Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og familie Børn og sundhed Tandplejen Til vores samarbejdspartnere

Til vores samarbejdspartnere


Her finder du relevante bilag vedrørende behandling af børn og unge.

Aftale vedr. behandling af børn og unge (0-22 år)
mellem privatpraktiserende tandlæger /tandplejer og den kommunale tandpleje i Gladsaxe kommune


Børn og unge under 22 år (født efter den 31. december 2003), der ønsker et andet behandlingstilbud end det, kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed, kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje i privat praksis hos en praktiserende tandlæge/tandplejer efter eget valg.

Ved valg af privatpraktiserende tandplejer skal den unge også vælge en praktiserende tandlæge til at varetage behandlinger, der ligger uden for tandplejerens virksomhedsområde. Behandlinger der både kan udføres af tandlæger og tandplejer vil i dette tilfælde skulle foretages hos den praktiserende tandplejer.

Reglerne for og omfanget af kravene til Børne- og Ungdomstandplejen er de samme, hvad enten tandplejen ydes på offentlig klinik eller hos privat praktiserende tandlæge, specialtandlæge eller tandplejer og gælder det samlede tandplejetilbud.

Den privatpraktiserende tandlæge/tandplejer er ansvarlig for at tilbyde barnet/den unge tandpleje i overensstemmelse med gældende lovgivning - herunder tandplejebekendtgørelsen.

Aftalen skal være indgået mellem den privatpraktiserende tandlæge/tandplejer og Gladsaxe kommune, før indkald og behandling kan foretages.

Aftalen ophører, dagen før den unge fylder 22 år, ved valg af anden tandlæge, ved fraflytning fra Gladsaxe kommune eller ved gentagne udeblivelser, hvor Gladsaxe kommune er informeret om dette og derfor igen overtager den opsøgende forpligtelse og indkald.


Aftalen indgås i henhold til gældende lovgivning:

 • Bekendtgørelse om tandpleje
  BEK nr. 959 af 14/06/2022

 • Vejledning for omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje
  VEJ nr. 9382 af 12/05/2023

 • Vejledning af 22. november 1999 om indberetning af tandsundhedsforhold på børne- og ungdomstandplejeområdet
  VEJ nr. 11041 af 22/11/1999
 • Overenskomst for tandpleje for børn og unge under 18 år mellem KL og Tandlægeforeningen 12/2016 (BUT-overenskomst)


Den privat praktiserende tandlæge/tandplejer er ansvarlig for:

 • at indkalde til barnet / den unge første gang i henhold til det indkaldebehov, som fremgår af den kommunale journal.
 • at modtage barnet/den unge til undersøgelse og foretage nødvendig forebyggende og behandlende tandpleje.
 • at indkalde barnet/ den unge med de af kommunalbestyrelsen fastsatte intervaller mellem undersøgelse hver 18. mdr.
 • at indkalde børn/unge med øget risiko for udvikling af tandsygdomme til fokuseret undersøgelse og forebyggelse efter et konkret og individuelt skøn.
 • at udfylde og indsende OCR blanket for de lovpligtige årgange (5,7,12 og 15-årige) Indberettes elektronisk til Sundhedsstyrelsen. Kommunekode: 159, skolekode: 006 samt eget ydernummer.
 • at sikre, at alle børn og unge med tandstillingsfejl visiteres rettidigt og i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og retningslinjer, så tilbud om tandregulering kan fremsættes på det for behandlingens forløb mest gunstige tidspunkt.
 • at foretage nødvendige henvisninger til et specialiseret tandplejetilbud, fx specialtandlæge, regionstandpleje mv.
 • at etablere kontakt til forældremyndighedens indehaver for børn og unge under 18 år i de situationer, hvor barnet/den unge gentagne gange udebliver fra regelmæssige tandundersøgelser eller behandlinger, eller forsømmer at følge tandlægens anvisninger angående hensigtsmæssig tandpleje med henblik på, at barnet/den unge sikres regelmæssig tandpleje.
 • at tilstræbe en opsøgende indsats for unge op til 21 år (født efter den 31. december 2003), der gentagne gange udebliver fra de regelmæssige undersøgelser eller behandling med henblik på at motivere den unge til at fastholde en regelmæssig tilknytning til tandplejen.
 • for børn og unge under 18 år at give forældremyndighedsindehaver besked om, at der tages kontakt til den kommunale tandpleje i bopælskommunen, hvis enhver hensigtsmæssig og rimelig foranstaltning for at sikre barnet/den unge regelmæssig tandpleje er forgæves.
 •  ved gentagne udeblivelser og mislykket forudgående opsøgende indsats give Tandplejen meddelelse om de børn og unge op til 21 år (født efter den 31. december 2003), som undlader at møde på klinikken som aftalt med den virkning, at tilbud om tandpleje ikke kan påbegyndes eller videreføres.


