Grøn struktur og fritid

Den grønne struktur skal give adgang til rekreative oplevelser, leg, ro, fællesskaber og aktiviteter tæt på, hvor vi bor, og den skal give plads til, at naturen kan udfolde sig.

Den grønne struktur består af de regionale friluftsområder, kolonihaveområder, forter og batterier under Københavns Befæstning og to grønne bykiler, der er udpeget på baggrund af Fingerplan 2013.

Områder, der er udpeget til fritidsformål, ligger overvejende indenfor den grønne struktur.

I områder til fritidsformål indgår også kommunale idrætsanlæg, der skal sikre rammer for den organiserede idræt samt offentlige pladser og lokale grønne områder, der anvendes til uorganiserede fritidsformål.

Den grønne struktur

Den overordnede grønne struktur dannes af Hjortespringskilen i vest, Hareskovkilen i nord samt af Vestvoldsringen i syd. De tre grønne landskabskiler er en del af Hovedstadens regionale friluftsområder, som er fastlagt i Fingerplanen. Forter og batterier indgår ligeledes i den grønne struktur, det samme gør områder udlagt til kolonihaver. I Gladsaxe Kommunes grønne struktur indgår to grønne bykiler; Kagsåparken og Vandledningsstien.

Regionale friluftsområder

Områderne er i kraft af deres udstrækning og historie bærende for den grønne struktur i Gladsaxe.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Områderne skal overvejende anvendes til almene, ikke bymæssige rekreative formål
 • Områderne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål. Undtaget er kolonihaveområder og velplacerede støttepunkter, hvor bebyggelse reguleres i kommuneplanens rammer
 • Regionale friluftsområder skal friholdes for anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser borgernes adgang til og benyttelse af områderne til almene rekreative formål
 • Der kan etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i konflikt med øvrige anvendelses- og beskyttelsesinteresser
 • Der kan etableres mindre bebyggelse til områdernes drift og anvendelse
 • Placering og udformning af byggeri skal ske under hensyntagen til områdernes landskabelige karakter
 • Der kan ikke placeres støjende friluftsanlæg
 • Adgang til områderne skal opretholdes og forbedres, for eksempel ved etablering af støttepunkter som toiletfaciliteter og informationsskilte
 • Fingerplanens grønne kiler, Hjortespringkilen og Hareskovkilen, skal administreres i overensstemmelse med godkendte planer for de enkelte kiler

Kolonihaver

Kolonihaver er mindre jordstykker, der er udlagt med det formål, at supplere helårsboligen med dyrkning af jorden og fællesskaber i grønne rammer. Kolonihaver i Gladsaxe er overvejende udlagt som varige.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Der planlægges ikke for nye kolonihaver

Grønne bykiler

Med indarbejdelsen af de grønne bykiler suppleres kommuneplanen med nye retningslinjer for at sikre intentionerne i Fingerplan 2013.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • De grønne bykiler skal skabe sammenhængende grønne og blå forbindelser på tværs af kommunegrænserne i Ring 3-korridoren
 • Det grønne og vandet skal integreres i byomdannelsen i Ring 3-korridoren
 • Det skal tilstræbes at skabe sammenhængende grønne og blå forbindelser fra nye tætte byområder til de eksisterende og eventuelt nye regionale friluftsområder og grønne bykiler
 • Hensyn til klimatilpasning i kommunen og på tværs af kommunegrænserne skal tilgodeses
 • De grønne bykiler skal fremme god adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen og på tværs af kommunegrænserne
 • De grønne bykiler skal i videst mulig omfang være alment tilgængelige for friluftsliv
 • Ved byudvikling og byomdannelse skal der tages hensyn til potentialer for udpegning af nye grønne bykiler
 • Potentialer for udvidelse af grønne bykiler eller udpegning af nye skal indarbejdes i den grønne strategi

Friluftsanlæg, forter og batterier og lokale grønne områder

Friluftsanlæg er offentligt tilgængelige anlæg, som kan benyttes til og danne ramme for friluftsaktiviteter. Derudover er der udpeget offentlige pladser og lokale grønne områder, som er rekreative anlæg for et kvarter eller en bydel, og som kan anvendes til uorganiserede friluftsaktiviteter.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt tilgængelige
 • Forter og batterier skal udvikles som naturmæssige rekreative tilbud i de nære boligområder og som en del af den samlede fortælling om Københavns Befæstning
 • Lokale grønne områder skal være offentligt tilgængelige og kan indeholde forskellige og varierede støttepunkter for den almene rekreative anvendelse
 • I lokale grønne områder og friluftsanlæg kan klimatilpasning indgå i samspil med den rekreative anvendelse, såfremt det ikke går imod andre interesser

kort over grøn struktur og fritid

Redegørelse

Den grønne struktur

Den grønne struktur udgøres af store sammenhængende naturområder, hvoraf størstedelen også er udpeget som regionale friluftsområder, samt af kolonihaveområder, forter og batterier under Københavns Befæstning, bykiler, friluftsanlæg og lokal grønne områder.

