Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 - Blaagaard og Enghavegård skole

Baggrund og formål

Gladsaxe Kommune har erhvervet ejendommen Blaagaard, der er sammenbygget med Enghavegård Skole. Gladsaxe Kommune ønsker at udvide Enghavegård Skole, indrette et dagtilbud på ejendommen, indrette bygning til anden administration, samt åbne faciliteterne på Blaagaard op for foreningsliv og fritidsaktiviteter.

I den eksisterende lokalplan og i Kommuneplan 2017 fastlægges anvendelsen alene til at være skole og seminarium. For at muliggøre flere anvendelser indenfor lokalplanområdet skal der udarbejdes en ny lokalplan og kommuneplantillæg. Parallelt med kommuneplantillægget er lokalplan 255 udarbejdet, med mere detaljerede planbestemmelser.

Redegørelse

Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 omfatter Blaagaard og Enghavegård Skole, og afgrænses mod nord og vest af Mørkhøj Parkalle, mod nordøst af Gyngemosehallen og mod sydøst af Gyngemosen.

Anvendelse

Byrådet har ønske om at udvide anvendelse af ejendommen Blaagaard og Enghavegård skole, så det bliver muligt at etablere et dagtilbud på stedet, samt at anvendelse enkelte bygninger til administration og i højere grad åbne faciliteterne på Blaagaard op for foreningsliv og fritidsaktiviteter.

Anvendelsen i lokalplanområdet udvides dermed og fastsættes til offentlig formål, herunder undervisning, dagtilbud, administration, anden offentlig service, kulturelle og fritidsformål.

Naturbeskyttelse, herunder EU´s habitatdirektiv

Der er fundet Spidssnudet frø ynglende i søen i 2017. Spidssnudet frø er en bilag IV-art, hvilket vil sige en beskyttet art efter EU´s habitatdirektiv. Bilag IV-arterne må ikke slås ihjel, og der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde. Vedtagelsen af lokalplan og kommuneplantillæg vil ikke forringe bilag IV-artens betingelser på området.

Grundvand

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, og at landets drikkevandsressourcer ikke forurenes. Kommunerne skal derfor friholde områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande uden for OSD for virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening.

Da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for ændret anvendelse, der medfører en væsentlig fare for forurening, er der ikke udarbejdet redegørelse for grundvandspåvirkningen.

Rammer

Med kommuneplantillægget ændres rammeområde 10D1 (indsæt link til plansystem) som følgende

 

Eksisterende kommuneplanramme

Enkeltområde 10D1

Betegnelse Blaagaard / Enghavegård skole

Anvendelse Offentlig formål

Specifik anvendelse Uddannelsesinstitutioner

Notat anvendelse Skole, seminarium

Maks. Bebyggelsesprocent 35

Maks. antal etager 2

 

Ny kommuneplanramme

Enkeltområde 10D1

Betegnelse Blaagaard / Enghavegård skole

Anvendelse Offentlig formål

Specifik anvendelse Uddannelsesinstitutioner

Notat anvendelse Undervisning, dagtilbud, administration, anden offentlig service, kulturelle formål og fritidsformål

Maks. Bebyggelsesprocent 35

Maks. antal etager 2

Miljøvurdering

Der er gennemført en miljøscreening af lokalplan 255 og det tilhørende kommuneplantillæg 4. Screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, da lokalplan 255 Enghavegård Skole og Blaagaard samt tillæg 4 til Kommuneplan 2017 ikke vil medføre miljøpåvirkninger af væsentlig karakter.