Energi og miljø

Gladsaxe Kommune vil leve op til de nationale målsætninger om at udlede 40 procent mindre CO2 i 2020 og om at genanvende 50 procent af borgernes affald i 2022. Derudover ønsker kommunen at øge andelen af vedvarende energi, reducere energiforbruget, håndtere de store mængder regnvand og bruge det som en ressource.

Miljømæssigt ønsker Gladsaxe Kommune at mindske dannelsen af affald og udnytte ressourcerne på en bedre måde. Kommunen vil sikre områder til støjfølsom anvendelse mod støjgener.

Energirigtig byggeri og anlæg

Både i forbindelse med planlægning af omdannelsesområderne og i den eksisterende by vil der være fokus på bæredygtighed, når der skal bygges og anlægges nyt. Gladsaxe Kommune vil med sine egne ejendomme fungere som udstillingsvindue for energirigtige og bæredygtige løsninger og dermed give inspiration til virksomheder og borgere.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Energirigtige og bæredygtige løsninger skal indarbejdes i planlægningen af nye byområder, bygninger og anlæg
 • Energirigtige og bæredygtige løsninger skal indtænkes i kommunens ejendomme

Solceller og solfangere

I Gladsaxe er der fokus på at øge andelen af vedvarende energi ved blandt andet at fremme brugen af solceller og solfangere. Det gælder både i planlægningen af byomdannelsesområder, hvor der er gode muligheder for at kombinere god arkitektur og bæredygtig energiforsyning, men også i den eksisterende by.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Hvor det er muligt, skal solceller og solfangere på bygninger være integreret i taget eller facaden
 • Hvor det ikke er muligt, at solceller og solfangere er integreret i bygningen, skal de placeres i en eller flere sammenhængende rektangulære flader
 • Solceller og solfangere må gerne være synlige i bybilledet, men de må ikke skæmme eller være til gene for naboejendomme med hensyn til refleksioner
 • I større sammenhængende bebyggelser, som for eksempel rækkehusbebyggelser, må der ikke opsættes solceller og solfangere, før der er vedtaget et fælles princip for, hvordan de skal opsættes.

Byvindmøller

Gladsaxe Kommune ser positivt på placering af byvindmøller i kommunen, da de kan være med til at bidrage til den lokale vedvarende energiproduktion.

Se kort nederst på siden

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Der er ikke mulighed for placering af store vindmøller i Gladsaxe Kommune
 • Byvindmøller må placeres i erhvervskvartererne; Bagsværd Erhvervskvarter, Gladsaxe Ringby, Mørkhøj Erhvervskvarter, Buddingevej Vest og Glentegård
 • Derudover må byvindmøller placeres på udpegede bygninger, der har en væsentlig højde i forhold til de omkringliggende bygninger, så de ikke kommer til at skæmme i bybilledet. Det gælder for højhusene i Værebro Park, de to højhuse i Bagsværd og højhuset ved Buddinge Bymidte
 • Byvindmøller bør placeres så de er mindst synlige og under hensyntagen til den eksisterende arkitektur og nærområdet
 • I de tilfælde, hvor der bliver opsat flere byvindmøller i samme område, skal de være ens
 • Ved opsætning af byvindmøller skal der tages hensyn til støjfølsomme arealanvendelser.

Energiforsyning

Gladsaxe Kommune er i gang med den planlagte udvidelse af fjernvarmeforsyningen, der vil resultere i en reduktion i forbrugernes CO2 udledning.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Energiforsyningen skal samlet set være så CO2-neutral som mulig
 • Varmeforsyningen skal baseres på fjernvarme, men med mulighed for alternativer inden for vedvarende energi
 • Der skal ved omlægning til fjernvarme, så vidt muligt indtænkes løsninger for regnvand i forbindelse med anlægsarbejdet.

Affald

Gladsaxe arbejder for, at affaldet bliver sorteret i flere forskellige fraktioner, så affaldet kan blive håndteret korrekt, og en stor andel af affaldet bliver genanvendt. Når affaldet bliver genanvendt og håndteret korrekt mindskes miljøbelastningen og ressourcerne genbruges. Vi skal derfor gøre det nemt for borgerne at sortere deres affald. Det gør vi blandt andet ved at stille de rigtige affaldsløsninger til rådighed for borgerne, så de kan sorterer deres affald.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • På den enkelte ejendom skal det sikres, at der er tilstrækkeligt areal til placering af beholdere og udstyr til opbevaring af affald og genanvendelige materialer fra ejendommens brugere

Støj

Vedvarende støj kan have en stor negativ effekt i ens hverdag. Gladsaxe Kommune har flere strækninger langs vejene, hvor støj fra trafikken overstiger de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Derfor er det nødvendigt med et fokus på reducering af støj både ved eksisterende og fremtidige støjfølsomme bebyggelser.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Der skal så vidt muligt ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse såsom boliger, offentlige formål, institutioner, udendørs opholdsarealer og lignende i områder, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier for trafikstøj (Støj fra Veje, 2007)
 • Såfremt støjniveauet ikke kan sikres gennem afstandsdæmpning, skal der fastsættes krav om forebyggelse af støjgener, som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn
 • I forbindelse med omdannelse af tidligere erhvervsområder til nye støjfølsomme anvendelser skal der tages hensyn til eksisterende støjende virksomheder enten ved afdæmpning eller støjforanstaltninger
 • I byomdannelsesområderne kan der opereres med overgangsordninger jf. mulighederne i planlovens § 15 a, hvorefter der kan udlægges areal til støjfølsomanvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år.

