Detailhandel

Gladsaxe Kommune indgår i hovedstadsområdets samlede detailhandelsstruktur. Kommunens butikker er derfor både i konkurrence med hinanden og med de regionale handelscentre.

Der er i kommunen en god lokalforsyning med dagligvarebutikker. Byrådet vil derfor ikke give mulighed for udlæg af yderligere areal til nye lokale butikker. Byrådet ønsker i stedet at styrke detailhandlen inden for kommunen med fokus på bymidterne og bydelscentrene, som skal understøttes og udbygges, så flere borgere vælger at handle lokalt.

Se detailhandelskort nederst på siden

Bymidter og bydelscentre

Der er to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og tre bydelscentre (Søborg Hovedgade Syd, Søborg Torv og Høje Gladsaxe).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • Butikker og andre centerfunktioner skal placeres i bymidterne eller bydelscentrene
 • Bymiljøet i bymidter og bydelscentre skal være af høj kvalitet, og der skal være mulighed for gadehandel med torvedage, stadepladser med mere
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet
 • I bymidter og bydelscentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 3.500 m² og for en udvalgsvarebutik højst 2.000 m².

Hovedstrøg

I Bagsværd Bymidte, Buddinge Bymidte og langs Søborg Hovedgade er særlige facadestrækninger udpeget som hovedstrøg.

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I stueplan langs hovedstrøgene må der kun etableres butikker, publikumsorienterede funktioner, som har butikskarakter samt restauranter, kulturelle institutioner og lignende
 • Det kræver Byrådets godkendelse at etablere kontorvirksomheder eller liberale erhverv i stueplan langs hovedstrøgene
 • Etager over stueplan må anvendes til liberale erhverv, offentlig og privat service samt boliger
 • Spillehaller betragtes som en forlystelse, som kun må etableres i kommunens to bymidter, Buddinge og Bagsværd. Spillehaller må ikke placeres på hovedstrøgene.

Lokalcentre

Der er udpeget 12 lokalcentre i Gladsaxe Kommune (Værebro Park, Stengårdens Station, Lyngparken, Pileparken, Gyngemosepark, Buddinge Hovedgade/Stengårds Allé, Gammelmosevej/Stengårds Allé, Kong Hans Allé, Kildebakken Station, Gladsaxevej 130, Boulevarden og Boulevarden Vest).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I lokalcentrene kan placeres butikker, der først og fremmest forsyner et mindre lokalområde eller rejsende i et trafikknudepunkt
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet.

I lokalcentre må bruttoetagearealet for en dagligvarebutik være højst 1.000 m² og for en udvalgsvarebutik højst 100 m².

Pladskrævende varer

Der er tre områder til butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer (Mørkhøj Erhvervskvarter, dele af Gladsaxe Erhvervskvarter og dele af Bagsværd Bypark).

Der gælder følgende retningslinjer:

 • I disse områder kan etableres butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus samt sten- og betonvarer. Møbelbutikker kan etableres, når der ikke er plads i bymidter eller bydelscentre
 • Skiltning og anden ændring af facader med videre skal ske i overensstemmelse med Designmanual for Gladsaxe Kommune og skal godkendes af Byrådet.

Bruttoetagearealet for en butik til pladskrævende varegrupper må være højst 10.000 m² i Mørkhøj Erhvervskvarter og højst 5.000 m² i Gladsaxe Erhvervskvarter og Bagsværd Bypark.

Samlet butiksareal

Oversigten herunder viser det maksimale bruttoetageareal til butikker for de enkelte centre. Desuden fremgår det faktiske bruttoareal per 1. 1. januar 2017 og restrummeligheden til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål.

Område

 

Samlet maksimalt
bruttoetageareal
til butiksformål

Samlet
bruttoetageareal
per 02.11.2012
iflg. BBR-registret*

Ramme til
nybyggeri og
omdannelse
til butikker

Bymidter

Bagsværd Bymidte
2C1
2C2
2C3
2C4
2C5
2C6
2C7
2C8
18C1
Bagsværd Bymidte i alt

 


10.450 m²
800 m²
2.800 m²
10.700 m²
950 m²
600 m²
2.900 m²
800 m²
5.000 m²
35.000 m²

 


9.600 m²
800 m²
2.800 m²
2.900 m²
950 m²
600 m²
600 m²
800 m²
0 m²
18.4500 m²

 


850 m²
0 m²
0 m²
7.800 m²
0 m²
0 m²
2.300 m²
0 m²
5.000 m²
15.950 m²

Buddinge Bymidte
13C1
13C2
13D1
13D2
13C4
13B1
13B17
13E1
11C1
11E1
11B1
11D5
Buddinge Bymidte i alt


7.500 m²
500 m²
0 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
5.000 m²
0 m²
0 m²
0 m²
13.100 m²