Tilskud, ydelser, priser og fakturering:

 • Aftalen skal være indgået af begge parter forud for behandlingens påbegyndelse - dog kan nødvendige akut- og nødbehandlinger foretages uden forudgående aftale.
 • Ydelser honoreres i henhold til gældende BUT-overenskomst.
 • Ydelser, som ikke er omfattet af BUT-overenskomsten, skal forhåndsgodkendes af Tandplejen, og honoreres således ikke uden. Ansøgning skal være vedhæftet journal og relevante røntgenoptagelser.
 • For børn 0 -15 år ydes et kommunalt tilskud på 65% med en egenbetaling på 35%.
 • For unge 16-22 år ydes 100% kommunalt tilskud.
 • Tandregulering og særligt kostbare ydelser må først iværksættes efter, den kommunale tandpleje har udført en sundhedsfaglig vurdering og på baggrund af denne har visiteret barnet/den unge til behandlingsydelsen og vil blive kompenseret jf. kommunens referencepriser.
 • Ved ansøgning om ortodontisk behandling sendes journal og relevant studiemateriale til Tandplejen, og patienten vil herefter på indikation indkaldes til en ortodontisk visitation ved den kommunale tandpleje.
 • Tandplejen honorerer ikke udgifter i forbindelse med udeblivelser.


Referencepriser:

Gladsaxe Kommune har beregnet referencepriser på en række behandlinger, som ikke er omfattet af BUT overenskomsten og yder derfor fremadrettet tilskud på baggrund af disse priser.

Referenceprisen vil være den pris, som Gladsaxe kommunale Tandpleje selv kan levere ydelsen til, eller den billigste pris, som den kommunale tandpleje, kan købe ydelsen for ved en privatpraktiserende tandlæge i lokalområdet.

Liste over kommunens referencepriser og den kommunale tilskudspris fremgår af Tandplejens hjemmeside. Priserne er gældende fra 1.4 2024 og opdateres en gang om året.


Behandlingsforslag og økonomisk overslag sendes via EDI-portalen eller via sikker mail til:

Tandplejens kontor, Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg
Mail: tandpleje@gladsaxe.dk

Faktura sendes elektronisk til: EAN nr. 579 800 869 5681.Ikrafttrædelse: 1.6 2024

Gladsaxe Kommunale Tandpleje


Referencepriser pr. 1. april 2024 for Gladsaxe kommunale tandpleje

Gladsaxe Kommune har beregnet referencepriser på særligt kostbare behandlinger og yder tilskud på baggrund af disse priser.

Referenceprisen er den pris, som Gladsaxe kommunale Tandpleje selv kan levere ydelsen til, eller den billigste pris, som den kommunale tandpleje, kan købe ydelsen for ved en privatpraktiserende tandlæge i lokalområdet.

Hvis der er forskel på kommunens og den private tandlæges /tandplejers pris, skal borgeren selv betale differencen.


Ydelse

Kommunal referencepris kr. (inkl. moms)

Kræver forhåndsgodkendelse
Plastfyldning, lille kindtand, 2 flader

950

nej

Plastfyldning, stor kindtand, 2 flader

1.150

nej

Plastfyldning, lille kindtand, 3 eller flere flader

1.150

nej

Plastfyldning, stor kindtand, 3 eller flere flader

1.300

nej

Blød bidskinne

772

ja

Hård bidskinne

3.350

ja

Genpåsætning af retentionstråd (max. 3 gange)

748

nej

Retentionsskinne (max 3 gange)

772

nej

CBCT (3D røntgen)

750

ja

Bøjlebehandling med fast- og aftageligt apparatur

Individuel vurdering på indikation

ja

Operativ fjernelse af visdomstand

Under udarbejdelse

ja


Referencepriserne opdateres én gang årligt

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback