Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der foretaget en screening af forslag til Kommuneplan 2017.

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og den fastlægger overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen.

Kommuneplan 2017 er en fuld revision af Kommuneplan 2013. Den primære årsag til dette er det omfattende visions- og strategiarbejde, der er gennemført i Gladsaxe Kommune siden Kommuneplan 2013, og som endnu ikke har været indarbejdet fuldt ud i kommuneplanen. Herudover har der i forbindelse med overgangen til en digital plan med Kommuneplan 2013 været nogle mangler, der skulle rettes op på. Der foretages ikke arealændringer eller nye arealudpegninger bortset fra blå-grønne bykiler og en justering af stationsnæreområder med Kommuneplan 2017.

Følgende nye emner er indarbejdet:

 • Justering af grøn struktur for Gladsaxe Kommune til at omfatte alle større grønne arealer herunder blå-grønne bykiler
 • Udpegning af blå-grønne bykiler i forbindelse med den kommende letbane
 • Præcisering af naturområderne og de økologiske forbindelser, som led i et samlet naturnetværk – også kaldt det grønne danmarkskort
 • Justering af kort og tekst til drikkevandsinteresser
 • Fastsættelse af krav om, at der i kommende lokalplaner skal redegøres for lokalplanområdets biofaktor
 • Muliggøre to-familiehuse, dobbelthuse og huse i 2 etager på særlige vilkår i villaområder
 • Fastsættelse af krav til boligstørrelser for familieboliger
 • Muliggøre mindre rækkehusbebyggelser langs Buddinge Hovedgade og Gammelmosevej
 • Justering af det stationsnære areal til at omfatte hele det stationsnære areal i centerområdet langs Søborg Hovedgade.

Endelig er der foretaget småjusteringer indenfor retningslinjer til klimatilpasning og rammer for parkering, samt mindre opdateringer og smårettelser i tekster og kort.

Der screenes kun på ændringer i forhold til den tidligere kommuneplan.

Screeningen viser, at kommuneplanen ikke vil medføre miljøpåvirkninger af væsentlig karakter, da der med Kommuneplan 2017 ikke foretages nye arealudlæg eller ændres væsentligt i kommuneplanens hovedstruktur. Vurderingen er samlet set, at kommuneplanen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering.

I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt:

 • At planen ikke påvirker Natura 2000 områder
 • At planen er i overensstemmelse med overordnet planlægning (Landsplanlægningen og statslige interesser, den regionale udviklingsplan og Planstrategi 2016).

Gladsaxe Kommune har derfor besluttet, at der ikke udarbejdes miljøvurdering og miljørapport.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, har screeningen været i høring hos berørte myndigheder fra den 21.12.2016 til og med den 16.01.2017. Der indkom ingen bemærkninger til screeningen. På baggrund af en samlet vurdering af væsentlighed og en vurdering af miljøkonsekvenser, bliver der ikke gennemført en miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017, da der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser ved realiseringen af planen.

Beslutningen om ikke at udarbejde miljøvurdering kan påklages.

Find klagevejledning her.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift