Trafik, mobilitet og letbane

Vision

Byens struktur og indretning skal gøre det nemt at vælge bæredygtige transportformer. En mere bæredygtig transportstruktur skal sikre fremkommelighed og tryghed for alle trafikanter. Samtidig medvirker det til et sundere liv og bedre klima for os alle. Byen skal indrettes, så det er nemt at komme frem på cykel, og så der er nem adgang til bus, tog og letbane. Mulighederne for at intensivere bebyggelse og anvendelse udnyttes i de stationsnære områder ved S-togs stationer og ved de kommende letbane stationer langs Ring 3.

Bæredygtig transport

Hovedstaden vokser med flere borgere og flere arbejdspladser. Det giver mere trafik, også i Gladsaxe. Byrådet ønsker at fremme en bæredygtig transport, hvor færre kører bil og flere cykler, går eller bruger kollektiv transport. Et væsentligt led i dette er udbygningen af den kollektive transport, hvor samarbejdet med de øvrige kommuner langs Ring 3, Staten og Region Hovedstaden om at etablere en letbane i Ring 3 spiller en hovedrolle. Herudover udvikler vi busdriften, blandt andet som følge af den kommende metrocityring i København, og der arbejdes for gode skiftemuligheder og kombinationsløsninger.

Byrådet arbejder fortsat med en udbygning af cykelstierne, og kommunen indgår stadig i det regionale samarbejde omkring udviklingen af supercykelstier.

Letbane

Letbanen i Ring 3 vil ligge som en ring omkring København og styrke den kollektive trafik på tværs af byfingre og S-togslinjer. Letbanen strækker sig fra Lundtofte i nord til Ishøj i syd og forbedrer adgangen til vigtige funktioner som Glostrup og Herlev sygehuse, Danmarks Tekniske Universitet samt flere store erhvervs- og industriområder. I Gladsaxe kommer der seks letbanestationer på Ring 3 placeret ved Gammelmosevej, Buddinge Station, Gladsaxe Rådhus, Gladsaxevej, Gladsaxe Trafikplads og ved Dynamovej. De nye muligheder søges først udnyttet i Gladsaxe Erhvervskvarter med udgangspunkt i Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby.

Mobilitetsplanlægning

Arbejdet med bæredygtig transport samles og koordineres i mobilitetsplanlægningen. Mobilitetsplanlægning er en samlet betegnelse for en række metoder og værktøjer, der har til formål at ændre trafikvaner og skabe efterspørgsel efter bæredygtig transport. Mobilitetsplaner kan dække større eller mindre byområder, og de skal give konkrete forslag, som fremmer brugen af bæredygtige transportformer, for eksempel ved at påvirke folks adfærd, når det gælder valg af transportmiddel. I udviklingen af byomdannelsesområderne sætter vi særligt fokus på bæredygtig transport. Vi indgår derfor i samarbejder med virksomheder, pendlere og beboere med videre for at koordinere og forbedre adgangen til de bæredygtige transportvalg. Her kan planerne for eksempel indeholde krav til et maksimalt antal af parkeringspladser, krav om parkering i konstruktion og etablering af fælles parkeringshuse for at begrænse trængslen og samtidig have krav til stiforløb, cykelparkering med videre. Samtidig handler det om at øge mobiliteten gennem forbedringer af fremkommeligheden for biltrafikken, så vejene kan bære den øgede trafik, som udviklingen fører med sig.

I forbindelse med LOOP CITY samarbejdet har Gladsaxe Kommune i 2016 etableret et netværk af byens virksomheder, der aktivt deltager i at forsøge at løse trængselsudfordringen, især med fokus på udfordringerne i forbindelse med anlæg af letbanen langs Ring 3. Netværket samarbejder om mobilitetsløsninger, og tanken er at udvikle og teste nye løsninger i fællesskab. For at sikre fælles løsninger på tværs af kommuner, bringes bidragene fra virksomhederne i Gladsaxe i spil i et fælles mobilitetsnetværk for alle 10 kommuner langs Ring 3.

