Tekniske anlæg

Tekniske anlæg omfatter trafikanlæg, forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg som for eksempel genbrugsplads, renseanlæg, deponeringsanlæg mv.

Tekniske anlæg er vist på kortet og retningslinjerne giver bestemmelser for placering af nye anlæg og behovet for at respektere de eksisterende anlæg i forbindelse med nyt byggeri og anlæg.

Se kort over tekniske anlæg nederst på siden

Der gælder følgende retningslinjer:

  • Nybyggeri skal, hvor det er muligt, tilsluttes den kollektive varmeforsyning, fjernvarme eller naturgas
  • Anlæg, byggeri eller andre dispositioner skal respektere højspændings- og naturgasanlæg
  • Ud over kommunens egen Genbrugsstation må der ikke etableres større affaldsanlæg
  • Der må ikke etableres virksomheder eller anlæg med særlige beliggenhedskrav

 

Kort over tekniske anlæg

Redegørelse

Højspændningsanlæg

Der planlægges for højspændningsledninger over Hillerødmotorvejen, og krydsning af statens vejareal, skal godkendes af Vejdirektoratet.

Fjernvarme

Gladsaxe Kommune er i gang med at udvide fjernvarmeforsyningen i kommunen. Konverteringen fra for eksempel naturgas til fjernvarme vil medføre en reduktion af forbrugernes CO2-udledning og besparelser til indkøb af energi.

Gladsaxe Kommune er delt op i to områder, når det gælder udbygningen af fjernvarme. Grænsen går ved Motorring 3 og Stengårds Allé. Vestforbrændingen forsyner den nordlige del, mens Gladsaxe Fjernvarme forsyner den sydlige del. Byrådet ønsker fortsat at udbygge med fjernvarme i naturgasområder i de kommende år, inden for de rammer som Staten sætter herfor. Ved starten af 2017 er det dog ikke muligt.

Genbrugsstation

I takt med den stigende genanvendelse af affald og byggematerialer ønsker Gladsaxe Kommune at udvide Genbrugsstationen på Turbinevej med det ubebyggede areal nord for den eksisterende Genbrugsstation. På arealet findes den fredede gravhøj Sneglehøj. Udvidelsen af Genbrugsstationen skal ske i respekt for fortidsmindet. Dette vil blandt andet ske ved at friholde et areal omkring gravhøjen, og samtidig sikre, at containere bliver placeret i et nedsænket område, så gravhøjen fortsat vil være synlig fra motorvejen. Det udvidede område vil ikke blive anvendt til opbevaring af farligt affald, og området vil ikke blive bebygget.

Virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav

I overensstemmelse med Fingerplan 2013, må der ikke etableres virksomheder og anlæg med særlige beliggenhedskrav i Gladsaxe Kommune.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Gladsaxe Fjernvarme

Vestforbrændingen