Grønne Gladsaxe

Vision

Gladsaxe Kommune er en grøn bykommune med fokus på at skabe sammenhæng mellem de grønne områder. En bedre sammenhæng vil være til glæde for borgerne, når de færdes rundt i kommunen, og samtidig give bedre betingelser for dyre- og planteliv.

Grøn Struktur

Kommunens grønne områder består af store naturområder, grønne forbindelser og passager samt parker og grønne byrum. Der er indarbejdet nye grønne bykiler i forbindelse med letbanen. Der arbejdes videre med udpegningen af potentielle nye bykiler via kommunens grønne strategi. Målet er at skabe nye forbindelser og større sammenhæng mellem områderne, og derved skabe en lettere adgang til det grønne i kommunen.

Bagsværd Sø

Byrådet har fokus på Bagsværd Sø ved at skabe et attraktivt område, der forener de mange interesser i og omkring søen. Målet er at udvikle området til at have plads til både benyttelse og beskyttelse, så alle brugerne kan få glæde af Bagsværd Sø. Bagsværd Rostadion står overfor en renovering, som skal sikre både rosporten og områdets andre gæster gode rammer for natur og fritid.

Grønt i den tætte by

Bymidterne og områderne omkring stationerne udvikles til nye tætte byområder. Byrådet lægger vægt på, at der skal være grønt også i de tætte byområder. Det kan blandt andet ske ved træplantning, små grønne oaser og beplantning på mure og tage. De nye byområder skal tilpasses det ændrede klima med øgede regnmængder. Byen skal tilføres nye grønne elementer, som tilbageholder eller optager regnvandet. Det grønne i byerne kan også være nye vilde naturtyper, som normalt ellers ikke ses i byerne. Som noget nyt indsættes en retningslinje om, at der i forbindelses med lokalplanlægningen kan stilles krav til biofaktoren i for byomdannelses- og erhvervsområder. En biofaktor er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse. Hensigten er at få fokus på værdien af det grønne element.

Hvad er næste skridt?

Byrådet vil i den kommende planperiode have fokus på at udvikle og styrke byens grønne struktur. Der vil være fokus på at arbejde for at fremme en varieret og bæredygtig natur, som er grundlag for en høj grad af biodiversitet, og som er robust overfor klimaforandringer. Herudover vil der være fokus på at tænke bynatur ind i planlægningen for at styrke Gladsaxes identitet som en grøn bykommune.

Redegørelse

Gladsaxe er en grøn bykommune med mange naturmæssige og rekreative kvaliteter. 17 procent af arealet er offentlige naturområder, der ligger som skov-, sø-, park- og moseområder i kanten af kommunen. Hertil kommer 1.700 varige kolonihaver, de grønne byområder som parker og lignende, idrætsanlæggene, parkbebyggelserne og boligområdernes haver samt vejbeplantningerne med mere, der alle giver kommunen et grønt præg.

Den grønne struktur suppleres med nye bykiler, som er bymæssige grønne områder, der så vidt muligt skal forbinde de nye tætte byområder til eksisterende og eventuelt nye grønne kiler. De skal samtidig give adgang til naturkvaliteter og i videst muligt omfang være alment tilgængelige for friluftslivet.

Byrådet har både ansvaret for planlægningen af det åbne land og de grønne områder i byzonen. Dermed har Byrådet også ansvaret for at sikre naturbeskyttelsesinteresserne. Retningslinjerne skal sikre de særlige landskabelige og biologiske værdier i kommunen mod tiltag, der forringer deres værdi og samtidig medvirke til en styrkelse og forbedring af værdierne.

Biodiversiteten i byen skal øges gennem højnelse af bynatur. Derfor er der indarbejdet en retningslinje om fastsættelse af biofaktor i kommende lokalplaner for byomdannelses- og erhvervsområder. Dette skal sikre, at der i forbindelse med planlægning af nye områder kommer øget fokus på værdien af det grønne og naturen i byen. Biofaktoren er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse. Forskellige belægningstyper og beplantningstyper får en værdi, efter hvor "grøn" den er. Højeste værdi findes for skove, mens en almindelig græsplæne har en relativt lav værdi, og asfalt har værdien nul.

Links:

Natur og fritid

Arealanvendelse

Klimatilpasning

Links ud af Kommuneplan 2017:

Naturplan

Plejeplaner