Detailhandel

Gladsaxe Kommune indgår i hovedstadsområdets samlede detailhandelsstruktur. Kommunens butikker er derfor både i konkurrence med hinanden og med de regionale handelscentre. Byrådet ønsker at styrke detailhandlen i bymidterne, bydels- og lokalcentrene, som skal understøttes og udbygges, så flere borgere vælger at handle lokalt.

Gladsaxe Kommune har en decentral detailhandelsstruktur, hvilket betyder, at der er få områder i kommunen, hvor borgerne har længere end 500 meter til nærmeste centerområde. Der er stor rummelighed i de eksisterende rammer for bruttoetagearealet, og Byrådet vil derfor ikke give mulighed for udlæg af yderligere bruttoetageareal. Dog afstemmes rammerne for bruttoetagearealet med de faktiske forhold og giver mulighed for enkelte nye større udbygningsprojekter, der kan understøtte den eksisterende detailhandel.

Se detailhandelskort nederst på siden

Bymidter og bydelscentre

Der er to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og tre bydelscentre (Søborg Hovedgade og Høje Gladsaxe).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Butikker og andre centerfunktioner skal placeres i bymidterne eller bydelscentrene
 • Bymiljøet i bymidter og bydelscentre skal være af høj kvalitet, og der skal være mulighed for gadehandel med torvedage, stadepladser med mere
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet
 • I bymidter og bydelscentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 5.000 m² og for en udvalgsvarebutik højst 10.000 m².

Bymidte

Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål

Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017

Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker

Bagsværd

2C1

2C2

2C3

2C4

2C5

2C6

2C7

2C8

18C1

Bagsværd i alt

 

7.900 m²

800 m²

2.350 m²

13.700 m²

950 m²

1.400 m²

2.100 m²

800 m²

5000 m²

35.000 m²

 

6.532 m²

502 m²

756 m²

3599 m²

440 m²

1390 m²

0 m²

240 m²

0 m²

13.459 m²

 

1.368 m²

298 m²

1.594 m²

10.101m²

510 m²

10 m²

2.100 m²

560 m²

5.000 m²

21.541m²

Buddinge

13C1

13C2

13D1

13D2

13C4

13B1

13B17

13E1

11C1

11E1

11B1

11D5

Buddinge i alt

 

6.000 m²

500 m²

0 m²

1.600 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

5.000 m²

0 m²

0 m²

0 m²

13.100 m²

 

4.769 m²

194 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

3.580 m²

0 m²

0 m²

0 m²

8.543 m²

 

1.213 m²

306 m²

0 m²

1.600 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

1.420 m²

0 m²

0 m²

0 m²

4.557 m²

 

Bydelscenter

Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål

Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017

Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker

Søborg

14C1

14C2

14C3

14C4

14C5

14C6

14C8

14C9

Søborg i alt

 

2.900 m²

1.500 m²

2.700 m²

7.900 m²

1.500 m²

750 m²

550 m²

800 m²

18.600 m²

 

204 m²

1.357 m²

2.548 m²

7.258 m²

1.141 m²

730 m²

395 m²

405 m²

14.038 m²

 

2.696 m²

143 m²

152 m²

642 m²

359 m²

20 m²

155 m²

395 m²

4.562 m²

Høje Gladsaxe

15C1

 

8.000 m²

 

5.335 m²

 

2.665 m²

Hovedstrøg

I Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade er særlige facadestrækninger udpeget som hovedstrøg.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I stueplan langs hovedstrøgene må der kun etableres butikker, publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende
 • Det kræver Byrådets godkendelse at etablere kontorvirksomheder eller liberale erhverv i stueplan langs hovedstrøgene
 • Etager over stueplan må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger
 • Spillehaller betragtes som en forlystelse, som kun må etableres i kommunens to bymidter, Buddinge og Bagsværd. Spillehaller må ikke placeres på hovedstrøgene.

