Kommuneplantillæg 2 - Mørkhøj Erhvervskvarter

Baggrund

Bauhaus A/S ønsker at etablere sig i Mørkhøj Erhvervskvarter med et byggemarked på ca. 12.500 m². Der er udarbejdet et forslag til lokalplan, som giver mulighed for byggeriet og blandt andet regulerer bebyggelsens udseende, skiltning, beplantning, parkering mv. Lokalplanen sendes i offentlig høring parallelt med dette kommuneplantillæg.

Turbinevej 4-6, hvor Bauhaus A/S ønsker at etablere sig, ligger inden for kommuneplanens rammeområde 9E1, som er udlagt til detailhandel med pladskrævende varegrupper. Både anvendelsen og det ønskede byggeris omfang er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for rammeområde 9E1.  

Der er imidlertid ikke fastlagt detaljerede detailhandelsbetemmelser i kommuneplanen, da Byrådet med vedtagelse af Kommuneplan 2017 besluttede at lade dette emne afvente de nylige planlovsændringer. Et samlet kommuneplantillæg om detailhandel er under udarbejdelse og forventes at kunne vedtages medio 2018.

Da lokalplanen ikke kan vedtages uden en konkret detailhandelsramme og tal for butiksstørrelser, er dette kommuneplantillæg udarbejdet.

Detailhandel

Med tillægget fastlægges detailhandelsrammen for pladskrævende varegrupper i Mørkhøj Erhvervskvarter til 50.000 m² i området som helhed. Butiksstørrelsen for den enkelte butik sættes til 20.000 m².

Den eksisterende detailhandel i Mørkhøj Erhvervskvarter udgør i dag ca. 24.000 m², hvor største butiksenhed er ca. 9.500 m².

Den nye ramme er i overensstemmelse med en detailhandelsanalyse udarbejdet af Cowi, som anbefaler at styrke den pladskrævende detailhandel. Analysen finder ikke argumenter for at begrænse udviklingen på dette område. Særligt pladskrævende varegrupper er en styrkeposition i Gladsaxe Kommune, særligt for så vidt angår bilhandel. Der kan med fordel skabes rigelige rammer til udvidelse, da dette kan ske uden at svække bymidter og bydelscentre.

Beplantningsbælte

Med kommuneplantillægget ophæves bevaringsbestemmelsen for plantebæltet langs Gladsaxe Ringvej. Beplantningsbæltet vil under alle omstændigheder blive berørt af vejomlægninger som følge af letbanen. Med lokalplan 253 vil nye bestemmelser sikre, at der i stedet skal etableres en mere åben beplantning bestående af buske og træer.

Grundstørrelse

For at kunne foretage nødvendige matrikulære ændringer i forbindelse med en fremtidig letbanestation, reguleres mindstegrundstørrelsen ned til 4.000 m² fra de nuværende mindst 5.000 m².

Grundvand

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling i de såkaldte OSD områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser). Da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for ændret anvendelse, men alene omfatter en præcisering af detailhandelsrammen, er der ikke udarbejdet redegørelse for grundvandspåvirkningen.

Miljøvurdering

Der er gennemført en samlet miljøvurdering af nærværende kommuneplantillæg og lokalplan 253. Miljørapporten er indarbejdet i lokalplanens redegørelse.