Landsplandirektiv for detailhandel

Det nuværende landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 15. november 2008.

Det fastlægger beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder aflastningsområder hvor der kan planlægges for udvalgsvarebutikker over 2.000 m² bruttoetageareal.

Fingerplanen deler Gladsaxe Kommune, så området inden for Motorring 3 er omfattet af det indre storby område (håndfladen) og området uden for Motorring 3 er omfattet af det ydre storby område (byfingrene). Det har betydning for planlægning af detailhandelen, da kommunerne inden for "håndfladen" selv fastlægger den maksimale ramme for detailhandel, mens landsplansdirektivet fastlægger, at nye bydelscentre i byfingrene skal holde sig inden for et maksimalt bruttoetageareal til detailhandel på 5.000 m².

En ny planlov forventes vedtaget i 2017. Det lovforslag, der har været i høring, angiver flere ændringer indenfor planlægning for detailhandel. Da disse ændringer ikke kan indarbejdes i nærværende kommuneplanrevision, er det hensigten at udarbejde et kommuneplantillæg for detailhandel, så snart den nye planlov og et eventuelt nyt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet er trådt i kraft.

Kommuneplan 2017 er udarbejdet ud fra de eksisterende retningslinjerne for planlægning af detailhandel.

Links ud af Kommuneplan 2017:

Landsplandirektiv for detailhandel