Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Sundhed og omsorg Voksne med handicap Bolig og botræning Gladsaxe Handicaptilbud Botilbud Cathrinegården Døgndækkede botilbuds borger- og pårørenderåd Velkommen til Kellersvej 5

Velkommen til Kellersvej 5

Velkommen til botræningstilbuddet Kellersvej 5

Vi er et botræningstilbud efter servicelovens § 107. Botræningstilbuddet er et midlertidigt tilbud til 11 unge, der hovedsageligt er i alderen 18 – 35 år.

Fælles for beboerne er, at de har et udviklingshandicap og/eller en autismespektrumforstyrrelse i moderat grad, og at de i en periode af deres liv har behov for støtte til udvikling af færdigheder og mestringsstrategier for at klare sig i en mere selvstændig boform. 

Vi kan også være et tilbud for dig, der har behov for at få udredt støttebehov for at finde frem til den fremtidige, rette boligform for dig. 

Der er tilknyttet medarbejdere fra kl. 7.00 – 22.00 (mandag til fredag) og fra kl. 10.00 – 20.00 (weekender og helligdage).

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål, du ikke kan få besvaret på denne side, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan se kontaktinformationer nederst på denne side.

Med venlig hilsen


Berit Weis
Daglig leder af Kellersvej 5

Sådan arbejder vi på Kellersvej 5

Omsorg og nærvær

Vi insisterer på at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor vi lytter aktivt og viser omsorg for den enkeltes oplevelser og følelser. Vi arbejder nysgerrigt for at skabe relationer baseret på tillid og forståelse

Respekt og anerkendelse

Vi anerkender og respekterer det enkelte menneske og retten til at udtrykke sig samt træffe egne valg. Vi kommunikerer anerkendende og skaber rammen for et inkluderende miljø, hvor alle kan føle sig accepteret og værdsat. Det gør vi ved at imødekomme den enkeltes behov og respektere forskelligheder.

Selvbestemmelse og medbestemmelse

Vi støtter og opmuntrer den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv og træffe egne valg. Vi inddrager beboerne i planlægningen af den socialpædagogiske støtte og støtter op om beslutninger om eget liv. Vi glæder os sammen med beboerne over små som store sejre.

Faglighed og kvalitet

Vi leverer en høj kvalitet af socialpædagogisk støtte, der bygger på relevant viden og erfaring. Vi arbejder systematisk og reflekterende. Vi sikrer, at vores indsats giver den ønskede effekt, som understøtter beboernes trivsel og bidrager til et meningsfuldt liv for den enkelte.

Samarbejde og netværk

Vi ønsker at samarbejde med relevante samarbejdspartnere og netværk for at sikre den bedst mulige støtte til den enkelte. Vi ser samarbejde som en nødvendig forudsætning for at skabe positive forandringer i beboernes liv.


Rehabilitering

Vi bygger vores tilbud på Gladsaxe Kommunes rehabiliteringsgrundlag, der prioriterer samarbejde med de unge og fokuserer på deres ressourcer og muligheder. Vi tror på, at de unge er eksperter i deres eget liv, så vi sætter dem i centrum og støtter dem i at finde håb og mening.

Vores tilgang er derfor at arbejde med hele livssituationen gennem rehabilitation. Hos os, på Kellersvej 5, er det vigtigt at kunne vurdere den enkelte unges situation ved indflytning og identificere deres ressourcer og kompetencer. Vi har ambitioner for de unge og støtter dem i at udvikle relevante færdigheder for at opnå selvstændighed. Vi fokuserer på at coache og understøtte de unge i deres egen udvikling, så de i størst muligt omfang kan klare sig selv.

KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er en socialpædagogisk tilgang. I arbejdet med KRAP er der fokus på beboernes ressourcer med udgangspunkt i, at den unge kan udvikle sig og udnytte sine kompetencer.

KRAP indeholder en pædagogisk procesmodel, der kan understøtte et støtteforløb og en række redskaber, der visuelt kan understøtte et pædagogisk træningsforløb. Der arbejdes med dele af metoden med udgangspunkt i den enkeltes støtteforløb.

LA2

LA2 er en samtale- og refleksionsmetode, hvor medarbejder og den unge arbejder sammen om at forebygge og håndtere udfordrende adfærd samt lære af eventuelle episoder.

LA2 er inspireret af Low Arousal (LA) og af den recoveryorienterede tilgang, hvor den unges eget perspektiv på trivsel og vejen til et godt liv er afgørende.

LA2 indeholder en metodemanual, der beskriver konkrete redskaber til at arbejde forebyggende og trivselsfremmende. Der arbejdes med dele af metoden med udgangspunkt den enkeltes støtteforløb.


Inden du flytter ind, udarbejder din sagsbehandler og dig nogle mål for dit ophold på Kellersvej 5. Når du er flyttet ind, taler vi sammen om, om der er behov for at tilpasse dine mål.

Minimum en gang om ugen følger vi op på mål og delmål, og vi justerer i samarbejde med dig, så de giver mening.

Mindst en gang hvert halve år mødes du og vi med din sagsbehandler for sammen at se på dine mål. Her taler vi også om, om der er ny, mere relevante mål, der skal arbejdes med. Vi vil også tale om, hvilken fremtidig boform der vil være bedst for dig.


Medarbejdere har en særlig indsigt i botræning, og der er otte faste medarbejdere tilknyttet og en håndfuld vikarer. De giver dig den støtte, du har behov for og er med til at give dig en god, tryg base, når du flytter hjemmefra.

Vi har fokus på, hvordan din familie, venner og andre pårørende kan bidrage til, at du kommer godt i gang med det selvstændige liv.

Vi ser derfor de pårørende som vores vigtigste samarbejdspartnere i arbejdet med at sikre dig de bedste rammer hos os. Vi samarbejder med dine pårørende og hjælper dig med at fastholde og udvikle dit personlige netværk - fx gennem deltagelse i foreningsliv eller tilbudte aktiviteter på området.

Tilbuddet holder netværksmøder, hvor din familie kan deltage, hvis du ønsker det.


Kellersvej 5 er et tilbud med gode, sociale muligheder. Hvis du i et vist omfang har svært ved at indgå i sociale fællesskaber og relationer, kan det påvirke din overordnede trivsel og dermed også din beskæftigelse, uddannelse og fritidsaktiviteter. Vi har derfor særligt fokus på at styrke dine personlige kompetencer og at få dig og dine medbeboere inddraget i botræningstilbuddets fællesskab, i den grad I selv ønsker og formår.

Vi ser gerne, at du har besøg af venner, familie og netværk, og tilbuddets støttepersoner understøtter relationerne med hensyntagen til dine medbeboere.

Botræning i dit lokale miljø har en række fordele for dig. Du vil bl.a. have mulighed for at skabe venskaber og bekendtskaber i lokalmiljøet fx via sport eller Kellers Klub. Udover praktiske ting, handler botræning også om at kende sin buslinje, læge, det lokale supermarked m.m. Det er alt sammen erfaringer som kan fastholdes, når du efter botræning flytter til en anden boform i samme lokalområde.

Socialpædagogisk botræning

Kellersvej 5
2860 Søborg

Ring til os

Skriv til os

Bemærk

Daglig leder: Berit Weiss

Gladsaxe Kommune
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

CVR: 62761113

Telefon: 39 57 50 00
kommunen@gladsaxe.dk

Borgerservice

Telefontid

Mandag-fredag: 9-14

Personlig henvendelse

Kun med tidsbestilling. Bestil tid på gladsaxe.dk/bestiltid

Åbningstid

Mandag-onsdag og fredag 10-14
Torsdag 10-18

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback