Greater Copenhagen og Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Gladsaxe er centralt placeret i Greater Copenhagen – landets vækstmotor og eneste metropolregion med global gennemslagskraft.

Region Hovedstaden er sammen med Region Sjælland og Region Skåne samt alle 46 østdanske og 33 skånske kommuner indgået i et samarbejdet om Greater Copenhagen.

Vores stærke udgangspunkt som en af de bedste regioner at leve og arbejde i skal løbende udvikles, så der kan skabes den bedst mulige livskvalitet. I Gladsaxe vender vi derfor blikket udad og indgår i konstruktive samarbejder og partnerskaber, der gavner vækst og udvikling i hele Greater Copenhagen. Vi er ikke i konkurrence med nabokommunerne om at tiltrække virksomheder og investeringer. Vi er i konkurrence med business-regioner som Stockholm og Hamborg. Vi går derfor foran med massive investeringer i fælles løsninger, ikke mindst den kommende letbane langs Ring 3.

Vi ser en sammenhæng mellem vækst og velfærd. Vækst er en forudsætning for at kunne opretholde velfærdsniveauet på lang sigt. Omvendt er god velfærd en kilde til yderligere vækst, ikke kun økonomisk ved at tiltrække og fastholde bæredygtige virksomheder, men også ved at styrke borgernes livskvalitet og bidrage positivt til lokalsamfundet.

Greater Copenhagen-samarbejdet har udarbejdet en fælles fortælling og udtryk, som går igen i kommuneplaner på tværs af kommunerne i regionen. Hvis vi skal nå vores konkurrenters vækstrater, kræver det fælles visioner og løsninger, der gør det lettere og mere attraktivt at etablere virksomhed, investere i og bosætte sig i Greater Copenhagen.

Den fælles fortælling kan findes nedenstående:

Greater Copenhagen Charter

I forhold til Region Hovedstaden er det den regionale vækst- og udviklingsstrategi, også kaldt ReVUS, der sætter retning for hovedstadsregionen: Vi vil være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

ReVUS’en er en fokuseret strategi med konkrete initiativer, der skal bidrage til højere livskvalitet, flere arbejdspladser og mere vækst hos virksomhederne. Strategiens fire væksttemaer er grøn, sund, smart og kreativ vækst. Der er fastsat en handlingsplan for 2015 til 2016, der tager fat i de udfordringer, som det er oplagt at finde regionale løsninger på; klima, trængsel, mobil- og bredbåndsdækning, turisme, kompetent arbejdskraft samt sundhed. Handlingsplanen rummer 10 fælles fyrtårnsprojekter, som kommuner, virksomheder, organisationer og videns institutioner går sammen om at investere i.

Kommuneplan 2017 har indarbejdet retningslinjer i tråd med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, blandt andet i forhold til klimasikring, udnyttelse af potentialer omkring den kommende letbane med videre.

Links ud af Kommuneplan 2017:

ReVUS

Greater Copenhagen