Hvad er en Kommuneplan?

Kommuneplanen fastlægger overordnede mål og retningslinjer for, hvordan kommunen vil udvikle sig fysisk de næste 12 år.

Det vil sige, hvordan vi vil arbejde med de udfordringer, som vi står overfor, hvad vi vil opnå, og hvor der kan ske en udvikling. Derudover fastsætter kommuneplanen detaljerede bestemmelser for de enkelte områder i kommunen.

Kommuneplan 2017, der hovedsageligt er en ajourføring af Kommuneplan 2013, indeholder nye retningslinjer for Bæredygtige boligområder og Grønne Gladsaxe. Kommuneplan 2017 inddrager ikke nye arealer til byformål, og der sker ikke en ændret anvendelse af de eksisterende arealer.

Byrådet skal arbejde for kommuneplanens gennemførelse og skal senest i 2019 udarbejde en ny planstrategi, der beslutter om og i givet fald på hvilke punkter, kommuneplanen skal ændres.

Kommuneplan 2017 er delt op i Hovedstruktur, Retningslinjer, Rammebestemmelser og Regional planlægning, der er planlægning med regional betydning, som kommuneplanen skal følge.

Hovedstrukturen beskriver Byrådets fokusområder.

  • Bæredygtige boligområder, herunder variation og mangfoldige i kommunens villaområder
  • Omdannelse af erhvervsområder, Bagsværd Bypark og Gladsaxe Ringby
  • Levende bymidter, herunder samarbejde mellem kommune og detailhandel
  • Grønne Gladsaxe, herunder sammenhæng og udvikling af naturområderne
  • Klimatilpasning, herunder grønne tage og regnvand som en rekreativ værdi i byen
  • Trafik, mobilitet og letbane, herunder kollektiv transport og supercykelstier
  • Energi og miljø, herunder at begrænse CO2-udledningen

 

Retningslinjerne giver anvisninger for den kommende planlægning inden for de enkelte temaer: By, Natur og fritid samt Infrastruktur.

Rammebestemmelser beskriver Gladsaxe Kommunes 19 bydele, som inddeles i rammeområder med bestemmelser, der ligger til grund for lokalplanlægningen.