Energi og miljø

Vision

Andelen af vedvarende energi øges, og samtidig reduceres det samlede energiforbrug for at begrænse effekten af de nuværende klimaudfordringer og for at forebygge klimaforandringer. Målet er at skabe tætte byområder med energirigtigt byggeri, der samtidig understøtter den grønne transport. Indsatsen vil ske med det lange perspektiv for øje.

Begrænse CO2 udledningen

Byen skal indrettes med gode og oplevelsesrige muligheder for at bevæge sig til fods og på cykel. Der skal være nem adgang til bus og tog, så flere tilskyndes til at bruge kollektiv transport og dermed bidrager til at nedsætte CO2 udledningen. Med LOOP CITY-samarbejdet forpligter Byrådet sig til at arbejde for et sammenhængende net af bæredygtige transportløsninger og infrastrukturer. Kommunen har udarbejdet en Trafik og Mobilitetsplan. Formålet er at få en større andel af trafikanterne til at vælge cyklen eller den kollektive trafik som deres foretrukne transportmiddel ved at gøre det attraktivt at vælge kollektiv trafik og cykeltransport.

Øge andelen af vedvarende og miljøvenlig energi

Udviklingen af en mere miljøvenlig energiforsyning skal fremmes ved at have fokus på at reducere energibehovet, blandt andet ved efterisolering af den eksisterende bygningsmasse og ved at benytte vedvarende eller miljøvenlig energi. Gladsaxe Kommune vil være frontløber i forhold til at erstatte og energirenovere de mest energitunge kommunale bygninger.

Tætte og bæredygtige byområder

Byrådet vil udvikle tætte, bæredygtige byområder i tilknytning til nuværende og kommende stationer med særligt fokus på de erhvervsområder, der er i forandring. I de nye byområder vil der være fokus på grøn transport, og der vil blive stillet krav om klima- og energihensyn i det kommende planlægningsarbejde.

Hvad er næste skridt?

Gladsaxe Kommune bygger videre på vores samarbejder med boligejere og boligforeninger om fremtidssikring af deres boliger og har netop indgået et partnerskab med fire andre kommuner om energirenovering af etagebyggeri. Partnerskabet skal sikre, at de mange rentable energiforbedringer i det eksisterende byggeri gennemføres i langt højere grad end i dag. Idéen er at pulje de mange energitiltag og via en platform at gøre det simpelt for boligforeningerne at udbyde deres energibesparelsesopgaver, og på den anden side gøre det attraktivt for de udførende at gennemføre. Partnerskabet har fået tilskud fra Energistyrelsen.

I Gladsaxe har vi en stærk tradition for at samarbejde med byens virksomheder om klimaudfordringer. I vores KlimaKlar netværk for virksomheder, som har 55 medlemmer, deler vi løbende viden og erfaringer om alt fra energitiltag, klimavenlige transportvalg til muligheder for genbrug ressourcer.

Redegørelse

Transport er en af de største bidragydere til den samlede CO2 udledning i Gladsaxe Kommune. Samtidig er CO2 bidraget fra transport svagt stigende, mens det er faldende på alle andre områder. Der vil derfor være særlig fokus på de erhvervsområder, der i forvejen er under omdannelse, og hvor der kan indrettes tætte og bæredygtige byområder. Her skal det lette valg være en bæredygtig transportform som kollektiv trafik, cykling eller gang. I disse områder vil der også blive stillet krav om klima- og energihensyn i det kommende planlægningsarbejde.

En stor del af kommunens energiforbrug og dermed CO2 udledning stammer fra opvarmning af boliger.  Derfor er både energirenovering af bygninger, udbygning af fjernvarmen og et øget brug af vedvarende energikilder et fokusområde. Gladsaxe Kommune vil gå foran med markante energiforbedringer i egne bygninger. Vi vil samtidig indgå samarbejder med boligselskaber og -foreninger om energirenovering af ældre ejendomme samt med lokale håndværker om kampagner, der skal sikre, at flere boligejere 

Links:

Retningslinjer Energi og miljø

Retningslinjer Trafik, mobilitet og letbane

Links ud af Kommuneplan 2017:

CO2 og Miljøplan

Strategisk energiplan

Trafik- og Mobilitetsplan