Lokalcentre

Der er udpeget 12 lokalcentre i Gladsaxe Kommune (Værebro Park, Stengårdens Station, Lyngparken, Pileparken, Gyngemosepark, Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé, Gammelmosevej/Stengårds Allé, Kong Hans Allé, Kildebakken Station, Gladsaxevej 130, Boulevarden og Boulevarden Vest).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I lokalcentrene kan placeres butikker, der først og fremmest forsyner et mindre lokalområde eller rejsende i et trafikknudepunkt
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet.
 • I lokalcentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 1.200 m² og for en udvalgsvarebutik højst 750 m².

Lokalcenter

Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål

Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017

Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker

Gyngemosepark – 10C1

Stengården Station – 5C1

Værebro Park – 1C1

Buddinge Hovedgade – 11C2

Gammelmosevej – 5C4

Lyngparken – 5C2

Kong Hans Allé – 12C1

Kildebakken Station – 13C3

Gladsaxevej 130 – 14C7

Pileparken – 8C1

Boulevarden øst – 17C1

Boulevarden vest – 17C2

3.000 m²

1.150 m²

1.500 m²

2.000 m²

1.200 m²

200 m²

250 m²

800 m²

650 m²

700 m²

3.000 m²

1.000 m²

1.668 m²

1.070 m²

1.150 m²

1.580 m²

650 m²

0 m²

230 m²

210 m²

50 m²

474 m²

0 m²

110 m²

1.332 m²

80 m²

350 m²

420 m²

550 m²

200 m²

20 m²

590 m²

600 m²

226 m²

3.000 m²

890 m²

Det samlede bruttoetageareal for lokalcentre må i henhold til planloven ikke overstige 3.000 m². Byrådet er indstillet på at understøtte udviklingen af lokalcentrene ved at hæve det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål til 3.000 m², såfremt det beskrives, hvordan det er foreneligt med bymiljøet og de bygningsmæssige rammer og ikke trækker handlen ud af bymidterne og bydelscentrene. En udvidelse af et lokalcenter vil kræve vedtagelse af et nyt kommuneplantillæg og lokalplan, der belyser de konkrete forhold.

Pladskrævende varer

Der er tre områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer (Mørkhøj Erhvervskvarter, dele af Gladsaxe Erhvervskvarter og dele af Bagsværd Bypark).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I disse områder kan etableres butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer eller varer, som medfører særlige sikkerhedsmæssige forhold, f.eks.: motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne og trailere, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, ammunition og eksplosiver.
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet.
 • Bruttoetagearealet for en butik til pladskrævende varegrupper må være højst 20.000 m².

Område til pladskrævende varer

Samlet maksimalt bruttoetageareal til butiksformål

Samlet bruttoetageareal per 01.08.2017

Ramme til nybyggeri og omdannelse til butikker

Bagsværd Bypark

Mørkhøj Erhvervskvarter

Gladsaxe Erhvervskvarter

20.000 m²

50.000 m²

40.000 m²

960 m²

24.080 m²

15.714 m²

18.946 m²

25.920 m²

24.286 m²

Kort over detailhandel

Redegørelse

Gladsaxe Kommune er tæt bebygget, og det er Byrådets ønske at styrke de eksisterende centerområder i kommunen. Dermed er fortætning og kvalitetsløft i de eksisterende centerområder vejen frem. På den baggrund omfatter Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 følgende ændringer til retningslinjerne i Kommuneplan 2017:

 • Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre er hævet fra 3.500 m² til 5.000 m².
 • Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre er hævet fra 1.000 m² ekskl. personalefaciliteter til 1.200 m² inkl. personalefaciliteter.
 • Størrelsesbegrænsningerne for udvalgsvarebutikker i bymidter og bydelscentre er hævet fra 2.000 m² til 10.000 m², og i lokalcentre fra 100 m² til 750 m².
 • Størrelsesbegrænsningerne for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer eller varer, som medfører særlige sikkerhedsmæssige forhold er hævet til 20.000 m² mod højst 5.000 m² i Gladsaxe Erhvervskvarter og Bagsværd Bypark.
 • Den samlede maksimale ramme til butiksformål for særligt pladskrævende varer i Gladsaxe Erhvervskvarter fra 20.000 m² til samlet 40.000 m².
 • Rammerne for bruttoetagearealet for butikker i bymidter og bydelscentre omfordeles, således at det afspejler de faktiske forhold og giver konkrete udbygningsmuligheder.