6.500 m²
400 m²
0 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
3.500 m²
0 m²
0 m²
0 m²
10.500 m²

1.000 m²
100 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
1.500 m²
0 m²
0 m²
0 m²
3.600 m²

Bydelscentre

Søborg Hvg. syd/Søborg Torv
14C1
14C2
14C3
14C4
14C5
14C6
Søborg i alt

 


1.200 m²
2.000 m²
2.100 m²
9.500 m²
3.100 m²
700 m²
18.600 m²

 


1.100 m²
1.900 m²
2.000 m²
9.400 m²
3.100 m²
700 m²
18.200 m²

 


100 m²
100 m²
100 m²
100 m²
0 m²
0 m²
400 m²

Høje Gladsaxe
15C1


8.000 m²


5.000 m²

 
3.000 m²

Lokalcentre

Gyngemosepark
Stengården Station
Værebro Park
Buddinge Hvg./Stengårds Allé
Gammelmosevej/Stengårds Allé
Lyngparken
Kong Hans Allé
Kildebakken Station
Gladsaxevej 130
Pileparken
Boulevarden øst
Boulevarden vest

 

3.000 m²
1.150 m²
1.500 m²
2.000 m²
1.200 m²
200 m²
200 m²
800 m²
650 m²
750 m²
3.000 m²
1.000 m²

 

3.000 m²
1.150 m²
1.500 m²
2.000 m²
1.200 m²
200 m²
200 m²
800 m²
650 m²
750 m²
0 m²
0 m²

 

0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
3.000 m²
1.000 m²

* Tallene stammer fra BBR-registret. For overblikkets skyld er tallene afrundet. Enkelte steder er der foretaget manuel korrektion for fejlindberetninger og andre afvigelser.

Kort over detailhandel

Redegørelse

Der sker ingen ændringer i detailhandelsstrukturen i forbindelse med Kommuneplan 2017, da Gladsaxe Kommune afventer den planlovsændring, der forventes i 2017.

Planlovsændringen forventes at give ændrede udviklingsmuligheder for detailhandel, herunder at:

 • alle byer, uanset størrelse, kan planlægge for udvalgsvarebutikker uden størrelsesbegrænsninger
 • butikker med særligt pladskrævende varer kan placeres i erhvervsområder, eller hvor det ellers er hensigtsmæssigt
 • dagligvarebutikker i lokalcentre og som enkeltstående butikker kan være 1.200 m2 (mod 1.000 m2 i dag)
 • dagligvarebutikker kan fremover være 5.000 m2 (mod 3.500 m2 i dag) i bymidter og bydelscentre samt 3.900 m2 i aflastningsområder
 • brug af den statistiske metode til fastlæggelse af bymidter ophæves
 • kommunerne får mulighed for at udlægge nye aflastningsområder i byer, hvor der er tilstrækkeligt kunde-grundlag

Der vil derudover skulle fastlægges nærmere retningslinjer for udmøntningen af de ovenstående ændringer for hovedstadsområdet efter lovændringernes ikrafttræden.

Detailhandelsanalysen fra 2014 viser, at detailhandlen i Gladsaxe Kommune er særligt udfordret. Dels bliver butikkerne presset af den øgede e-handel, og herudover bliver de presset af det nye BIG-center på DISA-grunden i Herlev og af Lyngby Storcenter, der udvider. Med de nye muligheder, som en ændring af planloven giver, kan presset på detailhandlen i Gladsaxe øges.

Derfor vil der efter vedtagelsen af planlovsændringen og udmøntningen i et landsplandirektiv være behov for en omfattende dialogproces med kommunens detailhandlere og parter på detailhandelsområdet om ønsker til større ændringer i den eksisterende detailhandelsstruktur. Tanken er, at det drøftes om centerområderne skal give samme muligheder med etablering af store butikker som detailhandlen i de omkringliggende kommuner, så bymidterne i Gladsaxe stadig kan tilbyde et varieret butiksudbud til borgerne. Derfor vil en stillingtagen til eventuelle ændringer i detailhandelsstrukturen ske separat i form af et kommuneplantillæg til nærværende Kommuneplan 2017. Herved bliver det muligt at vurdere konsekvenserne af de nye bestemmelser samt mulighederne for at understøtte detailhandlen i Gladsaxe Kommune, så den bedst får gavn af de nye muligheder.

Tillæg 20 til Kommuneplan 2013 Lokalcentre og lokale butikker er i fornyet høring i perioden 31.01.2017-28.02.2017. Tillæg 20 fjerner muligheden for at placere lokale butikker uden for detailhandelsstrukturen i både Haspegård og Maglegård kvarter, desuden nedlægges lokalcenter Skoleparken.

Links:

Arealanvendelse

Links ud af Kommuneplan 2017:

Landsplandirektiv for detailhandel

Designmanual for Gladsaxe Kommune