Bagsværd Bypark

Vision

Den nordlige del af Bagsværd Erhvervskvarter skal omdannes til Bagsværd Bypark, en tæt og attraktiv bydel med en blanding af boliger og detailhandel samt kontor- og servicevirksomhed. Tværs gennem området løber ”Diagonalen”, en grøn gang- og cykelforbindelse. Det forventes, at området vil kunne rumme 800-1.000 boliger og 1.500-3.000 arbejdspladser samt detailhandel. Helhedsplanen for Bagsværd Bypark rummer Byrådets vision for udviklingen af området.

Ny rekreativ og grøn forbindelse

Diagonalen, der strækker sig gennem hele bydelen, skaber en overordnet forbindelse fra Bagsværd Sø over Bagsværd Bymidte til Smør- og Fedtmosen. Den snor sig gennem bydelen med en blanding af pladser, gader og grønne parkagtige rum og vil udgøre et nyt rekreativt byrum i byen til glæde for bydelens beboere og borgere i øvrigt, der vil tage en attraktiv genvej.

Fem forskellige bykvarterer

Bagsværd Bypark får fem mindre bykvarterer med hver sin identitet af særlige steder, strækninger og byrum, så området samlet vil opleves som spændende og varieret. Byrum skal indbyde til ophold og bevægelse og inspirere til et sundt og aktivt liv. Området får med Diagonalen et markant grønt præg, der binder kvarterene sammen. I bykvarteret mod Bagsværd Bymidte og Bagsværd Station vil bebyggelsestætheden være højest og mest bymæssig, hvorimod tætheden i kvarteret mod motorvejen vil være lavere.

Hvad er næste skridt?

Området skal udvikles og omdannes i de kommende år i samarbejde med lokale aktører, investorer og virksomheder. Udviklingen af området skal ses i sammenhæng med, hvad der i øvrigt sker i bydelen, eksempelvis udvikling af bymidten, udbygningen af Bagsværdlund, indsatsen for at skabe social balance i Værebro Park og den kommende omdannelse af Ringbo.

Kommende projekter skal leve op til visionen i helhedsplanen. Der er derfor fastsat rækkefølgebestemmelser for udbygningen af Bagsværd Bypark. Den vestlige del af området kan ikke udbygges før den østlige del af området er udbygget. Omdannelsen i området kan ikke starte, før der som minimum er etableret en del af gang- og cykeldiagonalen, ligesom det skal være dokumenteret, at områdets infrastruktur kan bære den byvækst, omdannelsen giver mulighed for. Rækkefølgen kan dog fraviges, såfremt at der udarbejdes lokalplan for større delområder, så de bærende træk i helhedsplanen sikres.

Før udbygningsmulighederne kan realiseres, skal der udarbejdes lokalplaner, der fastlægger de nærmere rammer for, hvad der kan bygges i området. Indtil videre er der alene udarbejdet lokalplan for Solhusene i områdets nordøstlige ende.

Redegørelse

I juni 2010 vedtog Byrådet en helhedsplan for det område af Bagsværd Erhvervskvarter, der i fremtiden vil blive kendt som Bagsværd Bypark. Helhedsplanen danner plangrundlaget for den videre planlægning af området. Den fastlægger en række overordnede principper for omdannelsen, der skal sikre kvalitet og en rød tråd i området.

Helhedsplanens vision er omsat til rammebestemmelser for Bagsværd Bypark, og Byrådet har vedtaget et tillæg til lokalplan 15.08, der muliggør nye anvendelser i de eksisterende bygninger.

Links:

Byomdannelse

Detailhandel

Stationsnærhed

Links ud af Kommuneplan 2017:

Helhedsplan for Bagsværd Bypark PDF