Gladsaxe Ringby

Vision

Gladsaxe Erhvervskvarter skal omdannes til Gladsaxe Ringby, en attraktiv, grøn og bæredygtig bydel med erhverv og andre byfunktioner med fokus på sundhed og bevægelse for områdets brugere. Der skal være plads til en mangfoldighed af virksomheder: store kontorvirksomheder, små værksteder og servicevirksomheder, produktionsvirksomheder med videre. Mangfoldigheden skal understøtte et innovativt miljø. Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby rummer Byrådets overordnede vision for udviklingen i Gladsaxe Erhvervskvarter.

Gladsaxe Ringby

Den kommende letbane i Ring 3 giver mulighed for at omdanne en lang række nedslidte erhvervskvarterer i kommunerne langs Ring 3 til nye attraktive byområder. Samlet kaldes det LOOP CITY. Gladsaxe Ringby er en del af LOOP CITY og får to letbanestationer til at betjene området. Helhedsplanen for området lægger op til, at der kan bygges tæt og højt i områderne, der ligger nærmest de kommende letbanestationer og mindre tæt i de områder, der ligger længst væk fra stationerne.

Gladsaxe Boulevard

Mellem Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej omdannes Ring 3 til en boulevard, der som en ny hovedgade samler området og skaber by med høj bebyggelse og banebrydende arkitektur. Boulevarden bliver hovednerven i Gladsaxe Ringby. Bebyggelsen skal have facade mod boulevarden, hvor letbanen kører i midten.

Forskelligartede kvarterer

Helhedsplanens vision er, at området skal være mangfoldigt. De enkelte kvarterer i bydelen vil være forskellige, både når det gælder tæthed, bygningernes form og udseende, og når det gælder de virksomheder, som er i området. I udkanten af bydelen planlægges for nye boligkvarterer. Bydelens identitet skal bæres af innovation, bæredygtighed og god infrastruktur.

Helhedsplanens visioner blev indarbejdet i rammebestemmelserne i kommuneplanen. Efterfølgende er visionerne så småt blevet konkretiseret og detaljeret i nye lokalplaner for området.

Hvad er næste skridt?

Byrådet sætter fokus på nye samarbejdsformer og værktøjer, der kan understøtte byens udvikling. Kommunen samarbejder med investorer, ejere og lejere i området om områdets udvikling.

I 2016 har kommunen samarbejdet med repræsentanter for parterne i Gladsaxe Ringby om at stifte erhvervsforeningen Gladsaxe Erhvervsby. Foreningen har som mål at skabe fremtidens erhvervskvarter. Et erhvervskvarter med en synlig identitet, som er dynamisk, og hvor der er dialog mellem virksomheder, medarbejdere og øvrige interessenter.

I de kommende år forventes det, at Byrådet vil vedtage en række af lokalplaner som opfølgning på Helhedsplanen for Gladsaxe Ringby.

Redegørelse

Gladsaxe Byråd vedtog 15. juni 2011 Helhedsplan for Gladsaxe Ringby. Helhedsplanen tager afsæt i byvisionen for Ringbyen, LOOP CITY, som de 10 kommuner langs Ring 3 har udviklet i samarbejde med Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen, Transportministeriet og Realdania.

Byvisionen er tænkt i en helhed. Den går på tværs af både forvaltninger, geografiske grænser og myndigheder og tager fat på mange af de allerstørste udfordringer, som moderne byer står overfor i dag. Det er udfordringer som global opvarmning, energiforsyning, biodiversitet (artsrigdom), sundhed, mobilitet, mangel på arbejdskraft med videre.

Helhedsplanen vil føre Gladsaxe Erhvervskvarter ind i fremtiden som en attraktiv, bæredygtig bydel med erhverv og andre byfunktioner, der naturligt kan indpasses i en moderne erhvervsby. Samlet set et mangfoldigt område, der kan tiltrække nye attraktive virksomheder. En spændende bydel med bykvaliteter der kan trække servicefunktioner som spisesteder, overnatning, fitness og andre fritidsfunktioner til.

Byrådet har sidenhen vedtaget lokalplaner for mindre dele af kvarteret – omdannelsen af Søborg Møbel og den tidligere tobaksfabrik – som de første i rækken af lokalplaner som opfølgning på helhedsplanen for Gladsaxe Ringby. Med disse lokalplaner i udkanten af området, der primært giver mulighed for boliger, er området ved at udvikle sig til en mere blandet bydel.

Links:

Gladsaxe Ringby

Byomdannelse

Detailhandel

Stationsnærhed

Trafik, mobilitet og letbane

Links ud af Kommuneplan 2013

Helhedsplan for Gladsaxe Ringby

LOOP CITY

Gladsaxe Erhvervsby