Se de konkrete omfordelinger i skema nedenfor:

Rammeområde

Samlet maksimalt
bruttoetageareal
til butiksformål (Kommuneplan 2017)

Samlet maksimalt
bruttoetageareal
til butiksformål (Tillæg 1 til Kommuneplan 2017)

Samlet
bruttoetageareal
per 01.08.2017

 

Bagsværd bymidte i alt

2C1

2C3

2C4

2C6

2C7

35.000 m²

10.450 m²

2.800 m²

10.700 m²

600 m²

2.900 m²

35.000 m²

7.900 m²

2.350 m²

13.700 m²

1.400 m²

2.100 m²

 

6.532 m²

756 m²

3.599 m²

1.390 m²

0 m²

Buddinge bymidte i alt

13C1

13D2

13.100 m²

7.500 m²

100 m²

13.100 m²

6.000 m²

1.600 m²

 

4.769 m²

0 m²

Søborg bydelscenter i alt

14C1

14C2

14C3

14C4

14C5

14C6

14C8

14C9

18.600 m²

1.200 m²

2.000 m²

2.100 m²

9.500 m²

3.100 m²

700 m²

0 m²

0 m²

18.600 m²

2.900 m²

1.500 m²

2.700 m²

7.900 m²

1.500 m²

750 m²

550 m²

800 m²

 

204 m²

1.357 m²

2.548 m²

7.258 m²

1.141 m²

730 m²

395 m²

405 m²

Lokalcenter

Kong Hans Allé – 12C1

Pileparken – 8C1

 

200 m²

750 m²

 

250 m²

700 m²

 

230 m²

474 m²

Pladskrævende varer

Gladsaxe Erhvervskvarter

 

20.000 m²

 

40.000 m²

 

15.714 m²

Ændringer i retningslinjerne for detailhandel følger anbefalingerne fra Detailhandelsanalysen 2017. Analysen viser, at detailhandlen har tabt konkurrencekraft siden seneste analyse i 2014. Borgerne lægger i dag en betragtelig del af deres indkøb i fysiske butikker uden for Gladsaxe Kommune. Det betyder, at der er kundeunderlag til flere butikker i Gladsaxe Kommune – både dagligvarer og udvalgsvarer. Konklusionen understøttes af, at der ikke er tomme butikslokaler med attraktiv beliggenhed, stand og størrelse. Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 understøtter den politisk vedtagne vision om levende bymidter, og muligheden for flere og nye butikker fastholdes i bymidter og bydelscentre. Dette suppleres af, at Byrådet vil give mulighed for styrkelse af lokalcentre til lokalområdets forsyning, såfremt det kan dokumenteres, at det ikke får konsekvenser for bylivet i bymidterne og bydelscentrene. Det generelle billede er, at folk handler dagligvarer tæt på bopælen. Derfor rummer de lave dækningsgrader for dagligvarehandlen i Gladsaxe Kommune også et særligt potentiale for udvikling i henhold til Detailhandelsanalyse 2017. Indbyggertallet i Gladsaxe Kommune ventes at stige med ca. 11,8 % frem mod 2029. Det betyder en væsentlig stigning i forbrugsgrundlaget. Det årlige forbrugspotentiale for dagligvarer forventes at stige med 230 mio. kr., og det årlige forbrugspotentiale vurderes at stige med 190 mio. kr. Befolkningstilvæksten alene betyder, at der vil skulle etableres ca. 5 nye dagligvarebutikker á 1.000 m² og i alt 10.000 m² udvalgsvarehandel frem mod 2029 alene for at matche det stigende forbrugsgrundlag. Dette tal skal lægges oven i det eksisterende handelsunderskud, som svarer til 10 dagligvarebutikker.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 muliggør dagligvarebutikker tæt på hinanden og i områder, hvor der allerede er høje dækningsgrader. Detailhandelsanalysen 2017 anbefaler, at såfremt der er markedsmæssig interesse for at opføre dagligvarebutikker, bør dette som udgangspunkt muliggøres, da erfaringen er, at en klynge af dagligvarebutikker kan fungere godt, også selv om kundeunderlaget skal hentes lidt længere væk end fx 500 meter. Det afgørende er, at butikkerne placeres dér, hvor Byrådet ønsker at skabe byliv - i bymidterne og bydelscentrene.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 muliggør de i Planloven fastsatte maksimale butiksstørrelser, det vil sige 5.000 m² i både bymidter og bydelscentre og 1.200 m² inkl. personalefaciliteter i lokalcentre. Det skyldes, at der ikke er nogen planmæssig begrundelse for at begrænse størrelsen. Det afgørende er butikkernes placering, som sikres med centerstrukturen. Gladsaxe Kommune fastsætter selv den maksimale størrelse på udvalgsvarebutikker. Detailhandelsanalysen 2017 anbefaler at fastsætte et maksimum på 10.000 m² i både bymidter og bydelscentre, og 750 m² i lokalcentre. Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 følger anbefalingerne fra Detailhandelsanalysen, da der ikke er grund til at begrænse størrelsen, men at sikre butikkernes placering, så det understøtte de eksisterende centerområder.

