor gælder for de sager, hvor der foreligger en afsluttet og opdateret afdækning eller børnefaglig undersøgelse.
I de sager, hvor der ikke foreligger en afdækning eller børnefaglig undersøgelse, bliver sagsbehandlingen forlænget med op til 2 måneder ved behov for an afdækning eller op til 4 måneder ved behov for en børnefaglig undersøgelse. Du vil selvfølgelig blive orienteret om den konkrete sagsbehandlingstid i din sag, når vi modtager en ansøgning om hjælp.

Barnets lov § 32, stk. 1, nr. 1-8 og § 32, stk. 5 

Behandlingsfrist: 8 uger

Støtte til forældre med anbragte børn eller hvor børnene er involveret i kriminalitet

Barnets lov § 76

Behandlingsfrist: 6 uger

Ungestøtte

Barnets lov §§ 113-118

Afgørelsen træffes umiddelbart inden den unge er fyldt 17,5 år.

Fastsættelse af betaling for døgnophold, grundet barnet/den unges behandlingsbehov

Barnets lov § 187 

Afgørelsen træffes i forbindelse med anbringelse.

Behandlingsmæssig friplads

Lov om dagtilbud § 43, stk. 1 nr. 3

Behandlingsfrist: 6 uger

Socialpædagogisk friplads

Lov om dagtilbud § 43, stk. 1, nr. 4 og § 76, stk. 1, nr. 2

Behandlingsfrist: 6 uger

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback