Vandområder

Vandområder

Det er både i Statens og Gladsaxe Kommunes interesse, at der dannes tilstrækkeligt med grundvand. Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget og den nuværende befæstelsesgrad i kommunen er meget høj. Det betyder en reduceret grundvandsdannelse og dermed en begrænsning for, hvor meget grundvand der på bæredygtig vis kan indvindes.

Det overordnede mål er derfor at sikre grundvandet, blandt andet ved at fastholde det rensede regnvand i vandkredsløbet i forbindelse med klimasikring.

Derudover udgør kommunens søer og vandløb et væsentligt bidrag til naturen samt til de rekreative interesser. Det gælder både Bagsværd Sø og de mange mindre søer, der ligger på private ejendomme.

Søer og vandløb

Der er mere end 100 søer i Gladsaxe Kommune. Bagsværd Sø er langt den største sø, hvorfor den er særlig vigtig for både natur og rekreation, men alle søer bidrager til kommunens naturindhold. Mange af søerne er udpeget som naturbeskyttede i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Flere af søerne har ikke offentlig adgang og indgår derfor ikke i den grønne struktur. Der er kun få vandløb i Gladsaxe Kommune. De ligger generelt i eller lige omkring kommunegrænsen. Tipperup Å og Mølleåen er beskyttede vandløb. Kagså tegner kommunegrænsen til Herlev.

Der gælder følgende retningslinjer:

  • De naturmæssige og rekreative værdier for søer og vandløb skal fortsat styrkes og udbygges
  • På Bagsværd Sø skal både elite- og fritidsrosporten sikres ordentlige forhold med respekt for områdets naturmæssige og rekreative værdier
  • De rekreative og naturmæssige tiltag på arealerne omkring Bagsværd Sø skal forbedres for at sikre flere tilbud for alle brugerne af området og give bedre adgang til aktiviteter på søen
  • Det er ikke tilladt at bade i Bagsværd Sø.

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Den nordlige del af kommunen (Nord for Klausdalsbrovej / Motorring 3 / Buddinge Hovedgade / Søborg Hovedgade) er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), mens den sydlige del er udpeget som et område med drikkevandsinteresser (OD-område).

Hele kommunen på nær to mindre arealer i den sydlige del og et lille areal i den østlige del er dækket af indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Dele af disse er oplande til afværgepumpninger for grundvandsforureninger.

Der er udpeget nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) i Hareskoven, langs Kagså op til Smør- og Fedtmosen, Værebro og en stor del af Bagsværd Erhvervskvarter, Bagsværd Bypark og Bagsværd. Derudover er området ved Tinghøjbeholderen, Gladsaxe Stadion og den østlige del af Gladsaxe Ringby også udpeget som NFI område.

Der er udpeget fire boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i den syd-vestlige del af Mørkhøj, nord for Kagsåparken, syd for Bagsværd Sø og Søborg / Maglegård.

Se kort over vandområder nederst på siden

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Der skal udarbejdes en særskilt grundvandsredegørelse, herunder hvilke tekniske tiltag der skal bidrage til at sikre grundvandbeskyttelsen ved ændret anvendelse indenfor OSD og indvindingsoplande, hvis den ændrede anvendelse udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet, samt når ændret anvendelse indenfor BNBO til almene vandforsyninger medfører en øget fare for forurening af grundvandet
  • Hvis særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg ønsker at etablere sig i Gladsaxe Kommune kan de blive mødt af ekstra krav om at etablere tekniske foranstaltninger til sikring mod forurening af grundvandet
  • For at sikre tilstrækkelig grundvandsdannelse tilstræbes det ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i kommunen ved byomdannelse
  • Nye og ændrede tilladelser til indvinding af grundvand til drikkevand tilstræbes givet, så risiko for spredning af eksisterende forureninger minimeres, og så størrelsen på den samlede tilladelse til indvinding af grundvand ikke overstiger grundvandsdannelsen i kommunen.

Kort over vandområder

Redegørelse

Søer og vandløb

Der er mere end 100 søer i Gladsaxe Kommune. Godt halvdelen ligger på private arealer. Den rekreative anvendelse af private søer er forbeholdt lodsejerne. Søer er, uanset ejerforhold, omfattet af naturbeskyttelsesloven, når de er mere end 100 m2.

Bagsværd Sø er ejet af Gladsaxe Kommune. Søen og naturområderne omkring er de mest besøgte i kommunen på alle årstider. Den 121 ha store sø indgår i Mølleåsystemet, som er et af hovedstadsområdets største sammenhængende vandområder. Søen har et artsrigt fugleliv og mange almindelige fiskearter. Det er muligt at bevæge sig hele vejen rundt om Bagsværd Sø til fods eller på cykel og opleve de omgivende naturområder.

Den rekreative anvendelse af Bagsværd Sø er bred. Her er både naturoplevelser og plads til organiseret og uorganiseret motion eller idrætsudøvelse. Bagsværd Rostadion står overfor en omfattende omdannelse, som skal give både idrætten og områdets øvrige gæster gode rammer for at opleve naturen og for at dyrke motion og idræt i inspirerende omgivelser.

Gladsaxe Kommune er del af tre vandløbssystemer. Tibberup Å ligger i den nordlige del af kommunen. Den udspringer i Smørmosen, og vandet løber til Værebro Å, som løber ud i Roskilde Fjord. Mølleåen ligger lige i den nordlige kommunegrænse. Den afleder vand fra Bagsværd Sø til Lyngby Sø. Herfra løber Mølleåen ud i Øresund. Kagsåen ligger på kommunegrænsen til Herlev og leder vandet til Harrestrup Å, der løber ud i Kalveboderne.

Mål for vandområdernes tilstand fastsættes i de statslige vandplaner. Gladsaxe Kommunes vandområder er omfattet af Vandområdeplan for Sjælland 2015-2021. I indeværende planperiode er der krav til en indsats for Tibberup Å i samarbejde med Herlev og Furesø kommuner. Søer over 5 ha skal målsættes. Målopfyldelse for Bagsværd og Lyngby Sø er udsat.

Den tidligere vandplan stillede krav til en reduktion af regnbetingende udløb til Kagså. Dette krav er indarbejdet i Gladsaxe Kommunes vandhandleplan og er baggrunden for, at der arbejdes på et fælles klimatilpasningsprojekt omkring Kagså og opland med deltagelse af Herlev og Gladsaxe kommuner samt forsyningerne NOVAFOS og HOFOR.

Grundvandsredegørelse

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling. En stor del af grundvandsbeskyttelsen sker med udgangspunkt i miljøbeskyttelsesloven, men det er ved kommuneplanlægningen, at kommunerne fastlægger arealanvendelsen og i den sammenhæng skal sikre, at risikoen for grundvandsforurening minimeres.

I kommuneplanen er områder med særlige drikkevandsinteresser udpeget. Der skelnes mellem OD, OSD og NFI områder samt BNBO (Områder med drikkevandsinteresser, Områder med særlige drikkevandsinteresser, Nitratfølsomme indvindingsoplande og Boringsnære beskyttelsesområder).

Omkring 15 procent af kommunens areal er udpeget som NFI område, der blandt andet i relation til byomdannelse betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, hvor grundvandet skal beskyttes ekstraordinært.

Der er udpeget fire boringsnære beskyttelsesområder i Gladsaxe. Disse er fastlagt i forhold til de konkrete boringer. Formålet med at etablere BNBO er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvand i boringens nærområde og derved beskytte drikkevandet.

Bortset fra fredede naturområder og andre beskyttede rekreative arealer er hele kommunen bebygget og udbygget, og der kan derfor ikke udlægges nye arealer til byudviklingen. I Kommuneplan 2017 fastholdes den nuværende arealanvendelse, og der sker derfor ikke en ændring i arealanvendelsen af eksisterende kommuneplanlagte arealer, som vil medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet. Der er derfor ikke udarbejdet en særskilt grundvandsredegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017. 

Hvis der i planperioden udarbejdes kommuneplantillæg for en ændret anvendelse indenfor OSD og indvindingsoplande, og hvis den ændrede anvendelse udgør en væsentlig fare for forurening af grundvandet skal der udarbejdes en særskilt grundvandsredegørelse, herunder hvilke tekniske tiltag, der skal bidrage til at sikre grundvandsbeskyttelsen. Det samme gælder for en ændret anvendelse indenfor BNBO til almene vandforsyninger, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.

Grundvand

Gladsaxe Kommune er fuldt udbygget, og landzoneområderne langs Hillerød Motorvejen, Kagså og Bagsværd Sø samt Hareskoven kan ikke inddrages til byudvikling. I praksis vil byudvikling i Gladsaxe Kommune ske ved byomdannelse og derfor oftest være en ændring af den eksisterende bebyggelse.

Den nuværende befæstelsesgrad i kommunen er meget høj, og det betyder en reduceret grundvandsdannelse. Dette udgør en begrænsning for, hvor meget grundvand der på bæredygtig vis kan indvindes.

Det er både i Statens og Gladsaxe Kommunes interesse, at der dannes tilstrækkeligt med grundvand. Dette tilstræbes sikret ved ikke at øge den samlede befæstelsesgrad i kommunen ved byudvikling og anden ændret arealanvendelse. Herudover arbejdes der i højere grad med klimasikring, der involverer separering af regnvand til lokal nedsivning, hvor det er muligt.

Links:                                                                 

Klimatilpasning