Trafikstruktur

Gladsaxe Kommune har fokus på adgangen til attraktive transportformer og trafikal afvikling. Vi ønsker at sikre, at cykling, gang og kollektiv trafik er så attraktiv, at de vælges som de primære transportformer I byen. Samtidig vil vi arbejde for at sikre en god fremkommelighed og rejsehastighed på vejene, og at trafikken så vidt muligt afvikles uden trængsel og kødannelse.

Eksisterende trafikanlæg

Som udgangspunkt fastholdes den nuværende overordnede vejstruktur og niveauinddeling i Gladsaxe Kommune.

Vejstrukturen omfatter en vejklassificering bestående af trafikveje, fordelingsveje og lokalveje og en tilhørende hastighedsklassifikation. På trafikveje er der de fleste steder 50 km/t hastighedsbegrænsning, mens fordelingsveje og lokalveje typisk er skiltet med 40 km/t hastighedsbegrænsning. Veje i industri- og erhvervsområder, der som oftest er fordelingsveje, har generelt 50 km/t hastighedsbegrænsning og er ikke forsynet med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Vi arbejder løbende med at sikre og forbedre trafiksikkerheden på de eksisterende veje for både bilister og bløde trafikanter.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Den gode tilstand af det kommunale vejnet skal opretholdes og sikres ved vedligehold, drift og renovering
 • Der skal sikres en fortsat forbedring af trafiksikkerheden i kommunen via trafiksaneringsprojekter
 • Serviceniveauet for den kollektive trafik skal fastholdes, og hvor det er muligt, skal der gennemføres tiltag, der sikrer en hurtigere afvikling i bustrafikken

Planlagte trafikanlæg

Der vil i trafikplanlægningen i Gladsaxe Kommune de kommende år være et særligt fokus på fremkommelighed, herunder overflytning af biltrafik til kollektiv trafik, letbane og cykeltrafik.

Der gælder følgende retningslinjer:

Trafik i og ved omdannelsesområderne

 • I forbindelse med omdannelsesområderne Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby kan der etableres nye veje og stier eller ske en omlægning af eksisterende veje og stier til betjening af de nye funktioner i områderne
 • I forbindelse med omdannelsen af Gladsaxe Erhvervskvarter og etableringen af letbanen vil vejstrækningen på Gladsaxe Ringvej, mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej, blive udformet til en grøn boulevard
 • I forbindelse med etableringen af letbanen i Ring 3 skal trafikafviklingen sikres
 • Der skal sikres areal til letbanen langs Ring 3 med stationer ved ringvejens krydsning ved Gammelmosevej, Buddinge Station, Buddinge Rundkørsel, Gladsaxevej, Gladsaxe Trafikplads og ved Dynamovej

Trafikstier og rekreative stier

Gladsaxe har et veludbygget net af trafikstier, som understøtter den trygge og hurtige transport i hverdagen. Trafikstier skal gøre det attraktivt af vælge cyklen som transportmiddel i hverdagen – også i kombination med andre transportmidler. 

I stinettet indgår endvidere et regionalt system af rekreative stier. Dette er stier i eget tracé, som forbinder byområder med friluftslandskabet, og som gør det til en rekreativ oplevelse at komme til de omgivende friluftslandskaber.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Cykelstinettet udbygges med cykelstier langs Aldershvilevej, Triumfvej og Hagavej og supercykelstier langs Ring 3 i forbindelse med etablering af letbanen
 • Der skal sikres tilstrækkelig plads til attraktiv cykelparkering ved større trafikknudepunkter, så kombinationen mellem cykel og kollektiv trafik bliver forbedret
 • Ved udbygning af stinettet skal sammenhængen til de nationale og regionale cykelruter og rekreative stier opretholdes
 • Det regionale rekreative stinet bør have sikrede skæringer over eller under veje, baner og vandløb, så oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng bliver tilgodeset.

Statslige arealreservationer

 • Der skal sikres areal til udbygning af Hillerødmotorvejen fra 4 til 6 spor mellem Motorringvej 3 og Værløse

Kort over planlagte trafikanlæg

 

Redegørelse

I de kommende år vil der i trafikplanlægningen blive arbejdet med at styrke mulighederne for at give borgere og pendlere et attraktivt valg med at tage cyklen og bruge den kollektive transport.

Kollektiv transport

Gladsaxe Kommune er bundet op på den regionale kollektive transportstruktur med S-banen til Farum og København, linjen har fem S-togs stationer i kommunen.

De større veje, bebyggelser og erhvervskvarterer i kommunen betjenes af en række højklassede S- og A-buslinjer. Derudover betjener en række buslinjer lokalområder i kommunen.

Letbane

Den nye letbane på Ring 3 vil give mulighed for at pendle på tværs af S-togslinjerne, og dermed binde Gladsaxe tættere sammen med resten af Storkøbenhavn. Derfor er der fokus på at understøtte muligheden for kombinationsrejser og sammenkoblingen mellem den kommende letbane og cyklen.

Statslige vejnet

Gladsaxe har let adgang til det statslige vejnet, da kommunen ligger mellem Helsingørmotorvejen og Hillerødmotorvejen, mens Motorring 3 går på tværs af kommunen. De større veje i det kommunale vejnet, Ring 3 og Ring 4, er en del af den regionale sammenhængende vejstruktur.

De statslige vejstrækninger i Gladsaxe Kommune, der udgør ialt 14 km - fordelt på ca. 12,5 km motorvej og ca. 1,5 km øvrige veje, er:

 • En del af Hillerødmotorvejen (statsvej nr. 13, rute 16)
 • Motorring 3 (statsvej nr. 3)
 • Ring 4 (statsvej nr. 111)

Vejdirektoratet er myndighed for de statslige veje.

Supercykelsti

Et kommunalt tiltag på regionalt niveau inden for cykeltrafikken, er at udvikle et sammenhængende højklasset cykelnet i Hovedstadsområdet, også kaldet supercykelstier. Der er i forbindelse med letbaneprojektet planlagt en supercykelsti i Ring 3.

Rekreative stier

De rekreative stier ligger i eget trace, og her prioriteres oplevelsen af cykelturen sammen med komfort og sikkerhed. Det rekreative stinet giver mulighed for transport i grønne omgivelser i hele hovedstaden. Den nationale cykelrute, rute 2 Hanstholm-København, følger Motorring 3’s forløb gennem Gladsaxe.     

Links:

Trafik, mobilitet og letbane

Links ud af Kommuneplan 2017:

Trafiksikkerhedsby

Supercykelstier

Hovedstadens Letbane