Forslag til tillæg 8 til Kommuneplan 2017 - Udpegning af områder til produktionsvirksomheder

Baggrund og formål

Opførelse af forureningsfølsom anvendelse, som for eksempel nye boliger i nærheden af eksisterende produktionsvirksomheder, kan medføre skærpede miljøvilkår for virksomhederne og dermed usikkerhed omkring deres udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed. Formålet med kommuneplantillægget er, at undgå potentielle miljøkonflikter ved at udpege og afgrænse områder, der forbeholdes produktionsvirksomheder. Omkring de udpegede områder udlægges der en konsekvenszone, hvor der ikke må planlægges for forureningsfølsom anvendelse, med mindre det med bestemmelser om afskærmende foranstaltninger kan sikres, at grænseværdierne for støj, støv og anden luftforurening kan overholdes.

Udpegning af områder til produktionsvirksomheder er en ændring af Kommuneplan 2017´s hovedstruktur. Der har derfor været en forhøring med indkaldelse af forslag og ideer forud for processen med udpegningen.

Forhøringen foregik i perioden fra den 29. maj 2018 til og med den 26. juni 2018. Der indkom 2 tilkendegivelser. Det ene fra Energinet, og det andet fra Novo Nordisk.

Energinet ønsker at gøre opmærksom på, at der ligger et eltransmissionsanlæg indenfor Bagsværd Erhvervskvarter, således at der kan tages hensyn hertil i forbindelse med det videre planarbejde af området.

Novo Nordisk giver i sit høringssvar udtryk for, at de ser positivt på, at området omkring Novo Nordisk bliver udpeget som et område til produktionsvirksomheder. For Novo Nordisk er det vigtigt, at den kommende planproces sikrer virksomhedens miljøgodkendelser nu og i fremtiden samt, at der skabes forudsætninger for en vellykket sameksistens mellem erhvervsområdet og de tilstødende byområder. Dertil kommer en sikring af velfungerende og trafiksikre forhold til og fra erhvervsområdet, for såvel tung erhvervstrafik som medarbejdertransport.

Ingen af de to høringssvar har medført ændringer i forhold til den skitserede proces i debatoplægget.

Redegørelse

Erhvervsområder, som fremover helt eller delvist forbeholdes produktionsvirksomheder, skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse. De områder, der udpeges til produktionsvirksomheder, skal forbeholdes virksomheder med en vis miljøbelastning og med investeringer knyttet til deres beliggenhed, og som derfor ikke kan flyttes uden væsentlige omkostninger.

Produktionsvirksomheder er i planloven defineret som virksomheder, der er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og 2, Maskinværkstedsbekendtgørelsen og virksomheder anført på Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 (maskinfabrikker, cementfabrikker m.m., dog ikke husdyrbrug).

I Gladsaxe Kommune er udpegningen af områder til produktionsvirksomheder sket på baggrund af en kortlægning af virksomhederne jf. planlovens definition. De kortlagte virksomheder er sammenholdt med de rammer der i kommuneplanen, udlægger områder til produktionsvirksomheder. Ud fra det, er de produktionsvirksomheder, som ligger i eller op af byomdannelsesområder, hvor det må forventes at der sker en omdannelse af områderne. Derudover er der skelet til, om produktionsvirksomhederne har en vis miljøbelastning. Ud fra de nævnte kriterier, er der udpeget følgende områder. Et område i Bagsværd Erhvervskvarter bestående af Novo Nordisk og Novozymes samt et område i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Det forventes at Alfa Laval ligeledes udpeges som et området forbeholdt produktionsvirksomheder, men i første omgang medtages Alfa Laval ikke i udpegningen, da konsekvenserne for de omkringliggende byomdannelsesområder skal vurderes nærmere.

For alle de udpegede produktionsvirksomheder gælder det, at det kun er støj som er en miljøfaktor der skal tages hensyn til i nærområdet. Der er ingen af de udpegede virksomheder der medføre væsentlige miljøgener i form af støv, lugt eller røg.

Ud over de produktionsvirksomheder der fremover vil ligge indenfor områder forbeholdt produktionsvirksomheder, er der stadig en del produktionsvirksomheder i Gladsaxe Kommune. Disse virksomheder vil stadig kunne fastholdes som produktionsvirksomheder, men er primært virksomheder, hvor produktionen kun fylder en mindre del af virksomhedens funktioner, hvor produktionen ikke medføre væsentlige miljøgener, eller hvor det i dag ikke er muligt at placere forureningsfølsom anvendelse tæt på. Disse virksomheder er stadig beskyttet af planlovens § 15.

