Levende bymidter

Vision

Bymidterne og bydelscentrene skal styrkes som centerområder og indkøbssteder med et varieret butiksliv til gavn for borgerne og erhvervslivet i Gladsaxe. Det skal være muligt at handle lokalt. Levende bymidter med handel og oplevelser er et stort aktiv for Gladsaxe. Bymidterne og bydelscentrene skal være naturlige mødesteder for byens borgere og erhvervslivets medarbejdere både om dagen og om aftenen. Her skal skabes en bedre bymæssig sammenhæng gennem nye funktioner og forbedrede byrum. Bymidterne skal tilbyde en bred vifte af tilbud og aktiviteter, og folk skal kunne samles til både bevægelse, ro og ophold.

Udvikling af bymidter og bydelscentre

Gladsaxe Kommune har to bymidter, Bagsværd Bymidte og Buddinge By, og to bydelscentre (Søborg Hovedgade og Høje Gladsaxe). Bymidterne og bydelscentrene skal generelt styrkes som indkøbssted for borgere og ansatte i Gladsaxe Kommune med en god blanding af kædebutikker, specialbutikker og dagligvarebutikker.

Bagsværd Bymidte skal styrkes som centerområde og indkøbssted for borgerne i Bagsværd, så det i højere grad bliver muligt at handle lokalt. I den forbindelse skal Bagsværd Hovedgades karakter som handelsgade forstærkes. Det skal være en levende og grøn bymidte, der bliver brugt som mødested både om dagen og om aftenen. Placeringen mellem Bagsværd Bypark og Bagsværd Station gør yderligere bymidten til et attraktivt forbindelsesled og hovedstrøg.

Buddinge By omfatter området fra Telefonfabrikken i syd til Buddinge Station i nord. Buddinge By skal være den grønne sammenhængende bymidte. Udviklingen skal tage udgangspunkt i at udvikle og understøtte den grønne profil, som området allerede har. Der skal skabes sammenhæng mellem de mange funktioner, området rummer, og bylivet i området skal synliggøres og understøttes. Samtidig skal udviklingen af bymidten understøtte den kommende letbane med udvikling af stationsområderne.

Tidligere var detailhandlen langs Søborg Hovedgade koncentreret i to bydelscentre, dels omkring den sydlige del af hovedgaden og dels omkring Søborg Torv. I mellem de to bydelscentre har der tidligere planmæssigt været lagt op til et funktionsmæssigt slip ved Søborg Kirke og Søborg Skole. Dette kommuneplantillæg lukker slippet, for at sikre en synergi mellem de to tidligere bydelscentre.

Høje Gladsaxe Center er ombygget, så indgang til butikkerne ikke længere sker fra en indre butiksarkade, men direkte fra forsiden af centeret. Det har synliggjort butikkerne for kunderne og dermed skabt bedre forhold for de butiksdrivende.

Byrum og byliv

Hovedgadernes karakter som handelsgader skal forstærkes. Bymidterne skal opleves som sammenhængende butiksgader, der fungerer på tværs af hovedgaderne. Gadernes randbebyggelse definerer deres forløb, og deres publikumsorienterede facader skal gøre dem behagelige at færdes på. Beplantning langs gaden, på facaden og grønne tage skal skabe grønne bymidter, så det bliver en god oplevelse både for handlende og beboere. Et bredt udbud af mødesteder og byrum inviterer til et levende byliv og spændende muligheder for aktiviteter.

I det brede arbejde med udviklingen af byen og byens rum tager vi udgangspunkt i tankerne fra GladsaxeLiv:

  • Vi fokuserer på hverdagslivet
  • Vi fokuserer på de steder i byen, hvor folk i forvejen kommer
  • Vi synliggør det byliv, der allerede findes
  • Vi skaber sammenhæng mellem livet inde og ud med bløde overgange
  • Vi arbejder for variation i byens udtryk
  • Vi arbejder for flere brugergrupper af det samme byrum

Trafik og parkering

Udformningen af bymidterne skal understøtte det gode hverdagsliv ved at gøre det nemt at komme rundt i byen på cykel eller med den kollektive trafik. Det kræver, at bymidterne er godt forsynet med parkering for cyklister og bilister.

Hvad er næste skridt?

Byrådet sætter fokus på nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan understøtte kommunens centerområder som levende bymidter, bydels og lokalcentre. Kommunen samarbejder med ejere og lejere samt investorer i områderne om områdets udvikling.

Siden 2015 har kommunen samarbejdet med repræsentanter for de erhvervsdrivende om at udarbejde en handlingsplan for at understøtte butikslivet, der er en vigtig del af byens GladsaxeLiv. Målet er at styrke samarbejdet mellem butikkerne om fælles initiativer. Målet er også at udvikle ideer til, hvordan de fysiske rammer kan understøtte handelslivet og dermed en mere levende by. Det er et fælles ønske at skabe identitet og tydeliggøre detailhandlen i Gladsaxe, der skal være attraktiv for byens egne borgere.

I de kommende år forventes det, at Byrådet vil vedtage lokalplaner som opfølgning på Tillæg 1 til Kommuneplan 2017.

Redegørelse

I Gladsaxe Kommune er der to bymidter (Buddinge Bymidte og Bagsværd Bymidte) og to bydelscentre (Søborg Hovedgade og Høje Gladsaxe). Tidligere var Søborg Hovedgade planmæssigt opdelt i to bydelscentre, men Tillæg 1 til Kommuneplan 2017 lukker dette slip.

Gladsaxe Kommune vil understøtte bymidterne og bydelscentrene i kommunen, da detailhandlen i Gladsaxe er under stigende pres både af konkurrence fra e-handel, men også fra bymidterne i nabokommunerne.

Med Vækststrategien ”Levende by i vækst” sætter Byrådet blandt andet fokus på at fastholde og tiltrække flere borgere og virksomheder ved at skabe rammerne om det gode hverdagsliv. Det kalder vi GladsaxeLiv, og arbejdet tager udgangspunkt i en analyse af potentialer og udfordringer for at skabe en levende by. Byliv er en væsentlig faktor i forhold til bosætningen, når kommunen ønsker at tiltrække nye indbyggere, investorer og arbejdspladser.

Det er i høj grad i bymidterne, at rammerne for bylivet skabes. Gode bymidter skabes dog ikke kun af muligheden for ophold og flotte byrum. Butikkerne er ofte målet for mange ture til bymidterne. Varierede indkøbsmuligheder er helt afgørende. De handelsdrivendes vigtige arbejde med at skabe aktiviteter og et velfungerende handelsliv er centralt for borgernes brug af bymidterne og bydelscentrene.

Bymidterne og bydelscentrene er nemme at komme til for både gående og cyklende. Der er god tilgængelighed for biler, ligesom der er mulighed for tilfredsstillende parkeringsløsninger. Samtidig er bymidterne placeret ideelt i forhold til den kollektive trafik med S-tog og S-busser. Bydelscentrene har gode busforbindelser med enten S-bus eller A-bus.

Byrådet ønsker i næste planperiode at intensivere samarbejdet mellem kommune, private grundejere og investorer for at skabe rammer for et attraktivt byliv ved at have fokus på byrum, arkitektur og trafik i bymidterne.

Links:

Retningslinjer Detailhandel

Bagsværd Kvartersbeskrivelse

Buddinge Kvartersbeskrivelse

Links ud af Kommuneplan 2017:

GladsaxeLiv

Landsplandirektiv for Detailhandel