Udstrækningen af hovedstrøg ændres, således at strækningen fra Søborg Hovedgade 92-112 og Søborg Hovedgade 81-91 også bliver en del af udpegningen af hovedstrøg. Samtidig fjernes udstrækningen af hovedstrøg på Søborg Torv 2-8, som er udelukkende er boliger. Ved udpegningen af hovedstrøg sikres, at der i stueplan kun må etableres butikker, publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende. Såfremt at der skal etableres nye boliger, kontorvirksomheder eller liberale erhverv i stueplan vil det kræve Byrådets tilladelse.

Endelig udlægges mere bruttoetageareal til butiksformål for særligt pladskrævende varer, således at der kan ske en udvidelse og fortætning inden for områdernes nuværende udstrækning. Særligt pladskrævende varegrupper er en styrkeposition i Gladsaxe Kommune. En udvidelse af pladskrævende varer inden for de tre eksisterende områder kan ske uden at svække bymidter/bydelscentre. Gladsaxe Kommune kan i henhold til planloven selv fastsætte den maksimale størrelse på butikker til særligt pladskrævende varer. Grænsen sættes til 20.000 m². Dermed er der sikret plads til selv meget store butikker med særligt pladskrævende varer.

For at tillæg 1 til Kommuneplan 2017 – Detailhandel kan få retsvirkning for borgerne, skal kommuneplantillægget følges op af lokalplanlægning. I de enkelte lokalplaner vil der blive taget stilling til butiksstørrelser, anvendelser, trafikstrømme, parkering m.v. på det konkrete sted. Det kan betyde, at store butiksstørrelser kun kan realiseres, såfremt trafikstrukturen og parkering m.v. kan sikres på det konkrete sted. 

Når der skal udarbejdes nyt plangrundlag, der giver mulighed for etablering af nye store butikker i kommunens centerområder, vil det blive belyst, om de vil medføre en væsentlig miljøpåvirkning på lokalt niveau. I denne forbindelse tages der stilling til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering. 

På landsplan vinder antallet af andre kundeorienterede byfunktioner, end butikker, frem i bymidterne. I mange bymidter er der nu lige så mange butikker og andre funktioner såsom cafeer, restauranter, frisører mv. Der er i alt 133 andre servicefunktioner i stueetagerne i centerområderne Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade. Til sammenligning er der ca. 140 butikker i de tre områder. Dette forhold tager fordelingen af det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål højde for. På den baggrund giver omfordelingen af rammen mulighed for mindre etableringer og udbygninger af den eksisterende detailhandel, samt nyetablering af nye større butikker.

Links:

Arealanvendelse

Links ud af Kommuneplan 2017:

Landsplandirektiv for detailhandel

Designmanual for Gladsaxe Kommune