Forslag til Kommuneplantillæg 10 – Elledalen 6-8

Baggrund

Som et led i en samlet planlægning på daginstitutionsområdet ønsker Byrådet at nedlægge børnehaven Elledalen 6 og i stedet omdanne bygningerne til et botilbud for unge med støttebehov, konkret i form af ’hybel-tilbud’, under kommunens eksisterende anbringelsesordninger.

Elledalen 8 har siden 2003 været et kommunalt bofællesskab for voksne borgere med udviklingshæmning. Bebyggelsen har karakter af boliger og er opført som en tæt lav bebyggelse i lighed med andre bebyggelser i området.

Elledalen 6 og 8 udgør tilsammen én samlet kommunal ejendom, som hidtil - på grund af forskel i anvendelse - har været opdelt i to rammeområder i kommuneplanen, område 5D3 og område 5B22. Med ønsket om at nedlægge daginstitutionen på Elledalen 6 og omdanne bygningen til botilbud, bliver hele ejendommen boligformål.  Herved opstår muligheden for at ophæve de to små rammeområder og lade den samlede kommunale ejendom overgå til at høre under samme rammebestemmelser, som det omliggende boligkvarter, 5B11.

Sammen med kommuneplantillægget er der udarbejdet et forslag til lokalplan 259, som ændrer anvendelsen for ejendommen.

Grundvand

Kommunen skal sikre, at der tages hensyn til grundvandsbeskyttelsen, når der planlægges for byudvikling i de såkaldte OSD områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser). Da kommuneplantillægget omhandler et meget lille geografisk område, og da det alene ændrer anvendelse fra offentlige formål til boligformål, er der ikke udarbejdet redegørelse for grundvandspåvirkningen.

Naturbeskyttelse, herunder EU´s habitatdirektiv

Kommuneplantillægget omfatter ikke Natura 2000 områder eller andre naturområder med naturbeskyttelse. Bilag IV-arter må ikke slås ihjel, og der er forbud mod forstyrrelse eller ødelæggelse af deres yngle- og rasteområde. Der ikke konstateret fund af Bilag IV arter indenfor lokalplanområdet eller i nærområdet. Vedtagelsen af kommuneplantillægget vil ikke forringe eventuelle bilag IV-arters yngle- eller rasteområder.

Miljøvurdering

Der er gennemført en samlet screening for miljøvurdering af nærværende kommuneplantillæg og lokalplan 259. Screeningen viser, at planerne ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet miljørapport for de to planer.

Rammer

Ramme 5D3 (ophæves og overføres til 5B11)

Plannavn Elledalen
Plandistrikt Stengård Kvarter
Generel anvendelse Område til offentlige formål
Specifik anvendelse  Sociale institutioner. Dagtilbud.
zonestatus  Byzone
Max. bebyggelsesprocent  25 % for rammeområdet under et
Max. antal etager 1
Parkering   Bil- og cykelparkering til offentlige formål, kulturelle institutioner mv. skal afpasses i forhold til antallet af brugere, kunder og ansatte.

Ramme 5B22 (ophæves og overføres til 5B11)

Plannavn Elledalen 8
Plandistrikt Stengård Kvarter
Generel anvendelse Boligområde
Specifik anvendelse  Boligområde - Tæt lav
zonestatus  Byzone
Max. bebyggelsesprocent  40 % for den enkelte ejendom
Max. antal etager 1
Parkering   1 bilparkering pr. bolig. 2 cykelparkeringspladser pr. bolig.

Ramme 5B11 (Eksisterende rammeområde – udvides med Elledalen 6-8)

Plannavn Stengård, midt
Plandistrikt Stengård Kvarter
Generel anvendelse Boligområde
Specifik anvendelse  Boligområde - Åben lav
zonestatus  Byzone
Max. bebyggelsesprocent  30 % for den enkelte ejendom.
40 % for eksisterende tæt lav. (tilføjelse)
Max. antal etager
Parkering   2 bilparkeringspladser pr. bolig.