Stationsnærhed

Begrebet 'stationsnærhed' stammer fra Fingerplanen, som har været model for planlægningen i Hovedstadsområdet siden 1948.

Hensigten er, at den mest intensive byudvikling skal ske omkring S-togs stationerne og de kommende letbane stationer, så den kollektive trafik bliver udnyttet bedst muligt.

Stationsnære kerneområder

De stationsnære kerneområder er udvalgte områder i umiddelbar nærhed af stationerne, hvor Byrådet ønsker en fortsat intensiveret byudvikling. Afstanden til nærmeste station er højst 600 meter.

Der er udpeget stationsnære kerneområder omkring Bagsværd Station, Buddinge Station, Kildebakken Station og de kommende letbanestationer ved Gladsaxe Rådhus, Gladsaxevej og Gladsaxe Trafikplads.

Se Stationsnærhedskort nederst på siden

Der gælder følgende retningslinjer

 • Inden for de stationsnære kerneområder kan der placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter. Det vil sige blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende
 • Intensive byfunktioner, der henvender sig til et regionalt opland, det vil sige et opland, som rækker ud over kommunen og nabokommunerne, kan placeres i kerneområderne omkring Bagsværd Station og Buddinge Station, der begge er knudepunktstationer
 • Ved planlægning i de stationsnære kerneområder skal det tilstræbes, at byudviklingen vil kunne bidrage til en trafikal adfærd, hvor mange benytter den kollektive transport
 • Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse tæt på stationen
 • Placering af funktioner, herunder parkering, skal understøtte udviklingen af tætte varierede byområder.

Stationsnære områder

De stationsnære områder er udvalgte områder med kort afstand til stationerne, hvor Byrådet ønsker en intensiveret byudvikling.

Udpegningerne for stationsnære områder er omkring Bagsværd Station, Buddinge Station, Kildebakken Station, Vangede Station og de kommende letbanestationer.

Der gælder følgende retningslinjer

 • Inden for de stationsnære områder og fortrinsvist i kerneområderne, kan der placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter
 • Det vil sige blandt andet kontor- og serviceerhverv, beskæftigelsesintensive produktionserhverv, offentlige institutioner, udstillings- og kongrescentre, større idrætsanlæg og multianvendelige anlæg til fritidsformål, hoteller, tæt boligbebyggelse og lignende
 • Inden for det stationsnære område - men uden for kerneområdet - kan der opføres kontorbyggeri på mere end 1.500 m², når der ved planlægningen af områderne redegøres for, hvordan der vil blive arbejdet med virkemidler til at begrænse trafikken. Denne redegørelse skal indarbejdes i kommuneplantillæg eller lokalplaner. Det kan for eksempel handle om at begrænse udbuddet af parkeringspladser, virksomhedsfinansierede ordninger, der fremmer brug af cykel og gang, samt kollektiv trafikbetjening til og fra stationen. Målet er, at trafikale virkemidler skal gøre det lige så attraktivt at benytte kollektiv trafik, som det er i de stationsnære kerneområder
 • Der kan planlægges for kontorbyggeri over 1.500 etagemeter i hele det stationsnære område, når Byrådet vurderer, at der ikke er tilstrækkeligt med byggemuligheder i det stationsnære kerneområde i den pågældende egn (det inkluderer stationer i nabokommuner på samme banestrækning)
 • Eksisterende kontorejendomme, der er placeret stationsnært, men uden for de stationsnære kerneområder, kan udbygges, hvis de er opført før 1. januar 2007
 • Bebyggelsesprocenter skal afspejle nærheden til en station således, at der opereres med størst udnyttelse tæt på stationen
 • Placering af funktioner, herunder parkering, skal understøtte udviklingen af tætte varierede byområder.

Ikke stationsnære områder

De ikke stationsnære områder er enten områder med stor afstand til stationerne eller områder, hvor Byrådet af andre årsager ikke ønsker en intensiveret byudvikling.

Der gælder følgende retningslinjer

 • Uden for de stationsnære områder kan der ikke placeres byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har en intensiv karakter
 • Øvrige byfunktioner, herunder tæt boligbyggeri og kontorbyggeri mindre end 1.500 m², må placeres både inden for og uden for de stationsnære områder.

Kort over stationsnærhed

Redegørelse

Begrebet stationsnærhed stammer fra Fingerplanen, hvor det bærende princip har været, at byudvikling primært skal ske i forbindelse med S-tog stationerne, for derved at skabe bedre mulighed for at benytte den kollektive transport. I Fingerplan 2013 blev de kommende letbane stationer også omfattet af begrevet. Her angives de stationer, som er udgangspunkt for en afgræsning af stationsnære områder og stationsnære kerneområder.

I Fingerplan 2013 er byområdet opdelt i henholdsvis det indre storby område (håndflade) og det ydre storby område (byfingre). Der gælder forskellige regler indenfor henholdsvis 'håndflade' og 'byfingre'. I Gladsaxe Kommune er områderne syd for Motorring 3 'håndflade', mens områderne nord for hører under 'byfingre'.

S-tog stationerne

Omkring hver S-tog station skal kommunerne udpege hvilke områder, der egner sig til intensiveret byudvikling. Inden for en radius af 600 meter i gåafstand defineres de 'stationsnære kerneområder' og i en større radius udpeges de 'stationsnære områder'. I 'håndfladen' er den vejledende radius omkring stationerne 1.000 meter, mens den i 'byfingrene' er 1.200 meter.

I Gladsaxe Kommune har Byrådet vedtaget, at intensiv byudvikling med fordel kan ske i Bagsværd, Buddinge og langs dele af Søborg Hovedgade. Der er foretaget en mindre udvidelse af det stationsnære område langs Søborg Hovedgade, så hele bydelscentret, der ligger stationsnært, nu er udpeget til stationsnært område. Øvrige områder egner sig efter Byrådets vurdering bedre til en mere ekstensiv udbygning.

Letbanen

I forbindelse med den kommende letbane langs Ring 3 har Byrådet med udgangspunkt i 600 meter radier fra letbanens kommende stationer udpeget stationsnære kerneområder, der giver mulighed for en øget vækst i områderne i Gladsaxe Ringby og Buddinge Bymidte.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Fingerplanen