Hvad er næste skridt

Den 31. maj 2016 vedtog Folketinget den endelige anlægslov for Hovedstadens Letbane. Udbuddet er startet i oktober 2016 og de endelige kontrakter forventes underskrevet i slutningen af 2017. Lednings- og anlægsarbejderne forventes at starte i midten af 2018, og letbanen vil stå klar til drift i 2023-24.

I den fortsatte planlægning af byomdannelsesområderne vil der blive arbejdet med mobilitetsplaner. Tilsvarende arbejdes der med fremme af cykeltrafik og kollektiv trafik for hele kommunen i en række planer og projekter med udgangspunkt i Trafik og Mobilitetsplanen og Gladsaxe Cykler.

Redegørelse

Bæredygtighed

Bilen belaster CO2 regnskabet i betydelig grad. Kø og forsinkelser på vejnettet betyder tab af arbejdstid og øget belastning af miljøet. I fremtidens trafikplanlægning skal vi finde løsninger, der skaber den nødvendige sammenhæng mellem transportbehov, klima og adfærd. Det skal være let og attraktivt at vælge en bæredygtig transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. Dette kan ske ved at skabe nogle gode rammer for disse transportformer, for eksempel etablere gode cykelstier, øge fremkommeligheden for busserne og etablere letbane. Det kan også handle om at styrke mulighederne for at kombinere forskellige transportformer, eller at bruge bilen mere fornuftigt. Herved skabes mindre trængsel på vejnettet til gavn for erhvervsliv og trafikanter, der er nødsaget til at anvende bilen. Samtidig investeres der i de nødvendige vejanlæg, som byudviklingen fører med sig.

Letbanen som rygrad i byudviklingen

Arbejdet med mobilitet kan ikke ses snævert, så mister det sin værdi. Mobilitetsplanlægning strækker sig ud over kommunegrænsen og skal tænkes ind i et regionalt perspektiv. Letbanen langs Ring 3 vil betjene mange arbejdspladser og boliger i hovedstadsområdet og skabe høj fremkommelighed for borgere, erhvervsliv og pendlere. Allerede i dag er der i byområderne tæt ved den kommende letbane mange arbejdspladser og flere store regionale institutioner som blandt andet sygehuse og uddannelsesinstitutioner. Visionen for LOOP CITY og letbanen styrker gensidigt hinanden. Den tætte by med en højklasset kollektiv trafikbetjening er en grundlæggende forudsætning for at sikre en langsigtet holdbar byudvikling. Samtidig er realiseringen af visionen med til at øge letbanens passagergrundlag og dermed også investeringens rentabilitet.

Tilgængelighed og tværgående trafikforbindelser

En af de største styrker ved LOOP CITY er den gode tilgængelighed, som nærheden til letbanen medfører. Letbanen sikrer hurtig og god tilgængelighed til og fra byen med velfungerende knudepunkter til det øvrige banesystem og busserne. Velfungerende tværgående trafikforbindelser for både bane og vej vil muliggøre udvikling af LOOP CITY som et vækstområde i regional sammenhæng. En højere grad af bymæssighed skal sikre gode rammer for liv og mangfoldighed med nem adgang til arbejde, kultur, service, natur og landskab. Dette vil ikke kun være til gavn for dem, der bor i de nye byområder langs banen, men også for de mange i det øvrige hovedstadsområde, der arbejder i erhvervsområderne langs Ring 3. En satsning på byudvikling langs Ring 3 vil også være med til at ændre de pendlingsstrømme, der er vendt mod centrum i København. Cyklen vil sammen med den kollektive trafik være en attraktiv transportform i Ringbyen.

Links:

Dialog med nabokommuner

Gladsaxe Ringby

Byomdannelse

Trafikstruktur

Links ud af Kommuneplan 2017:

LOOP CITY

Hovedstadens Letbane

Helhedsplan for Gladsaxe Ringby

Trafik- og Mobilitetsplan

Gladsaxe Cykler