Kort over byvindmøller

Redegørelse

Energirigtig byggeri og anlæg

En stor del af kommunens energiforbrug og dermed CO2 udledning stammer fra opvarmning af boliger. Der arbejdes derfor på at hjælpe borgerne med at reducere energiforbruget og til at overgå til mere miljøvenlige energiformer.

Bygningsreglementet stiller løbende større og større krav til energiniveauet i nybyggeri. Det er derfor i højere grad i den eksisterende bygningsmasse, at der skal ske en indsats i forhold til energirenovering.  Gladsaxe Kommune vil lægge sig i front med markante energiforbedringer i egne bygninger. En udbygning af fjernvarmenettet vil desuden resultere i en reduktion i forbrugernes CO2 udledning. Der ønskes fortsat udbygget med fjernvarme i naturgasområder i de kommende år, inden for de rammer som Staten sætter herfor. Ved starten af 2017 er det dog ikke muligt.

Solceller og solfangere

Stigende energipriser og øget fokus på miljøet har bidraget til udvikling af solceller og solfangere. Gladsaxe Kommune ser positivt på denne udvikling, men finder det også nødvendigt at have retningslinjer for opsætning af dem, så arkitekturen i kommunen også fremover er fremtrædende såvel som bæredygtig.

For større samlede bebyggelser er det vigtigt, at der fastsættes et princip for opsættelse af anlæggene, så der opnås et harmonisk og ensartet udtryk i for eksempel en husrække.

Nogle ejendomme er omfattet af lokalplaner eller deklarationer, hvori der for eksempel findes regulerende bestemmelser vedrørende materialer og udformning af taget og facaden, som kan være afgørende for, hvordan et anlæg kan monteres.

Byvindmøller

Byvindmøller omhandler såkaldte minivindmøller. De er små vindmølleanlæg, der kan opstilles i tilknytning til beboelse og har en nominel effekt på maksimum 10 kW. Minivindmøller kan være relevante at montere på større bygninger og åbne arealer.

Lovgivningsmæssigt falder minivindmøller i Danmark ind under begrebet husstandsvindmøller. Miljøgodkendelsesmæssigt betyder det, at der ikke umiddelbart stilles krav om en VVM-redegørelse inden opførelsen. Dog skal der for alle former for vindmøller foretages en screening for nødvendigheden af en VVM-redegørelse.

Ved opsætning af byvindmøller skal der tages hensyn til støjfølsomme arealanvendelser. Disse defineres som ved områder udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller rekreative områder.

Affald

I 2015 blev der i kommunens indsamlingsordninger for borgerne indsamlet ca. 26.000 ton affald, heraf ca. 10.000 ton til genanvendelse.

På Gladsaxe Kommunes genbrugsstation afleveres hvert år knap 30.000 ton affald. Affaldsmængderne har været faldende de seneste år. Både borgere og mindre erhverv har adgang til Genbrugsstationen. I 2015 var der ca. 200.000 besøg.

Byrådet godkendte i 2015 Affaldsplan 2015-2024. Et ambitiøst mål i planen er 58 procent genanvendelse fra husholdningerne i 2022. I 2015 var genanvendelsen 35,3 procent. Vejen til målet er indsamling af madaffald. Fra april 2019 starter vi en ny ordning for madaffald i parcel-, rækkehuse og mindre etageejendomme og fra 2020 kommer de store boligselskaber også med i ordningen. I de kommende år vil der derfor fortsat være behov for et større areal til affaldscontainere på den enkelte ejendom, fordi kravene til sortering af affald vil blive skærpet, og fordi borgerne løbende bliver bedre til at sortere deres affald. Vi arbejder også på at kunne etablere en udbygget, moderniseret genbrugsstation, der kan imødekomme borgeres og virksomheders behov.

Støj

Byrådet har vedtaget en støjhandleplan, der omfatter de mest trafikstøjbelastede boliger i kommunen. Denne støjhandleplan opdateres løbende på baggrund af en støjkortlægning af trafikstøjen i kommunen. Næste støjhandleplan forventes i 2018.

Gladsaxe Kommune vil i forbindelse med helhedsplaner og lokalplanlægningen udarbejde en støjkortlægning, hvor det er relevant. Det gælder både for trafik- og virksomhedsstøj. Med omdannelsen af erhvervsområderne vil risikoen for virksomhedsstøj over tid naturligt mindskes, hvor behovet for krav om trafikstøj fortsat vil have et fokus.

Links:

Tekniske anlæg

Links ud af Kommuneplan 2017:

Affaldsplan

Støjhandleplan for trafik 2013-2018

MiljøGIS for kort med trafikstøj