Fingerplan 2013 fastlægger, at kommuneplanlægningen i Gladsaxe og de øvrige LOOP CITY kommuner skal sikre, at der som led i omdannelsen af by- og erhvervsområder langs Ring 3 fastlægges grønne bykiler, som primært forbeholdes alment tilgængelige frilufts- og fritidsformål.

Regionale friluftsområder

De regionale friluftsområder er udpeget i de tidligere regionplaner og omfatter Hareskovene, Bagsværd Sø med omgivelser, Smør- og Fedtmosen samt Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen. Hjortespringkilen og naturområderne i syd er forbundet af en grøn forbindelse langs med Hillerødmotorvejen.

Som et led i at gøre de grønne områder til attraktive hverdagslandskaber og rekreative udflugtsmål kan der placeres støttepunkter for friluftslivet, hvor der er god stiadgang. Støttepunkter kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende frilufts-, kultur- eller overnatningsanlæg.

I forbindelse med planlægning og administration af de regionale friluftslandskaber skal der i afvejningen med andre arealanvendelsesinteresser lægges særlig vægt på at sikre de regionale friluftsområders rekreative funktion.

Kolonihaver

Kolonihaveområder skal have adgang for offentligheden til fods på veje og stier i området fra klokken 8-21 i perioden for sommertid.

Der kan ikke planlægges nye kolonihaveområder, men der kan udlægges areal til daghaver. Daghaver er nyttehaver og pensionisthaver, hvor overnatning ikke er tilladt. I daghaver kan der forefindes mindre havehuse, redskabsskure og lignende. Gladsaxe har flere områder med nyttehaver, som bidrager til variation af både oplevelser og natur i byen.

Gladsaxe Kommune har følgende kolonihaver:

 • Pilegårdens Haveby
 • HF Voldby
 • HF Mosehøj­­
 • HF Smørmosen
 • HF Skrænten
 • HF Tornhøj
 • HF Fælleseje
 • HF Samvirke
 • HF 4. juli 1917
 • HF Mirabelle
 • HF Carl Nielsens Minde

Grønne bykiler

I Gladsaxe Kommune er følgende grønne bykiler udpeget:

 • Kagsåparken
 • Vandledningstien

I udpegningen af de grønne bykiler er der taget højde for:

 • at de så vidt muligt skal forbinde nye tætte byområder til eksisterende og eventuelt nye grønne kiler (regionale friluftsområder) og grønne bykiler,
 • at de skal give adgang til naturkvaliteter og landskabsoplevelser i kommunen eller på tværs af kommunegrænser,
 • og at de i videst mulige omfang skal være alment tilgængelige for friluftsliv.

De udpegede grønne bykiler indarbejdes i Fingerplan 2017.

Friluftsanlæg, forter og batterier samt lokale grønne områder

De kommunale idrætsanlæg er rammer for den organiserede idræt. I Gladsaxe Kommune er der følgende tre kommunale idrætsanlæg:

 • Akademisk Boldklub Gladsaxe
 • Bagsværd Stadion
 • Gladsaxe Idrætscenter

Offentlige pladser og lokale grønne områder som Rådhusparken og Wergelandsparken kan anvendes til uorganiserede fritidsformål.

Byrådet ønsker at understøtte borgernes sundhed og livskvalitet ved at tilbyde gode faciliteter til idrætsudøvelse og give mulighed for en mangfoldig anvendelse af kommunens friluftsanlæg, pladser og lokale grønne områder. Bevægelse skal være en mulighed i borgernes hverdag. Der skal være plads til at prøve nyt, som kan inspirere til GladsaxeLiv i form af aktivitet og bevægelse i byens rum. Det er blandt andet baggrunden for udviklingen af Gladsaxe Idrætsanlæg, som i dag byder indenfor til både den organiserede idræt, til uorganiseret leg og aktivitet og til en mere mangfoldig natur end traditionelle idrætsanlæg. Friluftsanlæg er vigtige for rekreation i hverdagen og som trædesten for byens natur.

I Gladsaxe ligger to forter og to batterier. I forbindelse med revitaliseringen af Københavns Befæstning, har der været særligt fokus på at gøre Bagsværdfortet synligt og tilgængeligt for rekreation og bevægelse i hverdagen. Gladsaxefortet og Buddinge Batteri er vigtige grønne områder i byområderne med en særlig historisk fortælling. Tinghøj Batteri ligger på privat grund.

De lokale grønne områder kan både have en natur- og park- eller bymæssig karakter. Det er de områder, som særligt bidrager til rekreative oplevelser og rammer for mødesteder i hverdagen. Det er områder, hvor der er bynatur, som understøtter den biologiske mangfoldighed. Det er samtidig områder, hvor der er plads til og mulighed for leg og bevægelse. Det er byens mødesteder med plads til fællesskaber og GladsaxeLivet.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Fingerplanen

GladsaxeLiv