Byomdannelse

I Gladsaxe vil byudvikling fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af eksisterende byområder. Her er det især de store områder Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark, som står overfor en gradvis ændring fra traditionelle erhvervsområder til nye moderne funktionsblandede byområder.

Men også i andre dele af kommunen vil mindre byomdannelser bidrage til et ændret bybillede med ny arkitektur og nye anvendelser.

Se kort over Gladsaxe Ringby og Bagsværd Bypark nederst på siden

Der gælder følgende retningslinjer

 • Byudvikling skal fortrinsvis ske gennem omdannelse og fortætning af utidssvarende erhvervsarealer og udvalgte stationsnære arealer til nye moderne funktionsblandede byområder med arkitektur af høj kvalitet
 • I andre byområder kan der ske små lokale omdannelser ved for eksempel at tilføre ny bebyggelse og nye anvendelser
 • Der skal sikres variation og kvalitet i byomdannelsesområderne ved at se på områderne ud fra en helhed, som omfatter blandt andet byrum, aktiviteter, institutioner, kulturarv, forbindelser, kollektiv transport med videre
 • De historiske og arkitektoniske værdier skal bruges til at skabe identitet og kvalitet i områderne
 • Der skal sikres trygge områder med mødesteder og grønne udearealer, der skaber rammer for et sundt og aktivt liv. Varierede byrum skal indbyde til ophold, bevægelse og oplevelser for alle grupper af borgere
 • I forbindelse med nyt byggeri skal der prioriteres sammenhængende friarealer ved blandt andet at undgå, at bebyggelsen optager hele grundarealet
 • Parkering skal så vidt muligt tilvejebringes i konstruktion eller under terræn, og løsninger kan med fordel omfatte større sammenhængende arealer
 • Byomdannelsesområderne skal kobles op på den omkringliggende by ved etablering af attraktive og grønne sammenhængende gang- og cykelforbindelser
 • I lokalplaner for byomdannelsesområder kan Byrådet stille krav om, at biofaktoren skal være 0,3
 • For større byomdannelsesområder skal der udarbejdes mobilitetsplaner med henblik på at fremme bæredygtige trafikformer
 • Klimatilpasningstiltag som for eksempel grønne tage, regnvandsbede og beplantning indarbejdes i planlægningen
 • I Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen kan Byrådet stille krav om op til 25 procent almene boliger.

Kort over byomdannelse

Redegørelse

Byomdannelsesområder

I planlægningen skelnes der mellem særlige byomdannelsesområder udpeget efter planlovens § 11 og andre områder, der ikke er udpeget som egentlige byomdannelsesområder, men hvor der alligevel sker en form for omdannelse ved for eksempel fortætning eller ændret anvendelse. Retningslinjerne gælder for begge typer af områder.

De særlige byomdannelsesområder kan udpeges i kommuneplanen. For disse områder gælder, at støjbelastede erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området.

I lokalplaner for særlige byomdannelsesområder kan arealer belastet med erhvervsstøj udlægges til støjfølsom anvendelse, når der er sikkerhed for, at støjbelastningen ophører i løbet af en periode, der ikke væsentligt overstiger 8 år efter lokalplanens bekendtgørelse. Hermed er der mulighed for en gradvis omdannelse af området med boliger med videre, der i en begrænset periode udsættes for en lidt højere støjbelastning fra erhverv, end de sædvanlige vejledende støjgrænser tillader. Udpegningen af særlige byomdannelsesområder giver også mulighed for at sikre driften af områdets fællesarealer og fællesanlæg gennem krav i lokalplan om dannelse af grundejerforening.

Hele Bagsværd Bypark og en del af Gladsaxe Ringby er udpeget som byomdannelsesområder i henhold til planlovens § 11. Ønsket i Gladsaxe Ringby er ikke at afvikle de eksisterende velfungerende produktionsvirksomheder i naboområderne, men at muliggøre en omdannelse og fortætning af de dele af erhvervsområderne, som ligger stationsnært. Ændring af anvendelserne i byomdannelsesområderne sker under hensyntagen til de eksisterende virksomheder, således at de ikke pålægges nye miljøkrav som følge af omdannelsen. Omdannelse med nye boliger vil alene ske i tilknytning til eksisterende boligområder.

Almene boliger

Med udgangspunkt i planloven kan Byrådet ud fra et ønske om at opnå en alsidighed i boligsammensætning stille krav om, at op til 25 procent af byggeriet i nye boligområder skal være almene boliger. Der kan alene stilles krav i forbindelse med nye lokalplaner for områder, der ikke i forvejen er udlagt til boliger. Byrådet ønsker generelt, at Gladsaxe også fremover har velfungerende og bæredygtige boligområder med en mangfoldighed af boligtyper og ejerformer, der giver plads til alle. I de større områder vil det ofte være ønskeligt med en varieret boligsammensætning og en blanding af ejerformer for at opnå den bedste balance. På den baggrund kan Byrådet i forbindelse med kommende lokalplaner i Bagsværd Bypark og i Gladsaxe Ringby nord for Tobaksvejen stille krav om op til 25 procent almene boliger.

Biofaktor

Med Kommuneplan 2017 er der indarbejdet krav til størrelsen af biofaktoren. Dette er dels for at fastholde byens grønne præg i de bebyggede områder, og dels for at understøtte udviklingen af en bæredygtig og klimatilpasset by. Det grønne i de bebyggede områder skal sikre sammenhæng i og imellem boligområder, give plads til klimatilpasning og plads til oplevelser i hverdagen.   

Links:

Trafik, mobilitet og letbane

Gladsaxe Ringby

Bagsværd Bypark

Arealanvendelse

Udregning af biofaktor

Links ud af Kommuneplan 2017:

By- og boligpolitik