Udpegningen er sket i dialog med de virksomheder, der ligger inden for de udpegede områder. I dialogen er der lavet en kortlægning af deres nuværende samt deres forventelige fremtidige miljøforhold. På baggrund af dette, er der udarbejdet en konsekvenszone ud mod de områder, hvor det forventes, at der kan ske ændringer i form af byudvikling/byomdannelse.

I Bagsværd Erhvervskvarter er der i gældende miljøgodkendelser for begge virksomheder, fastsat at virksomhederne skal overholde følgende grænseværdierne mod skel til byomdannelsesområdet Bagsværd Bypark. I den vestlige del er grænseværdien fastsat til 50 dB(A) både dag, aften og nat. I den østlige del er grænseværdierne fastsat til: 55 dB(A) dag, 45 dB(A) aften og 40 dB(A) for nat. Udgangspunktet er derfor, at gældende grænseværdier i det østlige område overholdes i dag, hvorfor der som udgangspunkt ikke fastsættes en konsekvenszone her. Der er dog et mindre overlap af de to virksomheders støjgrænser der gør, at den tidligere støjzone på 50 meter mod byomdannelsesområdet også fastholdes fremover. I den vestlige del, kan grænseværdierne for placering af støjfølsom anvendelse ikke overholdes aften og nat. Der er derfor indtegnet en konsekvenszone, som er udarbejdet på baggrund af virksomhedernes støjmodel, og hvor der er beregnet på en højde på 16 meter over terræn, hvor der ingen eksisterende bygninger er til at skærme for støjen. Der er taget udgangspunkt i at grænseværdien på 40 dB skal overholdes om natten, da det er nattestøjen der vurderes mest problematisk.

For virksomhederne i Gladsaxe Erhvervskvarter er der taget udgangspunkt i miljøklasserne jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning. Virksomhederne er vurderet til en miljøklasse 3 med en afstandszone på 50 meter. Konsekvenszonen omkring udpegningerne i Gladsaxe Erhvervskvarter er indtegnet med denne afstand.

Det gælder for alle konsekvenszoner, at de er udarbejdet ud fra eksisterende forhold. Fx kan placering af nye bygninger med ikke støjfølsom anvendelse i første række mod produktionsvirksomhederne, udgøre en støjskærm således, at der kan placeres boliger i næste række. Dette vil dog kræve en nærmere belysning af de faktiske forhold. Derudover gælder det for alle konsekvenszoner, at konsekvenszonen kun er indtegnet i de tilstødende byomdannelsesområder, og ikke i de eksisterende bebyggede områder, da udpegningen af konsekvenszonen er en fremadrettet regulering, og således ikke påvirker eksisterende bebyggelser, hvor der typisk ikke forudsættes væsentlige ændringer af området.

I dialogen med virksomheder, er der flere af virksomhederne der har påpeget, at tung trafik er en væsentlig miljøkonflikt i forhold til virksomhedens placering, når der kommer nye boligområder tæt på. Gladsaxe Kommune er opmærksomhed på dette forhold, og det vil blive håndteret i forbindelse med planlægning af de nye boligområder, men vil ikke indgå i nærværende kommuneplantillæg.

Grundvand

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling i de såkaldte OSD områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser). Da kommuneplantillægget ikke giver mulighed for ændret anvendelse, men alene omfatter en præcisering eksisterende anvendelse, er der ikke udarbejdet en redegørelse for grundvandspåvirkningen.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bilag IV)

Kommunen skal varetage naturbeskyttelsesinteresserne, som er udpeget i Grønt Danmarkskort, og som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000- områder og andre beskyttede naturområder. Der kan ikke vedtages planforslag, hvis gennemførelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Det nærmeste Natura 2000 områder er 2,3 km væk, og der er ikke konstateret fund af Bilag IV arter indenfor de udpegede områder. Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget ikke vil medføre en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Retningslinjer

Med kommuneplantillægget indsættes der følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017;

• Indenfor områder der er udpeget til produktionsvirksomheder, må der kun etableres produktionsvirksomheder, herunder produktions-, transport-, logistik- og lagervirksomheder eller funktioner, der har tilknytning hertil.

• Indenfor de udpegede konsekvensområder, kan der ikke etableres forureningsfølsom anvendelse med mindre, miljølovgivningens til enhver tid gældende grænseværdier kan overholdes således, at virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder ikke forringes.

Retningslinjekort

Bagsværd Erhvervskvarter

Gladsaxe Erhvervskvarter