Klimatilpasning

Vision

Målet for klimatilpasning er at forebygge og mindske skaderne af skybrud og adskille regnvandet fra spildevandet.

Regnvand skal håndteres lokalt og være synligt i bybilledet og i naturen. Regnvandet bruges som en ressource til at få mere kvalitet i byen eller indgår i grønne løsninger, der samtidig øger naturkvaliteten. Klimatilpasning vil ske i samarbejde med kommunens vandselskab og nabokommunerne.

Gladsaxe går foran og gennemfører klimatiltag på kommunale ejendomme, der kan inspirere borgere og virksomheder. Grundejere opfordres til at deltage aktivt ved selv at håndtere regnvand på egen grund. Klima- og energihensyn indarbejdes generelt i planlægningen.

13 områder er udpeget

Ambitionen med klimatilpasningsplanen er at sikre værdier som bygninger, indbo, maskiner og naturen mod skadevoldende oversvømmelser. Analyser viser, at der er 13 områder, hvor der er størst risiko for skadevoldende oversvømmelser.

Det langsigtede og generelle mål er, at der højst hvert 100 år må stå mere end 10 cm vand på terræn, undtaget arealer der er udpeget til oversvømmelse eller opmagasinering af vand. Der vil være en konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter.

Der er foretaget en prioritering af de 13 områder ud fra en række kriterier. Byrådet har valgt først at sætte fokus på boligområderne i Bagsværd og Buddinge, samt på erhvervskvarterene i Bagsværd og Gladsaxe, der i forvejen er under omdannelse.

Hvad er næste skridt?

Klimatilpasningen gennemføres i følgende fem spor i de 13 områder:

  • indsats for boligområder
  • indsats for erhvervsområder
  • indsats der kobles på anlægsprojekter
  • kampagner og vejledning
  • udviklings- og undersøgelsesprojekter

Redegørelse

Fremtidens klimaudfordringer

Danmark får i fremtiden et varmere og generelt vådere vejr. Temperaturen vil stige. Vintrene vil blive mildere og somrene vil blive varmere.

Stigende temperatur giver længere vækstsæson og milde vintre med behov for at bruge mindre energi til opvarmning. De negative konsekvenser er især knyttet til ekstrem regn, højere havvandstand og kraftige storme. Klimaændringerne skaber behov for at udvikle løsninger i planlægningen, som kan afhjælpe eller minimere skader på eksisterende værdier.

Hvad sætter planen fokus på

Klimatilpasningsplanen fokuserer både på håndtering af ”hverdags-regn” i løsninger, som mindsker belastningen på kloaknettet og på håndtering af de kraftige skybrud, som kloaksystemet ikke er dimensioneret til at kunne klare. Planen sætter fokus på de områder i kommunen, hvor risiko for oversvømmelse er størst.

Baggrunden for målet i Klimatilpasningsplanen er, at Gladsaxe Kommune ønsker at sikre værdier mod skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse, det vil sige en regnhændelse, der har 1 % sandsynlighed for at ske om året. En skadevoldende oversvømmelse vurderes at ske, når der står mere end 10 cm vand over terræn.

Udgangspunktet for klimatilpasningsløsninger i Gladsaxe vil derfor generelt være, at de skal kunne håndtere, at der står maksimalt 10 cm vand på terræn, når der falder en 100 års regn, undtaget der hvor vandet skal ledes hen. Der vil dog ske en konkret vurdering af det rimelige niveau for klimasikring i forbindelse med planlægningen af de konkrete løsninger og projekter.

Risikobillede

Grundlaget for at beslutte, hvor indsatsen for klimatilpasning skal ske, er en kortlægning af risikoen for oversvømmelse.

I Klimatilpasningsplanen er der på baggrund af oversvømmelseskortet foretaget beregninger af, hvor stor sandsynligheden er for, at der sker oversvømmelser i Gladsaxe, se oversvømmelseskortet. Dette er sammenholdt med værdien af de områder, der bliver berørt. Værdien er opgjort som gennemsnitlige skadesomkostninger ved oversvømmelse.

Risikoen for oversvømmelse er dermed en kombination af, hvor ofte et område bliver oversvømmet, og hvor store skaderne er, når det sker. Risikoen er udtrykt i skadesomkostninger i kroner.

Risikoen er en beregnet risiko og er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der har været oversvømmelse det pågældende sted.

Risikokortlægningen er derefter brugt til at udpege 13 områder i kommunen, hvor oversvømmelserne vurderes at kunne give størst skade.

Hvert område er afgrænset sådan, at det omfatter de arealer, hvor der samler sig mest vand og de omgivende arealer, hvor vandet kommer fra. Risikokortet viser, hvor problemet er størst, og denne information kan bruges i lokalplanlægningem til at fastlægge bestemmelser for særlige tiltag i disse områder.

Prioritering

Der er foretaget en prioritering af de 13 områder. Prioriteringen er nødvendig, da en indsats for klimatilpasning forventes at tage mindst 25 år. Formålet med prioriteringen er at starte en indsats, hvor der er størst behov og samtidig gode muligheder for klimatilpasning.

Prioriteringen er foretaget ud fra en række kriterier som skadesomkostning, trafikale knudepunkter, naturkvalitet og at fælleskloakerede områder prioriteres før separatkloakerede. Samtidig har igangværende planlægning for et område betydning. Løsninger der kan udvikles i samarbejde og dialog med nabokommuner og forsyningsselskaber vil også blive prioriteret. Kriterierne er vægtet i forhold til hinanden.

Den samlede prioritering betyder, at Gladsaxe Kommune vil starte klimatilpasningsindsatsen i boligområderne i Bagsværd og Buddinge, samt i erhvervskvarterne i Gladsaxe og Bagsværd.

 

Links:

Retningslinjer Klimatilpasning

Energi og miljø

Links ud af Kommuneplan 2017:

Klimatilpasningsplan