Klimatilpasning

Klimatilpasning

Kraftigere og mere intense regnhændelser er en stigende miljø- og samfundsmæssig udfordring. Gladsaxe er en klimavenlig kommune, der har fokus på både klimaforebyggelse og klimatilpasning. Der skal derfor tænkes i løsninger, der håndterer den øgede regn. Bygninger skal sikres mod oversvømmelser, og parkeringspladser og grønne områder skal bruges til midlertidigt at tilbageholde regnvand. Det er et mål i Gladsaxe Kommune, at de store mængder regnvand ses som en ressource i forhold til at øge den naturmæssige og/eller rekreative kvalitet i kommunen.

Se klimatilpasningskort nederst på siden

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I forbindelse med planlægningen af nye byområder, bygninger og anlæg, skal området klimasikres i henhold til gældende spildevandsplan. Klimasikringen skal ske ud fra følgende virkemidler:
  • Forsinkelse, som etablering af for eksempel regnvandsbede, terrænregulering med fordybninger til forsinkelsesarealer, afledning via åbne render/trug med videre
  • Nedsivning, for eksempel med permeable belægninger, faskiner, fastsættelse af maximale befæstelsesgrader.
  • Fordampning, både ved etablering af grønne tage, plantning af flere træer og ved forsinkelse i åbne bassiner/render/trug
  • Afbødende foranstaltninger, både i forhold til placering af byggefelter under hensyntagen til eksisterende terræn og kortlægning af oversvømmelsesarealer samt ved fastsættelse af sokkelkoter og terrænregulering 
 • Ved fortætning i byområder skal det dokumenteres, at fortætningen ikke giver øget risiko for oversvømmelser. Alternativt skal der etableres foranstaltninger, som sikrer, at risikoen ikke øges
 • Regnvandet skal ind i det naturlige kredsløb og ledes hen, hvor det gør mindst skade
 • Regnvandet skal være synligt i bybilledet og indgå i rekreative løsninger, alle de steder hvor det er muligt
 • Regnvandet kan anvendes i naturmæssige sammenhænge, såfremt det bidrager til en øget naturværdi og ikke er i modstrid med gældende areal- og artsfredninger
 • Der kan ske lokal afledning af regnvand til grønne friarealer og vandområder under skybrud
 • Under skybrud kan der ske lokal håndtering af regnvand på udvalgte veje, såkaldte skybrudsveje
 • Klimatilpasning indenfor de 13 områder, der er udpeget i risikokortlægningen i Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan, skal ske i overensstemmelse med klimatilpasningsplanens mål.

Kort over klimatilpasning

Redegørelse

Ved planlægning af nye byområder, bygninger og anlæg er det vigtigt, at der fra start indtænkes klimatilpasningsløsninger. Gennemtænkte og integrerede løsninger gør ikke nødvendigvis et byggeri dyrere, men kan forhindre, at der på sigt opstår uheldige konsekvenser af for eksempel ekstremregn.

Ifølge planloven er det muligt at udarbejde klimalokalplaner, der regulerer byggeri og anlæg med baggrund i et ønske om at sikre klimatilpasning.

Risikokortlægningen i Klimatilpasningsplanen har vist, at der er behov for at sætte særlig fokus på klimatilpasning i 13 udpegede områder. Retningslinjerne for klimatilpasning gælder for hele kommunen, men i de 13 udpegede områder stilles der krav om, at klimatilpasningsløsninger integreres i udviklingen af områderne.

Retningslinjerne følges op i kommuneplanens rammer ved at markere alle de rammeområder, der er omfattet af de 13 udpegede områder. I forbindelse med den konkrete planlægning skal behov for klimatilpasningstiltag undersøges på baggrund af analyse- og kortmateriale i klimatilpasningsplanen sammenholdt med de lokale forhold på stedet.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Klimatilpasningsplan